Nyhed: Ny aftale om forskningsmidler i 2021 med mange millioner til affaldsrelevante partnerskaber

En bred politisk aftale om den statslige forskningsreserve i 2021 afsætter 700 mio. kr. til nye forsknings- og innovationspartnerskaber om bl.a. CCS/U, Power-to-X samt CØ indenfor plastik og tekstiler. Aftalen tildeler MUDP 121 mio. kr. i 2021.

25.11.2020

Sponseret

DAKOFA

Aftalen blev indgået i folketinget den 30. oktober og udmønter i alt 2.857 milliarder kroner for 2021 samt øremærker mindst samme beløb for hvert af årene 2022-2024. De umiddelbart vigtigste elementer for affaldssektoren beskrives nedenfor.

Der afsættes i alt 700 mio. kr. til at etablere et antal Grønne Forsknings- og Innovationspartnerskaber indenfor følgende fire "missioner":

1. Fangst og lagring eller anvendelse af CO2

Missionen skal udvikle omkostningseffektive løsninger til fangst og lagring af CO2, som kan anvendes til at reducere CO2-udledninger og skabe negative udledninger fra store industrielle udledere, affaldsforbrændingsanlæg, biogasanlæg og biomassebaseret kraftvarmeanlæg. Sammen med brint fra vedvarende energi kan fanget CO2 levere kulstof til nye klimaneutrale løsninger.

2. Grønne brændstoffer til transport og industri (Power-to-X mv.)

Missionen skal udvikle løsninger til at omdanne strøm fra vedvarende energi til produkter, der kan anvendes til at reducere udledningerne fra dele af transport- og industrisektoren…

3. Klima- og miljøvenligt landbrug og fødevareproduktion

Missionen skal udvikle teknologier og løsninger… Det kan f.eks. være igennem teknologier samt mere cirkulære og bæredygtige løsninger mhp. optag af CO2 i jord og skov, bioraffinering, herunder pyrolyse, ….

4. Cirkulær økonomi med fokus på plastik og tekstiler

Missionen skal bidrage til at fremme cirkulær økonomi gennem udvikling af løsninger til at forbedre ressourceproduktiviteten, mindske mængden af affald, øge mængden og kvaliteten af genanvendelsen samt reducere miljø- og klimabelastning fra produkter. Der vil være et særligt fokus på plastik og tekstiler. Løsninger kan omfatte f.eks. ændret design og produktionsmetoder samt ændrede forbrugsformer. Andre løsninger omfatter at udvikle teknologier, der kan forbedre sporbarheden af materialer gennem værdikæden og sortering af f.eks. plastikaffald med henblik på genanvendelse af høj kvalitet. Det omfatter endvidere udvikling af nye løsninger til mere bæredygtigt design af f.eks. tekstiler, der minimerer forbruget af naturressourcer og sikrer længere levetid af tekstiler, samt teknologier, som kan øge genanvendelsen af f.eks. tekstilaffald. Der vil samtidig være fokus på øget brug af fornybare og genanvendte råvarer i stedet for nyudvundne fossile råvarer.

Størrelsen på bevillingerne mellem partnerskaberne kan variere alt efter, hvad der vurderes samlet at give den største effekt, ligesom det kan vælges at uddele midler til flere partnerskaber inden for én mission.

Der afsættes med aftalen også i alt 469 mio. kr. til strategisk og udfordringsdrevet grøn forskning, teknologiudvikling og innovation. 
Midlerne skal understøtte strategisk og udfordringsdrevet grøn forskning inden for følgende temaområder, der er nærmere beskrevet i strategien "Fremtidens grønne løsninger": 1) Energiproduktion mv. 2) Energieffektivisering 3) Landbrug og fødevareproduktion 4) Transport 5) Miljø og cirkulær økonomi 6) Natur og biodiversitet 7) Bæredygtig adfærd og samfundsmæssige konsekvenser (tværgående). Partierne lægger endvidere vægt på, at bæredygtigt byggeri, herunder bæredygtige materialer, indgår som et vigtigt område.

Samtidigt afsættes der med aftalen 121 mio. kr. til MUDP og 340 mio. kr. til EUDP i 2021, heraf øremærkes mindst 100 mio. kr. af EUDP-midlerne til projekter indenfor ”Fangst, lagring eller anvendelse af CO2” og ”Power-to-X”. Sammen med øvrige aftaler vil der i alt i 2021 blive 146 mio. kr. til rådighed for MUDP, 520 mio. kr. til EUDP og 236 mio. kr. til GUDP.

Se omtale med link til de relevante aftaler på Uddannelses- og Forskningsministeriets hjemmeside her

Se evt. DAKOFAs nyhed fra 29. september om regeringens "Fremtidens grønne løsninger. Strategi for investeringer i grøn forskning, teknologi og innovation" her

Det fulde navn for de to, i denne nyhed, relevante aftaler er:

  • Aftale mellem regeringen og Venstre, Radikale Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Alternativet, Nye Borgerlige, Frie Grønne og Liberal Alliance om: Fordeling af forskningsreserven samt midler fra reserven til genstart af dansk økonomi samt særlige udfordringer afledt af COVID-19 i 2021 mv. 30. oktober 2020
  • Aftale mellem regeringen og Venstre, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Alternativet og Frie Grønne om: Fri forskning, talentudvikling og forskning i klimaforandringer (fordeling af den tværgående reserve i 2021) 30. oktober 2020

21.06.2023DAKOFA

Sponseret

Genbrug skal belønnes i byggeriets klimaregnskab

15.03.2023DAKOFA

Sponseret

Et tættere nordisk samarbejde kan accelerere den cirkulære økonomi

26.01.2023DAKOFA

Sponseret

Ny LCA-baseret vurdering af det europæiske genbrugsmarked for tekstiler

23.01.2023DAKOFA

Sponseret

Når plast ikke er emballager

07.07.2022DAKOFA

Sponseret

Nyt plast-opråb fra OECD

04.07.2022DAKOFA

Sponseret

Hvordan måler vi affaldsforebyggelse?