Fra blød til hård øger behovet for klarhed

Grundlaget for CSR-compliance bevæger sig med hastige skridt fra frivillighed mod juridisk bindende lovgivning. Det får virksomhederne til at kræve klarhed og sikkerhed.

Når noget bliver juridisk bindende og ansvarspådragende, så antager klarhed og forudsigelighed i reglerne ny vigtigthed. .

29.04.2022

Eva Harpøth Skjoldborg, CSR.dk

Et af de mest omdiskuterede EU-direktiver i virksomhedskredse i øjeblikket har titlen "Corporate Sustainability Due Diligence", og er nok det fremmeste eksempel på en bevægelse fra "soft law" baseret på frivillighed og "hard law" som er juridisk forpligtende med  sanktionsmuligheder. 

Læs også: Compliance kræver nyt niveau af samarbejde

EU-kommissionens forslag til direktivet blev offentliggjort i februar i år og har to dele: hovedparten af forslaget handler om at gøre det obligatorisk for virksomheder at gennemføre due diligence på miljø og menneskerettigheder i hele deres værdikæde. Direktivets anden del handler om nye regler for bestyrelsesmedlemmers ansvar. Se tekstboks.

En bred gruppe af samarbejdspartnere fra det danske NGO-miljø* gav d. 27. april mulighed for at få diskussioner og holdninger til forslaget i samme rum. Det skete ved konferencen "Realising responsible business conduct - the EU proposal on mandatory due diligence".

Her var det, som i hidtige indlæg i diverse medier og på LinkedIn, tydeligt, at der er en verden til forskel på samtalen om de to dele af direktivet. For mens diskussionen af due diligence-kravet handler om hvordan et sådant bedst kan gennemføres, henligger diskussionen af ansvar og pligter for den øverste ledelse - inklusiv bestyrelsen - stadig i et terræn, hvor uenighederne er så grundliggende, at der til tider indgår noget, der grænser til hån og herskerteknikker i diskussionerne. 

EU-Kommissæren med ansvar for forslaget, Didier Reynders, slog dog fast i en videokommentar, at behovet for at bevæge sig fra frivillighed til forpligtende i spørgsmålet om at beskytte miljø og menneskerettigheder ikke er til diskussion. Og at den beslutning og indholdet af direktivet bygger på, hvad han kaldte "the values shared by EU members", ligesom han ser direktivet som en klar mulighed for, at EU kan "tage lederskabet på dette område". 

Direktivets pligter og håndhævelse

Direktivet vil være umiddelbart gældende for 9.400 EU-virksomheder og 4.000 virksomheder hjemmehørende uden for EU, men med omfangsrige aktiviteter i EU. På et senere tidspunkt vil SMV'er i udvalgte højrisiko-sektorer blive mødt af kravene i direktivet, dog i en version tilpasset deres størrelse. Det forventes at være yderligere 3.400 virksomheder. Det samlede tal svarer i følge Kommissionen til omkring 50 procent af den samlede omsætning for virksomheder i EU.

PwC forklarer på deres hjemmeside direktivet ganske kort:

Direktivets forpligtelser
Direktivet forpligter virksomheder til at udføre behørig due diligence. Det indbefatter at identificere, bringe til ophør, forebygge, mindske og redegøre for negative virkninger på menneskerettigheder og miljø. Forpligtelsen omfatter virksomheders egen drift, deres datterselskaber og deres værdikæder. Derudover skal visse store virksomheder have en plan for at sikre, at deres strategi er forenelig med at begrænse global opvarmning til 1,5°C jævnfør Paris-aftalen.

Direktivet introducerer også nye forpligter til virksomhedernes direktion, hvor denne tilskyndes til at bidrage til mål for bæredygtighed og klimaændringer. Forpligtelserne inkluderer opsætning af due diligence processer samt at føre tilsyn med implementeringen af disse i virksomhedens strategi. Endeligt skal direktionen, i forbindelse med varetagelse af virksomhedens interesser, tage hensyn til menneskerettigheder, klimaændringerne og de miljømæssige konsekvenser af deres beslutninger.

