Fremtidens cirkulære krav til affalds- og ressourcesektoren

illustration COLOURBOX .

13.03.2021

Sponseret

DAKOFA

af Ole Morten Petersen, Direktør Dakofa.  

Den politiske aftale af 16. juni 2020 om ”Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi” har afstedkommet en lang række revideringer af de eksisterende rammebetingelser for den danske affalds- og ressourcesektor. Aftalen – som blev indgået af alle Folketingets partier på nær Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige – har således medført ændringer i affaldsbekendtgørelsen, den nationale forebyggelses- og affaldsplan, aktørbekendtgørelsen, vejledninger og andre centrale dokumenter for indretning af indsamlings- og behandlingssystemer og organiseringen af sektoren.

Der tegner sig således et billede af, at vi i den kommende årrække vil opleve mere ensartede indsamlingssystemer, øget kildeopdeling, øget udbud af de kommunalt indsamlede mængder og deraf følgende muligheder for den private del af sektoren for at honorere de øgede krav til behandlingsteknologier og sikring af afsætning af de håndterede mængder.

Selv om vi i Danmark har en god tradition for at være fremme i feltet, når det gælder øget genanvendelse og øget fokus på teknologiudvikling, er der stadig et stort udviklingspotentiale, når vi sammenligner os med andre, førende lande i EU. I skrivende stund er Danmark, i følge en opgørelse fra Eurostat, på niveau med gennemsnittet for EU’s medlemsstater, når det gælder indsamling til genanvendelse af husholdningsaffald. Succesraten, hvad angår reel genanvendelse, bliver vi klogere på, når det statistiske grundlag fremadrettet skal afspejle dette.

Vi forventer desuden en stigende interesse fra såvel producenter, detailhandel som forbrugere for at kunne agere cirkulært og klimavenligt, hvad enten det drejer sig om mindre CO-belastning, øget genanvendelse af materialer eller forebyggelse via øget genbrug og nye cirkulære forretningsmodeller. Gode initiativer og ildsjæleri, som sektoren gerne skal spille sammen med.

EU og FN i arbejdstøjet
EU har ligeledes lagt en linje for de fremtidige rammebetingelser for hele sektoren. På den i Corona-sammenhæng ”mindeværdige” dato d. 11. marts 2020 præsenterede EU-Kommissionen således EU’s nye CØ-handlingsplan. Af denne fremgår bl.a., at halvdelen af de samlede europæiske drivhusgasemissioner stammer fra ressourceudvinding og -behandling samt, at hvis EU skal nå det fælles mål om klimaneutralitet i 2050, vil en fuld overgang til cirkulær økonomi være nødvendig.

Den nye europæiske handlingsplan for cirkulær økonomi skal derfor, ved hjælp af en lang række initiativer, som rammer hele produktlivscyklus, sikre, at ressourcerne bliver holdt i den europæiske økonomi så længe som muligt.

Desuden fremgår målsætninger om affaldsreduktionsmål for specifikke affaldsstrømme som led i opfølgning på det reviderede affaldsdirektiv. Kommissionen vil også forbedre gennemførelsen af de nyligt vedtagne krav til ordninger for udvidet producentansvar, skabe incitamenter og tilskynde til udveksling af oplysninger og god praksis inden for genanvendelse af affald. Alt dette skal tjene målet om i væsentlig grad at reducere den samlede affaldsproduktion og halvere mængden af kommunalt restaffald inden 2030.

Kommissionens CØ-strategi, der er en af hjørnestenene i den europæiske Green Deal, anses som værende et væsentligt skridt på vejen til bæredygtig og klimaneutral vækst i EU. Herunder skal nævnes den del af den grønne pagt, der omfatter krav til europæiske industrivirksomheder om at benytte sekundære ressourcer, således at markedet for indsamling og håndtering af genanvendelige materialer kan understøttes.

Endelig skal FN’s 17 Verdensmål nævnes som værende centrale for de fremtidige krav til affalds- og ressourcesektoren om øget cirkularitet. Flere af disse mål griber således ind i den virkelighed, der tegner sig for sektoren.

En spændende fremtid
Sektoren mødes således af en lang række forandringspres, som i stigende grad betyder, at der er brug for videndeling, erfaringsudveksling og nye samarbejder. Dette har kendetegnet sektoren i de efterhånden mange år, vi i Danmark har gået foran for at sikre en stabil skraldeinfrastruktur og nogle effektive løsninger på hele affalds- og ressourceområdet.

Fra DAKOFAs side vil vi lægge os i selen for at understøtte erfaringsudveksling og vidensdeling med henblik på at sikre opfyldelse af de målsætninger, der til enhver tid må gælde såvel nationalt som internationalt. Det vil vi gøre via en bred vifte af arrangementer og en løbende nyhedsdækning, så beslutningstagere og andet godtfolk kan holde sig orienteret og blive klædt på til de mange overvejelser og beslutninger, der skal træffes i tiden, der kommer.

Om Dakofa

DAKOFA (Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer) er en selvejende medlemsorganisation og kompetencecenter for hele den danske affalds- og ressourcesektor. DAKOFAs ca. 275 medlemsorganisationer omfatter således bl.a. centrale og lokale myndigheder, private organisationer, forskningsinstitutioner, primærkommuner, kommunale og fælleskommunale affaldsselskaber, affaldsproducenter, affaldsbehandlere, vognmænd, rådgivere og leverandører inden for affaldsområdet. DAKOFA betragtes som den eneste forening på området, hvor private og offentlige medlemmer kan mødes på neutral grund og udveksle erfaringer og synspunkter i et apolitisk forum.

Denne artikel er del af et tema:

I fokus: cirkulær økonomi 2021

Omstillingen til cirkulær økonomi er nødvendig, tillokkende - og kompliceret. CSR.dk ser på, hvad vi ved om emnet i 2021 og hvad de gode råd er. 

24.04.2024DAKOFA

Sponseret

Endnu et ”ja tak” til genbrugsemballagerne

21.06.2023DAKOFA

Sponseret

Genbrug skal belønnes i byggeriets klimaregnskab

15.03.2023DAKOFA

Sponseret

Et tættere nordisk samarbejde kan accelerere den cirkulære økonomi

26.01.2023DAKOFA

Sponseret

Ny LCA-baseret vurdering af det europæiske genbrugsmarked for tekstiler

23.01.2023DAKOFA

Sponseret

Når plast ikke er emballager

07.07.2022DAKOFA

Sponseret

Nyt plast-opråb fra OECD