Reduktion af madaffald står højt på den europæiske dagsorden

Europa-Parlamentet understreger endnu engang, at reduktion af madaffald er en dagsorden, der er kommet for at blive.

19.05.2017

Sponseret

DAKOFA

Europa-Parlamentets miljøudvalg fremlagde i december sidste år et udkast til en rapport, som præsenterede forslag til initiativer for reduktion af madaffald. Rapporten er nu blevet gennemarbejdet af udvalget og i går blev en formel beslutning, med en række ændringer, vedtaget i Parlamentet.

I denne beslutning lægger Parlamentet først og fremmest op til, at mængden af madaffald skal reduceres med 30% i 2020 samt med 50% i 2030 i de enkelte medlemsstater (sammenlignet med 2014). Disse mål er enslydende med de mål som Parlamentet vedtog i forbindelse med deres afstemning om ændringer til affaldsdirektivet tilbage i marts.

I beslutningen henstiller Parlamentet bl.a. også, at:

  • Europakommissionen udarbejder en egentlig handlingsplan om emnet således, at medlemsstaterne i højere grad kan ensrette deres indsatser for at reducere mængderne af madaffald
  • Europakommissionen udarbejder en fælles definition af madaffald samt en fælles metode til at måle mængderne af madaffald. Parlamentets eget foreslag til en definition lyder som følgende: 'food intended for human consumption, either in edible or inedible status, removed from the production or supply chain to be discarded including at primary production, processing, manufacturing, transportation, storage, retail and consumer levels, with the exception of primary production losses'
  • man i den europæiske lovgivning introducerer et hierarki, som skal bestemme, hvordan mad, som ikke er blevet spist, skal håndteres
  • den allerede etablerede europæiske platform for ”Food Loss and Food Waste” også inkluderer informationskanaler og uddannelse, som er direkte rettet mod forbrugere samt, at platformen også kan bruges til at facilitere lokale samarbejder
  • Europakommissionen indfører en ændring i momsdirektivet, som eksplicit bemyndiger skattefritagelse på donation af mad samt at medlemsstaterne indfører en momssats, der ligger tæt på nul, hvis fødevarer doneres tæt på udløbsdagen eller, hvis de er usælgelige
  • både medlemsstater, regionale og lokale myndigheder engagerer sig i at give relevante aktører en bedre forståelse af datomærkning, herunder begreberne ”anvendes inden” og ”bedst før”, men også, at Europakommissionen undersøger om der er brug for en revision af de to begreber, herunder muligheden for helt at fjerne datomærkning for de fødevarer, hvor det ikke vil medføre en sundhedsrisiko, hvis man fjerner datomærkningen
  • alle aktører i værdikæden tilslutter sig de frivillige initiativer ”Every Crumb Counts” og ”Retail Agreement on Waste”

Kommissær for sundhed og fødevaresikkerhed Vytenis Andriukaitis hilser Parlamentets beslutning velkommen og understreger, at Europa-Kommissionen også vil arbejde aktivt for sagen. Han understregede på et møde dagen forinden dog også, at han ikke ser nogen grund til at indføre flere obligatoriske mål på området end de, der allerede er sat i regi af FN’s bæredygtighedsmål (dette mål lyder, at det globale madspild på detail- og forbrugerniveau pr. indbygger skal halveres inden 2030 og, at fødevaretab i produktions- og forsyningskæder, herunder tab af afgrøder efter høst, skal reduceres), men til gengæld også, at Kommissionen vil igangsætte en række initiativer for at opnå netop dette mål.

Du kan læse Parlamentets pressemeddelelse her

Du kan læse Parlamentets endelige tekst her

24.04.2024DAKOFA

Sponseret

Endnu et ”ja tak” til genbrugsemballagerne

21.06.2023DAKOFA

Sponseret

Genbrug skal belønnes i byggeriets klimaregnskab

15.03.2023DAKOFA

Sponseret

Et tættere nordisk samarbejde kan accelerere den cirkulære økonomi

26.01.2023DAKOFA

Sponseret

Ny LCA-baseret vurdering af det europæiske genbrugsmarked for tekstiler

23.01.2023DAKOFA

Sponseret

Når plast ikke er emballager

07.07.2022DAKOFA

Sponseret

Nyt plast-opråb fra OECD