Direktivets håndhævelse
Reglerne i direktivet skal håndhæves gennem de tre følgende foranstaltninger:

Administrativt tilsyn: Medlemsstaterne skal udpege en passende myndighed til at føre tilsyn og til at pålægge effektive og proportionale sanktioner. På europæisk plan vil kommissionen oprette et netværk af europæiske tilsynsmyndigheder, som har til ansvar at samle de nødvendige repræsentanter for at sikre en koordineret tilgang.
Civilretsligt ansvar: Medlemsstaterne skal sikre, at omfattede virksomheder står til ansvar for ødelæggelser som følge af manglende opfyldelse af direktivets forpligtelser samt at berørte ofre får den nødvendige erstatning.
Eksisterende lovgivning: Direktivet indeholder ikke yderligere regulering, som sikrer at virksomhedsdirektioner overholder deres forpligtelser. Disse skal håndhæves ved eksisterende lovgivning i medlemslandene.

Det vigtigste er klarhed
Programmet d. 27. april gav plads til input fra ikke mindre end 27 stakeholdere dækkende alt fra NGO'er, fagbevægelsen, politikere, konsulenter og virksomhedsrepræsentanter. Og så længe diskussionen handlede om due diligence-kravet alene, så var linjen forholdsvis klar. 

Med forskellige niveauer af begejstring og bekymring bakker alle grupper op om forslaget om obligatorisk due diligence, frem for alt af den årsag, at det - udover forhåbentligt at øge beskyttelse mod overgreb på rettigheder og ødelæggelse af natur - giver mulighed for, at der opstår klarhed om forventninger og forpligtelser. 

For når man overgår fra soft til hard law, dvs. fra frivillighed til forpligtelse med deraf følgende muligheder for jurisdisk bindende sanktioner, så er man som virksomhed nødt til at vide, ret præcist, hvad det er for nogle regler, man skal leve op til. Og her er der som debatten skred frem lidt at arbejde med endnu. 

Som f.eks. Morten Damkjær Nielsen fra Landbrug og Fødevarer forklarede det: 

"Vi er for fælles EU-regler. Men vi er bekymret for, at forslaget åbner for et nyt kludetæppe af krav fordi der ikke er lagt op til tydelig ensretning af implementering og håndhævelse i de nationale retssystemer. Det gør det svært at vide, præcis hvor langt virksomheden er juridisk forpligtet," sagde han. 

Emily Laura Crawford fra A.P. Møller-Mærsk lå i samme spor: 

"Generelt bakker vi op om forslaget, men vi har brug for at se, at det bidrager til at skabe det "level playing field", som vi efter at have arbejdet med f.eks. FN's retningslinjer for menneskerettigheder og erhverv i 10 år efterspørger, og at der bliver gjort op med noget af den usikkerhed der er forbundet med, at forslaget introducerer nye begreber, i stedet for at fortsætte med dem, vi allerede kender fra retningslinjerne fra FN og OECD," sagde hun. 

Kritikken af introduktionen af f.eks. begrebet "existing business relationships", som er den afgrænsning, direktivforslaget benytter til at tale om, hvem den obligatoriske due diligence skal dække, blev kritiseret fra flere sider. Som f.eks. af Kirstine Lund Christiansen fra Pensionsselskabet P+: 

"Vi så gerne, at man i stedet for en ny definition, som desuden gør scopet for due diligence-forpligtelsen for snævert, integrerede begreber som "severity" og "likelihood", som vi allerede arbejder med og kender fra de frivillige retningslinjer. Vores arbejde vil bliver lettere, hvis vi ender med et direktiv, som skaber klarhed, men det må ikke reducere indsatsen til en "tick box"-øvelse. 

Vil ikke to skridt tilbage
En anden bekymring, som blev udtrykt bredt, var at det nuværende forslag risikerer at ende som netop en tick box-opgave uden fokus på faktisk at skabe forbedringer. 

"Kommer direktivet til at bidrage til sit formål - mere respekt for menneskerettigheder og miljø? Lige nu er det designet for meget som en compliance-aktivitet, som vi i virksomhederne er udemærket bekendt med, men som vi ikke har set gøre nogen reel forskel for dem, hvis rettigheder kan blive krænket," sagde Emily Laura Crawford. 

