Tilfreds, skeptisk og edderspændt rasende

I reaktionerne på EU-kommissionens forslag til et direktiv om bæredygtig due diligence ser man sammenstødet mellem nye og gamle logikker. Det slår gnister.

Grafik: Horisont Gruppen.

25.03.2022

Eva Harpøth Skjoldborg, CSR.dk

Fakta først: D. 23. februar 2022 udsendte EU-kommissionen sit længe ventede, flere gange udsatte og på forhånd omdiskuterede forslag til et direktiv om bæredygtig due diligen

Det beskrives på PwC’s hjemmeside som et direktiv, der ”…skal fremme bæredygtig og ansvarlig virksomhedsadfærd samt sikre, at menneskerettigheder og miljøhensyn forankres i virksomheders drift og ledelse ved at pålægge større virksomheder krav til bl.a. undersøgelser i deres forsyningskæder.”

Der er altså to elementer i forslaget: obligatorisk due diligence, dvs. hvordan virksomheden undersøger og arbejder for at minimere de negative indvirkninger af dens aktiviteter på omverdenen og ledelsens ansvar for at sikre, at man gør netop dette. Se tekstboksen længere nede på siden. 

Reaktionerne
Direktivforslaget var kontroversielt længe før d. 23. februar i år. De tidligste overvejelser, som beskrevet af CSR.dk i november 2020, gik noget heftigere til værks end det endelige forslag og nævnte tiltag som f.eks. obligatorisk repræsentation af NGO’er i virksomheders bestyrelser, og fremhævede ønsket om at tvinge virksomhederne væk fra at tænke kortsigtet, som en væsentlig del af motivationen bag med direktivet.

Protesterne var mange og EU-Kommisssionens eget kvalitetstjek hæftede sig da også ved, at de indledende analyser ikke levede op til forventningerne. Så det er et langt mere afdæmpet forslag, der nu er på vej igennem behandlingsrunder i både Europa-Parlamentet og Det Europæiske Råd.

Men kontroverserne består. Siden forslaget blev offentliggjort, har flere medier gennem debatindlæg fra interessenter bragt forskellige holdninger til initiativet frem. Dem har CSR.dk søgt at indplacere på et spektrum, som set i figuren neden for.

Alt for meget og alt for lidt
Den mest konsekvente afvisning af forslaget kommer fra Steen Thomsen, som er professor ved CBS. I en kronik i Børsen kalder han forslaget for ”klimaplanøkonomi”, ”inderligt overflødigt” og ”en ordentlig svada af regulering, der ikke kan undgå at svække ledelseskraften i europæiske selskaber”.

I samme genre finder man EU-parlamentsmedlem Pernille Weiss (K), som i et debatindlæg hos Altinget skriver at : ”EU-Komissionens lov om virksomhedsansvar er ikke bare en ommer. Den er et no-go, der er direkte ubæredygtig, protektionistisk og afskrækker virksomheder fra at blive i EU”. 

Den direkte modpol til disse to perspektiver kan man finde i to debatindlæg hos Altinget, som har indhentet fem af disse fra hele holdningsspektret.

F.eks. skriver Joachim Kattrup, som repræsentant for Mellemfolkeligt Samvirke, at ”Der er intet bindende ledelsesansvar for klimahensyn i det nye forslag. Der er ingen radikale ændringer. Der er kun business as usual.”

Medlem af Europa-Parlamenet, Nikolaj Villumsen (El) skriver i sit debatindlæg, at han er skuffet fordi ”forslaget dækker alt for få virksomheder, er for uklart og kan føre til ansvarsforflygtigelse”, og at han ”… mildest talt er skeptisk overfor en idé om at lade virksomheder være ansvarlige for i så høj grad at vogte over sig selv, og beslutte, hvad der skal holdes øje med eller ej.”

Direktivets pligter og håndhævelse

PwC forklarer på deres hjemmeside direktivet ganske kort: 

Direktivets forpligtelser
Direktivet forpligter virksomheder til at udføre behørig due diligence. Det indbefatter at identificere, bringe til ophør, forebygge, mindske og redegøre for negative virkninger på menneskerettigheder og miljø. Forpligtelsen omfatter virksomheders egen drift, deres datterselskaber og deres værdikæder. Derudover skal visse store virksomheder have en plan for at sikre, at deres strategi er forenelig med at begrænse global opvarmning til 1,5°C jævnfør Paris-aftalen.

