EU’s institutioner har fokus på Ecodesign og produktpolitik

Som en væsentlig del af den cirkulære økonomipakke bliver der flere steder i EU sat fokus på produktdesign og produktpolitik. Målet er produkter, som er designet og produceret til at indgå i den cirkulære økonomi.

08.05.2018

Sponseret

DAKOFA

Det betyder bl.a. produkter, der ikke indeholder skadelige eller farlige stoffer og/eller produkter, der generelt indeholder stoffer, som kan spores i hele værdikæden. Det betyder også produkter af en kvalitet, som er egnet til direkte genbrug, og som er produceret på en måde, så de er egnede til at skille ad og reparere eller opgradere. Endelig betyder det produkter, som er egnede til genanvendelse af en høj kvalitet.

Som følge af den cirkulære økonomipakke, som Kommissionen vedtog i december 2015, blev Ecodesign som middel til cirkulær økonomi for alvor sat på dagsordenen. Kommissionen har siden da lanceret en Ecodesign arbejdsplan fra 2016-2019, hvorunder man vil revidere de eksisterende kriterier for en lang række produkter samt udvikle kriterier for en række nye med henblik på, at de skal tilpasses en cirkulær økonomi.

Ressourceeffektivitet er en vigtig miljøparameter
For at presse på netop denne udvikling er Europaparlamentets miljøkomité nu kommet med anbefalinger til, hvordan man bedst ser, at Europa-kommissionen og medlemsstaterne implementerer Ecodesigndirektivet. Et forstudie, som har været gennemført af netop miljøkomitéen viser, at Ecodesign direktivet som udgangspunkt har været modtaget positivt af aktørerne. Fokus har hidtil primært været på produkters energieffektivitet og forstudiet peger på, at direktivet har haft en betydelig (positiv) indflydelse på udledningen af drivhusgasser. Ønsket fra miljøkomitéens side er imidlertid nu, at det reviderede direktiv også indeholder minimumskrav til produkters ressourceeffektivitet, idet netop dette også anses for en væsentlig miljømæssig parameter. Mere specifikt ønsker komitéen således, at fokus i Ecodesign direktivet fremover er på produkternes fulde livscyklus, som det også er beskrevet ovenfor, frem for blot på energiforbruget. 

Særligt fokus på ICT produkter
I tillæg til ovenstående ønsker miljøkomitéen ønsker især, at der tildeles Ecodesignkriterier til ICT-udstyr (information kommunikationsteknologi som eksempelvis computere, mobiltelefoner, tablets og spillekonsoller) idet komitéen mener, at der inden for denne produktgruppe vil være store gevinster at høste i forhold til at forbedre designet i forhold til de føromtalte kriterier. Data fra Kommissionen viser da også, at man mener at miste værdier i materialer fra elektriske og elektroniske produkter generelt for omkring € 48 mia. hvert år på grund af manglende cirkularitet, hvoraf en betydelig del anses for værende ICT produkter. Kommissionen har allerede fokus på denne produktgruppe, men idet udviklingen anses for at bevæge sig særligt hurtigt inden for netop denne type produkter kan et klassisk forstudie, som kommissionen normalt udvikler i forbindelse med at skulle tildele disse kriterier, ikke gennemføres, idet et sådant sædvanligvis tager flere år at udarbejde. Man undersøger derfor andre muligheder.

Pres på Kommissionen og medlemsstaterne
Miljøkomitéen understreger generelt i deres anbefalinger, at de ønsker, at Europa-Kommissionen kommer ud over stepperne i forhold til ovenstående og at Kommissionen i den forbindelse derfor også internt bør sørge for at allokere de nødvendige ressourcer til processen. De understreger også, ligesom Europarådet gjorde det tilbage i december 2017 i forbindelse med deres konklusioner om eco-innovation, at Kommissionen i samarbejde med medlemsstaterne bør få udviklet såkaldte produktpas, som i digital form kan præsentere vigtig produkt-specifik information vedrørende materialer og indhold af stoffer såvel som produktets bæredygtighed og cirkularitet for på den måde at øge gennemsigtigheden i hele værdikæden. Ydermere ønsker komitéen, at Kommissionen skal støtte medlemsstaterne i forhold til at håndhæve den allerede eksisterende produktlovgivning, herunder bl.a. at de anvender unionens ICSMS database til at dele produktcheck og test af alle produkter, som er dækket af Ecodesignlovgivningen samt endelig også at guide importører og producenter i denne retning.

Miljøkomitéens anbefalinger skal tages op af Parlamentet i plenarsalen, førend de endeligt kan vedtages. Det forventes at ske i slutningen af maj.


I høring
For at involvere parterne bedst muligt har Kommissionen netop åbnet for en høring vedrørende en fremtidig meddelelse om en europæisk produktpolitik, der skal fremme den cirkulære økonomi. Høringen skal mere generelt gøre Kommissionen opmærksom på, hvor der er huller og mangler i den eksisterende produktlovgivning, hvor der er divergens mellem eksisterende lovgivninger og dermed også, hvor man med fordel kan sætte ind for generelt at gøre produkter mere egnede til den cirkulære økonomi. Der er fokus på i alt 14 forskellige lovgivninger og initiativer, så der er hårdt brug for, at alle aktører byder ind.

Høringen forventes at blive fulgt op med en konference samt en række workshops i efteråret samt en afsluttende rapport, som skal danne grundlag for den egentlige meddelelse fra Kommissionen. Du kan deltage i høringen her, som løber til og med den 4. juni. 

21.06.2023DAKOFA

Sponseret

Genbrug skal belønnes i byggeriets klimaregnskab

15.03.2023DAKOFA

Sponseret

Et tættere nordisk samarbejde kan accelerere den cirkulære økonomi

26.01.2023DAKOFA

Sponseret

Ny LCA-baseret vurdering af det europæiske genbrugsmarked for tekstiler

23.01.2023DAKOFA

Sponseret

Når plast ikke er emballager

07.07.2022DAKOFA

Sponseret

Nyt plast-opråb fra OECD

04.07.2022DAKOFA

Sponseret

Hvordan måler vi affaldsforebyggelse?