"Hvis der var en ting, vi kunne sørge for blev ændret, så var det at sikre, at arbejdet med menneskerettigheder ikke bliver skubbet tilbage til en "tick box"-øvelse, i stedet for at bygge på nogel af de mere avancerede partnerskabsmodeller, virksomheder, regeringer og repræsentanter for udsatte grupper er begyndt at udvikle," sagde Susanne Andersen fra Arla.

Europaparlamentets ansvarlige for at behandle og melde tilbage på forslaget fra EU Kommissionen, Lara Wolters, gik så vidt at kalde denne risiko en "design flaw" i kommisionsforslaget:

Læs også: Tilfreds, skeptisk og edderspændt rasende

"Der er helt enkelt for udbredt brug af compliancekoncepter i forslaget, som vi gentagne gange har hørt virksomheder med erfaring inden for denne type arbejde decideret advare mod," sagde Lara Wolters. EU-Parlamentets rapport om forslaget kan findes her.

Lær mere her
Der er langt flere kommentarer til forslaget, som f.eks. at rettighedshavere stadig har for svært ved at få adgang til retssystemer, at hele ansvaret ikke må lægges på virksomhederne, at SMV'erne skal med fra starten, at man i den nuværende udformning rsikerer at måtte vælge leverandører i risiko-lande fra, selvom det er der, problemerne skal løses og meget mere.

Et virkelig godt overblikspapir over selve forslaget til direktiv og de forskellige typer indvendiger kan downloades fra linket nederst på denne side. 

* Arrangørerne var: Global Compact Network Danmark, Dansk Initiativ for Etisk Handel (DIEH), Folkekirkens Nødhjælp, Amnesty International, 92-Gruppen og Institut for Menneskerettigheder.

Genan A/S

Sponseret

Livscyklusanalyser: et afgørende værktøj i miljøpåvirkningsvurdering

The 0-Mission ApS

Sponseret

Bæredygtighed i Fokus: Esmark Feriehuse har fundet melodien

Denne artikel er del af et tema:

I fokus: compliance

Store dele af CSR-arbejdet har historisk været baseret på soft law i form af f.eks. frivillige guidelines, bliver i disse år til hard law gennem især lovgivning fra EU om obligatorisk due diligence og dokumentations- og datakrav afledt af taksonomien for bæredygtig finans. Hvordan kommer virksomheders compliancefunktion til at se ud i årene der kommer og hvad betyder det for CSR-funktionen?

Mere fra...

29.11.2023CSR.dk

Hvad vil COP28 handle om?

29.11.2023CSR.dk

Klimakompasset udvides

29.11.2023CSR.dk

Analyse: Omstilling af arbejdsmaskiner fra diesel til el kan spare CO2 og menneskeliv

28.11.2023CSR.dk

Regeringen sender trecifret millionbeløb til landets erhvervsuddannelser

27.11.2023CSR.dk

Forskningsprojekt skal gøre modeindustrien mere bæredygtig

24.11.2023CSR.dk

Polestar har fokus på misinformation om klimaet før COP28

24.11.2023CSR.dk

Investorer advarer kemigiganter om drøndyre PFAS-retssager

23.11.2023CSR.dk

Debat hos IKEA satte forbrug og bæredygtighed på agendaen

Jobmarked

Se alle

Miljømærkning Danmark

Kommunikationskonsulent med fokus på forbrugere og presse til Miljømærkning Danmark

Synes du, der er brug for at sætte tempoet op på den grønne omstilling, og vil du gerne bidrage? Kan du komme ud over rampen med at tilpasse sprog og budskaber til de mange forskellige forbrugermålgrupper og -kanaler? Og er du klar til at opsøge og servere gode historier til medierne? Så er det måske dig, vi søger.

Område

Hovedstaden

Ansøgningsfrist

07.12.2023

Etisk Handel Danmark

Praktikant

Vil du være med til at sætte fart på den grønne og ansvarlige omstilling? Så er det nu vi søger praktikanter til forårssemesteret 2024.

Område

Hovedstaden

Ansøgningsfrist

31.12.2023

Viegand Maagøe

Studentermedhjælper med interesse og kompetencer inden for livscyklusanalyser

Interesserer du dig for livscyklusanalyser (LCA) og andre miljøanalyser, og vil du gerne udbygge din viden om, hvordan de bruges i praksis? Så er det dig, vi leder efter! Viegand Maagøe søger en studerende, der er i gang med en relevant videregående uddannelse inden for Miljøteknologi eller lign., og som brænder for at arbejde med grøn omstilling, cirkulær økonomi, livscyklusanalyser og bæredygtighed.

