Der er stadig guld tilbage - Miljøstyrelsen har kigget i danskernes skraldespande

Miljøstyrelsen har i 2017 kortlagt mængde og sammensætning af danskernes dagrenovation og kildeindsamlede organiske affald. Der er i analysen særlig fokus på madaffald og plast.

02.05.2018

Sponseret

DAKOFA

Miljøstyrelsens nyligt udgivne kortlægningen af dagrenovation viser, at den samlede dagrenovationsmængde er faldet med ca. 10 % og nu udgør 995.253 tons, men også, at sammensætningen af det indsamlede affald er nogenlunde den samme som ved seneste kortlægning i 2011. 

Hvad er dagrenovation, og hvordan er udviklingen? 

Faldet i analysens mængder skyldes umiddelbart ikke affaldsreduktion, men øget udsortering. I rapporten bruges nemlig ikke den mest anvendte definition af ”dagrenovation”. Rapportens definition medtager kun den samlede mængde organisk affald, plast og restaffald, der indsamles fra husholdningen. Indsamling af øvrige fraktioner, fx glas, papir, pap og metal, fra husholdninger er ikke med i analysen. Det samlede fald kan derfor alene skyldes øget kildesortering af disse fraktioner. 

Det er altså på fraktionerne organisk affald, plast og rest, at mængderne er faldet 10 %. På de samlede mængder er tendensen, i følge Miljøstyrelsens affaldsstatistik for 2015, derimod stigende, med ca 2 % fra 2013 til 2015. Det tyder derfor på, at danskerne er blevet en smule bedre til at sortere deres affald. 

Hvad er der i sækken? 

Den indsamlede dagrenovation har som nævnt nogenlunde den samme sammensætning som ved sidste analyse i 2011. De fem største bestanddele i dagrenovationen er: 

  • 45,8 % Madaffald 
  • 17,0 % Papir og pap
  • 12,4 % Plast 
  • 11,5 % Andet brændbart
  • 3,6 % Andet ikke brændbart

Genanvendeligt affald udgør ca. 84 % af dagrenovationen, heraf udgør madaffald ca 46 %. Øvrige genanvendelige, og potentielt udsorterbare, fraktioner udgør ca 38 % svarende til ca 378.196 tons. Der er derfor stadig store potentialer i sækken. 

Madaffald og madspild

Ca 46 %, svarende til 455.529 ton, af den samlede dagrenovationsmængde udgøres i 2017 af madaffald. Også her er mængderne ifølge dagrenovationsanalysen uændrede. Rapporten viser også uændrede mængder af madaffald og madspild for enfamiliehuse. Men for etageboliger er der sket noget! Madspildet pr. person i etageboliger er faldet med 24 % fra 2011. Da den gennemsnitlige husstandsstørrelse i perioden er steget en smule, forsvinder en del af faldet dog i de samlede opgørelser. Men, der er altså en lille tendens til, at de små husstande er blevet bedre til at undgå madspildet. Måske er vi blevet bedre til at købe ind og bruge det vi har? 

Hele analysen og miljøstyrelsens pressemeddelelse kan læses her på miljøstyrelsens hjemmeside

24.04.2024DAKOFA

Sponseret

Endnu et ”ja tak” til genbrugsemballagerne

21.06.2023DAKOFA

Sponseret

Genbrug skal belønnes i byggeriets klimaregnskab

15.03.2023DAKOFA

Sponseret

Et tættere nordisk samarbejde kan accelerere den cirkulære økonomi

26.01.2023DAKOFA

Sponseret

Ny LCA-baseret vurdering af det europæiske genbrugsmarked for tekstiler

23.01.2023DAKOFA

Sponseret

Når plast ikke er emballager

07.07.2022DAKOFA

Sponseret

Nyt plast-opråb fra OECD