Affalds- og ressourcesektoren vil være cirkulær

DAKOFAs nye strategi samler alle aktører i bestræbelserne på at fremme den cirkulære omstilling

Arkivfoto.

07.10.2021

Sponseret

DAKOFA

Da størstedelen af DAKOFAs 275 medlemsorganisationer mødtes til foreningens årskonference i Helsingør den sidste dag i september, var det ikke blot for at blive klædt på af minister, eksperter og kollegaer til at skulle løfte de aktuelle, ambitiøse målsætninger på affalds- og ressourceområdet. Samme dag afholdtes nemlig foreningens generalforsamling, hvor der blev vedtaget en ny 5-årig strategi for 2022-2026.

Af strategien fremgår det, at DAKOFA vil ”være det samlende kompetencecenter for affaldsressourcer og understøtte den cirkulære omstilling”.

DAKOFA har i den snart forgangne strategiperiode (2017-2021) fokuseret på at fastholde DAKOFAs position som kompetencecenter for hele affalds- og ressourcesektoren ved at videreudvikle DAKOFAs overvågnings-, formidlings- og faciliteringsaktiviteter samt uddannelsestiltag og eksterne aktiviteter med det formål at synliggøre affalds- og ressourcesektorens rolle i den grønne omstilling. For at opnå dette har DAKOFA haft udpeget en lang række indsatsområder inden for overvågning, formidling, facilitering, læringsaktiviteter og eksterne aktiviteter.

Ole Morten Petersen er direktør i Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer. Foto: DAKOFA.

DAKOFA har som følge heraf oplevet en vækst i efterspørgslen på foreningens faciliteringsaktiviteter, formidlingsaktiviteter og evne til at skabe netværk på tværs af aktører. På denne baggrund har DAKOFA gennem de seneste 5 år sikret konsolidering af en forening med et stigende medlemstal og et øget aktivitetsniveau.

Fremtidens krav til affalds- og ressourcesektoren
Den politiske aftale af 16. juni 2020 om ”Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi” har afstedkommet en lang række revideringer af de eksisterende rammebetingelser for den danske affalds- og ressourcesektor. Aftalen har således medført/vil medføre ændringer i affaldsbekendtgørelsen, den nationale forebyggelses- og affaldsplan, aktørbekendtgørelsen, vejledninger og andre centrale dokumenter for indretning af indsamlings- og behandlingssystemer og organiseringen af sektoren.

Der tegner sig således et billede af, at vi i den kommende strategiperiode vil opleve mere ensartede indsamlingssystemer, øget kildeopdeling, øget udbud af de kommunalt indsamlede mængder og deraf følgende pres/muligheder for den private del af sektoren for at løse de øgede krav til behandlingsteknologier og sikring af afsætning af de håndterede mængder.

På trods af en høj aktivitet i den danske affalds- og ressourcesektor gennem de seneste 5 år, når det gælder øget genanvendelse og øget fokus på teknologiudvikling, er der stadig et stort udviklingspotentiale, når vi sammenligner os med andre, førende lande i EU. I skrivende stund er Danmark, i følge en opgørelse fra Eurostat, på niveau med gennemsnittet for EU’s medlemsstater, når det gælder indsamling til genanvendelse af husholdningsaffald.

Vi forventer desuden en stigende interesse fra såvel producenter, detailhandel som forbrugere for at kunne agere cirkulært og klimavenligt, hvad enten det drejer sig om mindre CO-belastning, øget genanvendelse af materialer eller forebyggelse via øget genbrug og nye cirkulære forretningsmodeller.

Internationalt pres
EU har ligeledes lagt en linje for de fremtidige rammebetingelser for hele sektoren. På den i Corona-sammenhæng skelsættende dato d. 11. marts 2020 præsenterede EU-Kommissionen således EU’s nye CØ-handlingsplan. Af denne fremgår bl.a., at halvdelen af de samlede europæiske drivhusgasemissioner stammer fra ressourceudvinding og -håndtering samt, at hvis EU skal nå det fælles mål om klimaneutralitet i 2050, vil en fuld overgang til en cirkulær økonomi være nødvendig. Den nye europæiske handlingsplan for cirkulær økonomi skal derfor, ved hjælp af en lang række initiativer, som rammer hele produktlivscyklus, sikre, at ressourcerne bliver holdt i den europæiske økonomi så længe som muligt.