Område

Hele landet

Ansøgningsfrist

30.12.2023

Viegand Maagøe

Konsulent til livscyklusvurderinger, cirkulær økonomi og bæredygtighed for virksomheder

Er du skarp på LCA’er og EPD’er, og vil du være med til at løfte den grønne omstilling? Så er det dig, vi leder efter. Viegand Maagøe søger nemlig en civilingeniør, cand.scient. eller lignende, som brænder for at arbejde med livscyklusvurderinger (LCA), cirkulær økonomi og bæredygtighed for virksomheder i Danmark og udlandet.

Område

Hele landet

Ansøgningsfrist

29.11.2023

Sustainable Business Solutions ApS

Student Sustainability Advisor

Brænder du for klima, ESG og bæredygtighed? Har du kompetencer indenfor kommunikation og digitale platforme? Så har du nu muligheden for at blive en del af holdet som Student Sustainability Advisor.

Område

Midtjylland

Ansøgningsfrist

Snarest muligt

SUSTAINX ApS

Sæt et stort aftryk på den grønne omstilling som Senior ESG Advisor i SustainX

Som Senior ESG Advisor hos SustainX bliver du en aktiv del af den grønne omstilling, og sammen leverer vi ESG løsninger, der omfatter alt fra strategi til direkte projektudførelse.

Område

Hovedstaden

Ansøgningsfrist

Snarest muligt

TotalEnergies Upstream Danmark A/S

Communications Advisor (maternity cover)

Do you want to play a part in the Energy transition? We are looking for a new colleague to help drive our communication, CSR, and employer branding activities in Denmark.

Område

Syddanmark

Ansøgningsfrist

Snarest muligt

SustainBusiness

Praktikant med fokus på EU Lovgivning herunder CSRD og ESG søges til konsulenthuset SustainBusiness

Vi søger en praktikant som har lyst til at få hands-on erfaring og understøtte vores konsulenter med diverse projekter og analyser i relation til bæredygtighed og EU-lovgivning herunder udvikling i CSRD, ESRS og ESG.

Område

Midtjylland

Ansøgningsfrist

Snarest muligt

Events

Se alle
Etisk Handel Danmark
Seminar
The Landscape Approach

Achieving sustainable supply chains and regulatory compliance through the landscape approach

Dato

29.11.2023

Tid

09:00

Sted

Online

Global Compact Network Denmark
Webinar
Informationswebinar om UN Global Compact og det danske netværk

Vil du høre mere om Global Compact, de Ti Principper og verdensmålene? Har du endnu ikke tilsluttet dig Global Compact og har du interesse for, hvordan man kan komme i gang med at arbejde med ansvarlig virksomhedsledelse?

Dato

29.11.2023

Tid

10:00

Sted

Online via Zoom

Danmarks Medie- og Journalisthøjskole
Kursus
Forandringskommunikation

God kommunikation fra ledelsen er guld værd under organisationsforandringer i forhold til de involverede og implementeringen.

Dato

30.11.2023

Tid

10:00

Sted

Emdrupvej 72, 2400 København, Danmark

Dansk Standard
Webinar
Sådan gør du din virksomhed mere modstandsdygtig

Verden forandrer sig i dag hurtigere og mere uforudsigeligt end nogensinde før, hvilket skaber øgede krav til virksomheders modstandsdygtighed.

Dato

05.12.2023

Tid

13:00

Sted

Webinar

Valified
Webinar
Webinar: Greenwashing - hvordan kommunikerer du om bæredygtighed

Kom til Valifieds gratis webinar med fokus på hvad du skal forholde dig til når du kommunikerer om bæredygtighed

Dato

06.12.2023

Tid

09:00

Sted

Online

Aros Business Academy
Kursus
Bæredygtighedskommunikation & brand management

Lær at kommunikere alle jeres fremragende bæredygtige tiltag og styrke jeres bæredygtige brand – og undgå samtidig at falde i fælderne ‘greenwashing’ og ‘greenhushing’!

Dato

06.12.2023

Tid

09:00

Sted

Fredericiagade 15 1310 København K