Direktivet introducerer også nye forpligter til virksomhedernes direktion, hvor denne tilskyndes til at bidrage til mål for bæredygtighed og klimaændringer. Forpligtelserne inkluderer opsætning af due diligence processer samt at føre tilsyn med implementeringen af disse i virksomhedens strategi. Endeligt skal direktionen, i forbindelse med varetagelse af virksomhedens interesser, tage hensyn til menneskerettigheder, klimaændringerne og de miljømæssige konsekvenser af deres beslutninger.

Direktivets håndhævelse
Reglerne i direktivet skal håndhæves gennem de tre følgende foranstaltninger:

Administrativt tilsyn: Medlemsstaterne skal udpege en passende myndighed til at føre tilsyn og til at pålægge effektive og proportionale sanktioner. På europæisk plan vil kommissionen oprette et netværk af europæiske tilsynsmyndigheder, som har til ansvar at samle de nødvendige repræsentanter for at sikre en koordineret tilgang.
Civilretsligt ansvar: Medlemsstaterne skal sikre, at omfattede virksomheder står til ansvar for ødelæggelser som følge af manglende opfyldelse af direktivets forpligtelser samt at berørte ofre får den nødvendige erstatning.
Eksisterende lovgivning: Direktivet indeholder ikke yderligere regulering, som sikrer at virksomhedsdirektioner overholder deres forpligtelser. Disse skal håndhæves ved eksisterende lovgivning i medlemslandene.

”Der er jo allerede regler”
De største erhvervsorganisationer, DI og Dansk Erhverv, har naturligvis også en mening om direktivet.

DI har bl.a. på CSR.dk givet udtryk for, at de er ”…helt enige i formålet om at fremme bæredygtighed, men grundlæggende forstår vi ikke, at EU kommer med regler om virksomhedsledelse, som der i vid udstrækning er nationale regler for - også her i Danmark. Der er samtidig tale om regler, som går langt ud over, hvad vi traditionelt opfatter som virksomhedernes ledelsesret. Det er i direkte strid med den måde, vi bedriver virksomhedsledelse på her på vores breddegrader, og det har vi gjort klart og tydeligt opmærksom på i EU.”

Dansk Erhverv skriver på egen hjemmeside, at ”… De gældende retningslinjer for due diligence (FN’s retningslinjer for menneskerettigheder og erhverv og OECDs retningslinjer for multinationale virksomheder, red.) handler allerede om, at virksomhederne skal interagere med deres interessenter og samarbejdspartnere, og at det skal være forankret i ledelsen, så at nævne det i direktivet er regulatorisk dobbeltkonfekt. Samtidig er det sært, at ledelsesansvaret skal udpensles og detailstyres på den måde. Det ser vi jo ikke for andre tilsvarende områder, f.eks. ikke-finansiel rapportering eller rapportering om produkters miljøpåvirkning. Og det lyder måske sagesløst, men det kan ende med at være kontraproduktivt”.

Hovedbudskabet synes at være, at organisationerne egentlig vil det samme som Kommissionen, men at vi jo allerede har regler og at der ikke bør være regler for ledelsesansvaret. Men DI nævner ikke direkte, hvilke danske regler om virksomhedsledelse, som stiller lignende krav til integration af og ansvar for bæredygtighedshensyn, peger Dansk Erhverv på internationale retningslinjer, der ikke er juridisk bindende for nogen parter.

Det betyder dog ikke, at eksperter i de eksisterende guidelines for menneskerettigheder og erhverv, er tilfredse med forslaget, som siges at bygge på netop FN’s retninglinjer (UNGP).

Således skriver Institut for Menneskerettigheder i deres detbatindlæg, at ”… Først og fremmest har alle virksomheder et ansvar for at respektere menneskerettighederne, uanset virksomhedens størrelse eller øvrige omstændigheder. Det har FN's retningslinjer for menneskerettigheder og erhverv for længst fastslået. Desværre er lovforslagets omfang ikke tilsvarende bredt. Forpligtelserne vil kun vil gælde for større virksomheder og i praksis betyder det, at loven kun vil gælde for omtrent 13.000 EU-baserede virksomheder og 4.000 virksomheder uden for EU. Det svarer til omtrent én procent af alle virksomheder i EU.”

