Et effektivt marked for genbrugs og genanvendte byggematerialer

I et nyt miljøprojekt fra Miljøstyrelsen undersøges det, hvordan udviklingen af et effektivt marked for sekundære byggematerialer kan fremmes.

24.04.2019

Sponseret

DAKOFA

Projektet har haft fokus på at belyse, hvilke barrierer der forhindrer et effektivt marked samt, hvilke initiativer der kan forventes at have størst positiv effekt på udviklingen et marked for sekundære byggematerialer. Undersøgelsen, som har taget udgangspunkt i beton, træ og tagsten, har vist, at der kan opnås væsentlige forbedringer mod et effektivt marked ved en målrettet indsats, men at det forventede positive resultat først kan forventes at komme på langt sigt.

For hvert af de tre materialer (beton, træ og tagsten), som er udvalgt af Partnerskabet, blev markedsforhold og dets funktion belyst, herunder barrierer for videreudvikling af markedet. Analyserne blev understøttet af et omfattende litteraturstudie, interviews med interessenter samt kortlægning af markeder og initiativer i andre europæiske lande. De vigtigste barrierer syntes at være en inerti i markedet blandt vigtige aktører, manglende dokumentation for produktets egenskaber, uklarhed om garantier og usikkerhed omkring en stabil forsyning, omkostninger ved affaldsbehandling samt i visse tilfælde tilstedeværelse af farlige stoffer i materialerne.

I samarbejde med Partnerskabets deltagere blev der udviklet et katalog over de virkemidler, som blev anset for de mest effektive. Disse virkemidler omfattede blandt andet: 

  • Matching- og markedsplatforme, 
  • Certificeringsordninger, produktdeklarationer og materialepas, 
  • Demonstrationsprojekter med fokus på omkostninger samt 
  • Målrettet strategi for anvendelse af grønne offentlige indkøb ved byggeri og renovation.

Effekten af de ovennævnte initiativer på markedet blev vurderet vha. af en model, som blev udviklet til formålet. Modelsimuleringer af forskellige initiativer viser – under visse antagelser – hvorledes forskellige markedsparametre (f.eks. pris og forsyningssikkerhed) kan forventes påvirket. Modellen opererede endvidere med et begreb, der viste sig at have afgørende indflydelse på markederne for de tre affaldsfraktioner, nemlig begrebet ”villighed til at overveje alternativer til nye (virgine) materiale” ́.

Modelberegningerne viste endvidere, at det formentlig er det lange seje træk, der skal til, før et egentligt velfungerende marked vil være etableret. Derudover viste undersøgelsen, at markedet for de tre affaldsfraktioner udvikler sig forskelligt, og at det er forskellige faktorer, der vil influere. Det blev bl.a. vist, at certificering/produktdeklaration vil have en stærk effekt for at skabe et marked for genanvendelse af betonaffald til produktion af ny beton, hvorimod samme tiltag for tegl ikke vil kunne give en tilsvarende effekt på markedet.

Undersøgelsen er gennemført i regi af Miljøstyrelsens Partnerskab om bæredygtigt byggeri og affaldsforebyggelse, der blev etableret som et led i implementeringen af regeringens strategi, Danmark uden Affald II. Partnerskabet fulgte projektet tæt.

Hent hele rapporten, som er på engelsk her: Establishing effective markets for secondary building materials, Environmental Project No. 2076, 2019 

24.04.2024DAKOFA

Sponseret

Endnu et ”ja tak” til genbrugsemballagerne

21.06.2023DAKOFA

Sponseret

Genbrug skal belønnes i byggeriets klimaregnskab

15.03.2023DAKOFA

Sponseret

Et tættere nordisk samarbejde kan accelerere den cirkulære økonomi

26.01.2023DAKOFA

Sponseret

Ny LCA-baseret vurdering af det europæiske genbrugsmarked for tekstiler

23.01.2023DAKOFA

Sponseret

Når plast ikke er emballager

07.07.2022DAKOFA

Sponseret

Nyt plast-opråb fra OECD