Nyhed: Øget handel med affald kan forbedre genanvendelsen

Sådan lyder besked fra Det Europæiske Miljøagentur, der fokuserer på muligheder og barrierer i forhold til handel med affald blandt EU’s medlemsstater.

16.02.2022

Sponseret

DAKOFA

Som det også blev omtalt i en tidligere DAKOFA-nyhed, arbejder EU i øjeblikket med et forslag om ændring af transportforordningen bl.a. med henblik på at sikre, at det europæiske affald behandles inden for Unionens grænser. Som et indspark til dette arbejde, har det Europæiske Miljøagentur udgivet en såkaldt ”briefing”, der dels undersøger status for handel med affald inden for EU’s grænser og dels for slår et slag for hvorfor man bør øge denne type af aktivitet.

Mere handel inden for EU, tak!
I grove træk viser briefingen, at mere end 90% af det affald, der genereres i EU, også behandles i det land, hvor det er genereret. Det er som udgangspunkt i tråd med nærhedsprincippet, men ikke nødvendigvis i tråd med principperne for den cirkulære økonomi. Briefingen argumenterer nemlig for, at man med øget handel med affald inden for EU’s grænser, bl.a. vil kunne opnå:

  • øget anvendelse af de bedste teknologier, der er til rådighed, og dermed en øget kvalitet i genanvendelsen samt
  • stordriftsfordele og dermed bedre muligheder for at forbedre genanvendelsesteknologierne, sikre forsyningen, reducere priserne og dermed forbedre markederne for sekundære råvarer.

Om end størstedelen af affaldet fortsat behandles i samme land, som det bliver genereret, er mængderne for handel med affald stigende. I briefingen kan man finde detaljerede data for både lande og fraktioner, som bl.a. viser, at Danmark i 2019 var netto-eksportør af alle de undersøgte affaldsfraktioner, der blev overført med henblik på genanvendelse, bortset fra plastaffald, hvor vi havde en lille netto-import.

Hvordan øges aktiviteten?
I briefingen påpeges det også, at der på nuværende tidspunkt findes en række restriktioner og administrative byrder ift. at overføre affald inden for EU, som potentielt kan betyde, at man som nation ender med at behandle affaldet indenlands, til trods for, at en bedre behandlingsform måske findes i nabolandet. Ofte har affald til genanvendelse kun en ringe værdi, hvorfor der ikke skal meget til at vælte økonomien i forhold til eksport af et enkelt læs affald.

Briefingen kigger også nærmere på incitamenterne for at eksportere affald, herunder priserne for de enkelte fraktioner i de enkelte lande. Generelt peges der på, at de enkelte landes affaldshåndteringssystemer har meget at sige ift., hvilken værdi affaldet har, når det eksporteres, idet eksempelvis separat indsamling og forskellige forberedende sorteringsled kan gøre en stor forskel ift. værdien af den endelige mængde.

Som baggrund for den nye briefing ligger også en længere rapport, der bl.a. går i dybden med data for de intra-europæiske overførsler af affald, herunder specifikke fraktioner, forskellige incitamenter til overførsel af affald samt de miljømæssige fordele og udfordringer.

21.06.2023DAKOFA

Sponseret

Genbrug skal belønnes i byggeriets klimaregnskab

15.03.2023DAKOFA

Sponseret

Et tættere nordisk samarbejde kan accelerere den cirkulære økonomi

26.01.2023DAKOFA

Sponseret

Ny LCA-baseret vurdering af det europæiske genbrugsmarked for tekstiler

23.01.2023DAKOFA

Sponseret

Når plast ikke er emballager

07.07.2022DAKOFA

Sponseret

Nyt plast-opråb fra OECD

04.07.2022DAKOFA

Sponseret

Hvordan måler vi affaldsforebyggelse?