Forudsigelig udvikling
Endelig har vi de mest tilfredse parter, som i dette tilfælde får stemme gennem en anden professor, denne gang fra RUC, nemlig Jacob Dahl Rendtorff, Professor MSO i ledelsesfilosofi og virksomhedsetik. Han skriver i Altinget: ” Jeg kan ikke forstå, at nogle kan hævde, at EU’s arbejde med virksomheders etik og ansvar er gået for vidt. Jeg ser det snarere som en vigtig anerkendelse af virksomhedernes rolle som politisk ansvarlige aktører i samfundet.” Jacob Dahl Rendtorff redegør i indlægget desuden for, at som han ser det, så er det nye direktiv blot en opdatering af ”…EU’s mange års intensivt arbejde med at styrke de europæiske virksomheders sociale ansvar (CSR), der begyndte i forbindelse med etableringen af EU’s indre marked i 1993,” og at ”Virksomheder med klare retningslinjer for god opførsel får større tillid og legitimitet, samtidig med at de bidrager til det fælles gode i samfundet. Dermed er EU’s due diligence-regler kun en fordel for virksomheder og samfund og absolut ikke en økonomisk spændetrøje.”

En kende mere skarp i tonen er Christian Honoré, som i forskellige roller har arbejdet med bæredygtighed i virksomheder i 25 år. Han skriver i et debatindlæg i Børsen, at ”EU-direktivet en gave til de virksomheder og virksomhedsledere, der ønsker at løfte deres samfundsansvar og være med til at løse de globale problemer, vi står over for, og som kommer til at ramme os alle, fordi vi nu har en fælles standard for, hvordan det skal gøres.”

Og den standard er nødvendig, skriver han videre, fordi ”Nu har vi i mere end 25 år forsøgt at motivere virksomhederne til at tage disse opgaver alvorligt, især ved at lave regler om virksomhedernes rapportering, og der er da også sket mange ting. Især inden for de sidste par år virker det, som om diskussionen har taget fart, og alle virksomheder med fuld fart er i gang med at blive bæredygtige. Men hvis vi kigger nærmere på resultaterne af anstrengelserne, kan man kun komme til en konklusion; det går slet ikke stærkt nok, og forbedringerne er i bedste fald inkrementelle.”

Hvad sker der nu?
Der er så vidt vides ingen, der forventer, at direktivet blot forkastes helt. Ikke mindst fordi direktivet om bæredygtig due diligence udgør en del af den samlede Green Deal lovgivningspakke, som også tæller f.eks. taksonomien for bæredygtige investeringer, disclosureforordningen og det nye rapporteringsdirektiv.

Så forslaget skal nu igennem EU’s beslutningsprocedurer, og den proces forudses at være lang og kræve mange forhandlinger, før et forslag kan vedtages.

Det må også forudses, at den heftige lobbyaktivitet, europæiske – og danske – erhvervsorganisationer har bedrevet op til forslagets offentliggørelse, næppe stopper nu. Det gør NGO’ers arbejde med at skaffe dokumentation for behovet for at stille virksomhedsledelserne til regnskab, og kaste lys på de førnævnte lobbyaktiviteter næppe heller. Det kan man læse mere om hos Danwatch.

Det store spørgsmål
Danwatch fortæller bl.a. at BusinessEurope, som repræsenterer mange af de største erhvervsorganisationer i EU’s 27 medlemslande, heriblandt Dansk Arbejdsgiverforening og Dansk Industri, har henvendt sig til EU Kommissionen allerede i 2020, for at forklare at en kommende lov om virksomhedsansvar ville kunne ”…få negative og uønskede konsekvenser for europæiske virksomheder, ødelægge succesfulde forretningsmodeller” og lægge en dæmper på investeringer i tredje lande”.

Overfor den type indvendinger står det, som Christian Honoré skriver i sit debatindlæg:

”Generelt set er erhvervslivet, de internationale organisationer, regeringer og ikke mindst helt almindelige mennesker enige om 3 ting: 1. Vi skal omstille til en kulstofuafhængig økonomi, 2. vi skal beskytte vores miljø og biodiversitet, og 3. vi skal skabe et mere retfærdigt, inkluderende og ligestillet samfund for alle.

