Næppe sandsynligt, at vi når målet om en halvering af mængden af kommunalt restaffald

I EU generer vi 113 millioner ton om året – det skal reduceres til 56 millioner ton for at nå målet.

29.04.2022

Sponseret

DAKOFA

Mængden af kommunalt restaffald i EU har ligget stille på omkring 113 millioner ton siden 2015, på trods af at genanvendelsen i mellemtiden er steget fra 45 pct. til 48 pct. Det skriver Det Europæiske Miljøagentur i en ny analyse.

Der er to mål for kommunalt affald for 2030:

  1. Mindst 60 pct. af det producerede kommunale affald, bør klargøres til genbrug eller genanvendes (jf. Affaldsrammedirektivet): Det er en bindende forpligtelse, som alle medlemslande skal opfylde.
  2. Restaffald (ikke-genanvendt kommunalt affald) bør reduceres til det halve (jf. Handlingsplan for cirkulær økonomi og Handlingsplan mod nulforurening for vand, luft og jord): Der er et uforpligtende mål, der skal nås på EU-plan.

Selv hvis medlemslandene når målet om 60 pct. genanvendelse, vil der stadig være 80 millioner ton kommunalt restaffald – dvs. at målet om en halvering ikke bliver opfyldt. Hvis produktionen af kommunalt affald fortsætter med at vokse, skal mindst 72 pct. genanvendes for at opfylde målet i 2030. Det er en væsentlig højere genanvendelsesgrad end i dag. Alternativt kan målet nås ved at reducere mængden af affald med omkring en tredjedel eller gennem en kombination heraf. De lavest hængende frugter – de letteste og billigste – er stort set allerede høstet med de nuværende 48 pct. genanvendelse, så en stigning i genanvendelsen vil sandsynligvis kræve betydelige investeringer.

Affaldsforebyggelse, især af ikke-genanvendeligt affald, vil give de største fordele for miljøet. Det vil kræve en meget ambitiøs indsats, der skal implementeres på både EU-niveau og i medlemslandene. Det kan fx være at forlænge forbrugsvarers levetid og sikre støtte til genbrug af produkter, som det er foreslået i EU´s ecodesign forordning.

I Danmark producerede vi 845 kg kommunalt affald per indbygger i 2020, mens gennemsnittet i EU-27 var 505 kg.

Kommunalt affald består af affald fra husholdninger og affald fra andre kilder, der i karakter og sammensætning ligner husholdningsaffald, f.eks. fra mindre erhvervsvirksomheder og offentlige institutioner.

Læs mere

EEA - Europe is not on track to halve non-recycled municipal waste by 2030
EEA - Reaching 2030’s residual municipal waste target — why recycling is not enough
Eurostat - Municipal waste

24.04.2024DAKOFA

Sponseret

Endnu et ”ja tak” til genbrugsemballagerne

21.06.2023DAKOFA

Sponseret

Genbrug skal belønnes i byggeriets klimaregnskab

15.03.2023DAKOFA

Sponseret

Et tættere nordisk samarbejde kan accelerere den cirkulære økonomi

26.01.2023DAKOFA

Sponseret

Ny LCA-baseret vurdering af det europæiske genbrugsmarked for tekstiler

23.01.2023DAKOFA

Sponseret

Når plast ikke er emballager

07.07.2022DAKOFA

Sponseret

Nyt plast-opråb fra OECD