Desuden fremgår målsætninger om affaldsreduktionsmål for specifikke affaldsstrømme som led i opfølgning på det reviderede affaldsdirektiv. Kommissionen vil også forbedre gennemførelsen af de nyligt vedtagne krav til ordninger for udvidet producentansvar, skabe incitamenter og tilskynde til udveksling af oplysninger og god praksis inden for genanvendelse af affald. Alt dette skal tjene målet om i væsentlig grad at reducere den samlede affaldsproduktion og halvere mængden af kommunalt restaffald inden 2030.

Kommissionens CØ-strategi, der er en af hjørnestenene i den europæiske Green Deal, anses som værende et væsentligt skridt på vejen til bæredygtig og klimaneutral vækst i EU. Herunder skal nævnes den del af den grønne pagt, der omfatter krav til europæiske industrivirksomheder om at benytte sekundære ressourcer, således at markedet for indsamling og håndtering af genanvendelige materialer kan understøttes.

Endelig skal FN’s 17 Verdensmål nævnes som værende centrale for de fremtidige krav til affalds- og ressourcesektoren. Ikke mindst mål 7 (bæredygtig energi), 8 (anstændige jobs og økonomisk vækst), 9 (industri, innovation og infrastruktur), 11 (bæredygtige byer og lokalsamfund), 12 (ansvarligt forbrug og produktion), 13 (klimaindsats), 14 (livet i havet), 15 (livet på land) samt 17 (partnerskaber for handling) griber ind i DAKOFAs indsatsområder for den kommende strategiperiode.

DAKOFAs strategi for 2022-2026
På baggrund af målet om at udvikle foreningen fra at være det samlende kompetencecenter for HELE affalds- og ressourcesektoren til at være ”det samlende kompetencecenter for affaldsressourcer og understøtte den cirkulære omstilling”, vil DAKOFA i den kommende strategiperiode fokusere på nedenstående indsatsområder:

Facilitere dialog, erfaringsudveksling, brobygning og samarbejde mellem alle aktører i den cirkulære omstilling, herunder både den offentlige og den private sektor samt udenlandske aktører.
DAKOFA er er i dag mødestedet for hele affalds- og ressourcesektoren. For at udvikle foreningen til også at blive mødestedet for de øvrige aktører i den cirkulære økonomi vil DAKOFA udvikle de eksisterende aktiviteter og netværk til i fremtiden at være fokuseret på målet om en cirkulær omstilling ved bl.a. at identificere og tiltrække nye medlemmer fra de øvrige led i værdikæderne, herunder fx producenter, grønne startups og designere mv.

Kompetenceudvikling er et kerneprodukt for DAKOFA, hvilket sker på tværs af alle DAKOFAs aktiviteter. Dette skal fastholdes, og der skal lægges vægt på en udvidelse af kompetencerne for at geare DAKOFAs medlemmer til at indgå som aktive spillere i den grønne omstilling. Derfor vil DAKOFA udvikle lærerende aktiviteter, der kan bidrage til den cirkulære kompetenceudvikling inden for eksempelvis de klimapolitiske rammer, cirkulær økonomi og den bioøkonomiske disciplin

DAKOFA vil desuden sikre en høj faglig, hurtig og relevant nyhedsformidling til alle interessenter.
DAKOFA spiller en vigtig rolle, når det gælder overvågning og formidling inden for foreningens fagområder. Dette skal fastholdes samtidig med, at der i strategiperioden vil blive fokuseret på udvidelse af DAKOFAs kommunikationskanaler via online-værktøjer som webinarer, hybridseminarer, hjemmesiden mv.

DAKOFA vil i den kommende strategiperiode således fastholde og forfine sin rolle til i højere grad ikke kun at være affalds- og ressourcesektorens portal, men også være en portal for øvrige aktører inden for den cirkulære omstilling. Portalen fungerer i dag ligeledes som omverdenens adgang til affalds- og ressourcesektoren og fungerer derfor som et samlingspunkt. DAKOFA vil fastholde og udvikle denne position.

Denne artikel er del af et tema:

I fokus: affald i en cirkulær æra

Hvordan ser fremtiden ud for og med affald som fremtidens vigtigste ressource - og kan det gøre op med affald som et af verdens største miljøproblemer?

21.06.2023DAKOFA

Sponseret

Genbrug skal belønnes i byggeriets klimaregnskab

15.03.2023DAKOFA

Sponseret

Et tættere nordisk samarbejde kan accelerere den cirkulære økonomi

26.01.2023DAKOFA

Sponseret

Ny LCA-baseret vurdering af det europæiske genbrugsmarked for tekstiler

23.01.2023DAKOFA

Sponseret

Når plast ikke er emballager

07.07.2022DAKOFA

Sponseret

Nyt plast-opråb fra OECD

04.07.2022DAKOFA

Sponseret

Hvordan måler vi affaldsforebyggelse?