Det er to logikker, som hidtil i forpligtende form stort set ikke har mødtes nogen steder. Det gør de nu i Direktivet om bæredygtig due diligence. Det udfordrer. Men det er også tvingende nødvendigt.

Merkur Andelskasse

Sponseret

ESG-scoren er kejserens nye, sorte klæder

Energi Danmark A/S

Sponseret

Additionalitet i PPA’er: Betydningen af at gøre en forskel

Denne artikel er del af et tema:

I fokus: compliance

Store dele af CSR-arbejdet har historisk været baseret på soft law i form af f.eks. frivillige guidelines, bliver i disse år til hard law gennem især lovgivning fra EU om obligatorisk due diligence og dokumentations- og datakrav afledt af taksonomien for bæredygtig finans. Hvordan kommer virksomheders compliancefunktion til at se ud i årene der kommer og hvad betyder det for CSR-funktionen?

Relateret indhold

27.02.2024CSR.dk

Sparekassen Kronjylland vil støtte fællesskaber, der har fokus på bevægelse

23.02.2024CSR.dk

Zalando laver om i deres bæredygtighedskommunikation

19.02.2024CSR.dk

Alle landets kommuner og regioner bakker nu op om Klimaalliancen

08.02.2024CSR.dk

Jo mere bæredygtighed, jo bedre resultater

22.01.2024Brdr. Dahl A/S

Sponseret

Ny top-certificering til Saint-Gobain i Danmark

17.01.2024CSR.dk

Starbucks sagsøges for vildledende markedsføring

06.12.2023CSR.dk

EU-aftale om nye krav til bæredygtige produkter på plads

28.11.2023CSR.dk

Regeringen sender trecifret millionbeløb til landets erhvervsuddannelser

Jobmarked

Se alle

Scanlux Packaging

ESG Manager til Scanlux Packaging

Som førende leverandør af branded emballage til europæisk detailhandel og e-handel, ønsker vi at intensivere vores ESG-indsatser. Derfor søger vi en engageret og erfaren ESG Manager, som vil spille en central rolle i den fortsatte udvikling og implementering af vores ESG-strategi.

Område

Sjælland

Ansøgningsfrist

Snarest muligt

GPV

ESG Controller

Brænder du for at opbygge et ESG-miljø, hvor du får indflydelse på implementering af processer, sikre kvalitet og rettidig rapportering samt interaktion med ledere og andre stakeholdere på tværs af en global koncern?

Område

Midtjylland

Ansøgningsfrist

Snarest muligt

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab

Klima og GHGP – bliv en central del af ESG-området i BDO

Har du lyst til -og erfaring med at arbejde med bæredygtighed og klimadagsordenen hos Danmarks virksomheder? Så har vi stillingen til dig: ESG-konsulent hos BDO. Med rollen følger en unik mulighed for at kombinere din faglige viden og kompetencer inden for miljø, klimaregnskaber og CO2- reducerende tiltag med en central position i opbygningen af BDO’s ESG-afdeling.

Område

Hele landet

Ansøgningsfrist

Snarest muligt

DSV

Compliance Manager – develop our risk management strategy

Would you like to unfold and develop your expertise within IT risk management and compliance in a large, growing and global company?

Område

Sjælland

Ansøgningsfrist

Snarest muligt

COOP Danmark A/S

Klimaansvarlig

Coop søger klimaansvarlig til ESG-afdeling

Område

Hovedstaden

Ansøgningsfrist

28.02.2024

EY

Konsulent - Sustainable Finance og Risk & Compliance (Frederiksberg)

Tænk! Hvis din karriere kunne have en varig indflydelse på dig og på verden?

Område

Hovedstaden

Ansøgningsfrist

16.03.2024

Aalborg Kommune

Ambitiøs og knivskarp klimachef, der driver forandringer

Kan du omsætte vores ambitiøse visioner for klimaet til indsatser og handlinger, der skaber konkrete og målbare resultater? Kan du skabe grønne og bæredygtige forandringer? Som chef for vores nye klimaafdeling kommer du til at spille en nøglerolle i Aalborg Kommunes indsats for klimaet.

Område

Nordjylland

Ansøgningsfrist

28.02.2024

C WorldWide Asset Management

Sustainability/ESG Specialist

As our new Sustainability Specialist, you will contribute to defining, developing, and maintaining our strategic commitments and goals aligned with our overall firm-wide sustainability agenda. This multi-faceted role is organizationally anchored in our Global Clients team.

Område

Hovedstaden

Ansøgningsfrist

Snarest muligt

Semler Gruppen A/S

ESG Controlling & Reporting specialist til Semler Gruppen

Kunne du tænke dig at være med i udviklingen af Bæredygtighedsrapportering- og controlling i Semler Gruppen - og samtidig drive processen som ESG-projektleder?

Område

Hovedstaden

Ansøgningsfrist

Snarest muligt

Alexandra Instituttet

Alexandra Instituttet søger dygtig konsulent, der brænder for digitalisering af energisektoren

Brænder du for bæredygtighed, digitale teknologier og innovation? Og har du lyst til at være med til at digitalisere energi- og forsyningssektoren? Eller brænder du for datadeling, datasuverænitet og datasikkerhed? Så har du nu chancen for at blive en del af Alexandra Instituttets Insights Lab.

Område

Hovedstaden

Ansøgningsfrist

Snarest muligt

Hold dig opdateret med CSR.dk

Tilmeld dig nyhedsbrevet og følg med i alt som rører sig indenfor ESG og bæredygtig udvikling Nyhedsbrevet kommer kun to gange ugentligt. Herudover sender vi dig relevante temaer og spændede events.

Se flere temaer

Events

Se alle
CBS Executive Fonden
Uddannelse
Strategisk regnskabsforståelse

Styrk din regnskabsmæssige kunnen på 3 dage. Opnå øget indsigt i måling og tolkning af finansielle nøgletal, der er centrale for en virksomheds værdiskabelse, samt grundlæggende viden om budgettering og værdimåling.

Dato

10.01.2024

Sted

CBS Executive Fonden, Porcelænshaven 22, 2000 Frederiksberg

CBS Executive Fonden
Uddannelse
Agilitet Innovation og Forretningsudvikling

Lær de nyeste teorier om agilitet og få metodisk viden, som sætter dig i stand til at øge innovationskraften og forretningsudviklingen i din organisation. Kurset giver forståelse for vigtigheden og nyttigheden af fleksibilitet, dynamik og risikovillighed.

Dato

15.01.2024

Sted

CBS Executive Fonden, Porcelænshaven 22, 2000 Frederiksberg

Bureau Veritas Certification
Webinar
Webinar: Har du brug for en intern eller ekstern sikkerhedsrådgiver?

Du har mulighed for at blive klogere på begrebet "sikkerhedsrådgiver", når vi afholder vores webinar den 18. januar 2024.

Dato

18.01.2024

Tid

13:15

Sted

Online

Bureau Veritas Certification
Møde
Netværksmøde: Food Waste & Loss

Gratis opstartsmøde den 31. januar 2024

Dato

31.01.2024

Tid

09:00

Sted

Bureau Veritas, Fredericia

UN Global Compact Network Denmark
Webinar
Eliminér lønforskel mellem kønnene | 90 min LIVE session

Ønsker du at arbejde med ligestilling i din virksomhed, og mangler du værktøjer? United Nation Global Compact inviterer på et gratis læringsforløb i forbindelse med Kvindernes internationale kampdag. Denne LIVE session er den anden del i forløbet og afvikles i samarbejde med EPIC (Equal Pay International Coalition) og Gapsquare. Her får du en gennemgang af det konkrete arbejde skridt for skidt med eksempler fra virksomheder samt Best Practice fra erhvervslivet.

Dato

28.02.2024

Tid

10:00

Sted

Online

Bureau Veritas Certification
Kursus
CSRD bæredygtighedsrapportering

På kurset i CSRD-bæredygtighedsrapportering bliver du klogere på, hvorfor en robust forståelse af ESG (Enviromental, Social & Governance) og bæredygtighedsrapportering ikke blot er etisk og lovgivningsmæssigt nødvendigt for mange virksomheder, men også et strategisk aktiv for at fremtidssikre din virksomhed.

Dato

29.02.2024

Tid

08:30

Sted

HUSET Mødecenter, Hindsgavl Allé 2, 5500 Middelfart, Danmark