De nye anbefalinger for god selskabsledelse

De reviderede anbefalinger skærper fokus på langsigtet værdiskabelse og introducerer begreberne bæredygtighed og ’purpose’. Her er, hvad du som CSR-interesseret bør vide om anbefalingerne.

Anbefalingerne for god selskabsledelse er retningslinjer for ”best practice” for ledelse af børsnoterede selskaber i Danmark, dvs. selskaber der er optaget til handel på Nasdaq Copenhagen A/S. Men selvom de retter sig imod børsnoterede virksomheder, kan andre virksomheder sagtens hente inspiration til arbejdet med god selskabsledelse i anbefalingerne. Anbefalingerne bør ses som et supplement til kravene i den danske lovgivning, særligt selskabsloven og årsregnskabsloven, samt de selskabsretlige regler fra EU (bl.a. aktionærrettighedsdirektivet) og OECD’s Principper for Corporate Governance.

De senest offentliggjorte anbefalinger gælder fra det regnskabsår, der begynder den 1. januar 2021 eller senere. Det betyder, at virksomheder skal forholde sig til dem i forbindelse med årsrapporten for 2021.

Anbefalinger med snitflade til CSR, ESG og samfundsansvar

Dialog med interessenter
Det er en anbefaling, at bestyrelsen løbende får mulighed for at kende og inddrage investorers, aktionærers og øvrige interessenters (fx civilsamfundsorganisationers) relevante indsigter og holdninger i sit arbejde. Det skal ske for at sikre, at de forskellige interesser indgår i selskabets overvejelser. Selskabets aktionærer, investorer og øvrige interessenter inklusive det omkringliggende samfund har alle en interesse i at selskabet er konkurrencedygtigt og værdiskabende på såvel kort som lang sigt.

Politik for samfundsansvar
For så vidt angår det omkringliggende samfund anbefales det desuden, at bestyrelsen godkender en politik for selskabets samfundsansvar, herunder for socialt ansvar og bæredygtighed, og at politikken er tilgængelig i ledelsesberetningen og/eller på selskabets hjemmeside. Komitéen anbefaler også, at bestyrelsen løbende påser, at politikken efterleves.

Selskabet skal forholde sig til bæredygtighed i bred forstand
Komitéen for god selskabsledelse mener, at det er væsentligt for selskabernes værdiskabelse, at selskaberne forholder sig til bæredygtighed i bred forstand, dvs. ikke kun til den økonomiske bæredygtighed, men f.eks. også til den miljømæssige, medarbejdermæssige og sociale samfundsmæssige bæredygtighed. ”Bæredygtighed” er et nyt begreb i anbefalingerne. Et selskabs bæredygtighed forstås som f.eks. selskabets økonomiske, finansielle og innovationsmæssige bæredygtighed samt bæredygtighed i relation til begreberne Corporate Social Responsibility (”CSR”), Environmental, Social and Governance impact (”ESG”) og selskabets rolle, som en positiv bidragsyder til samfundet som helhed.

Følg eller forklar princippet

Anbefalingerne for god selskabsledelse er tilrettelagt efter ’følg eller forklar’ princippet. Det betyder, at selskabet i sin redegørelse skal oplyse, hvilke anbefalinger man har valgt at følge eller ikke at følge. Man skal forholde sig særskilt til hver anbefaling, uanset om man følger eller fraviger anbefalingen. Et selskab kan altså efterleve anbefalingerne, hvis selskabet i stedet for at følge en anbefaling specifikt forklarer hvorfor selskabet har valgt ikke at følge anbefalingen, og hvordan selskabet i stedet har valgt at indrette sig. Følg eller forklar princippet tillader på den måde, at anbefalingerne tilpasses så de skaber mest mulig værdi for i det enkelte selskab, samtidig med, at der skabes transparens og lige vilkår selskaberne imellem.


Purpose, strategi og vision
”Purpose” er endnu et begreb, der er nyt for anbefalingerne. Et selskabs purpose defineres som selskabets overordnede sigte, for langsigtet værdiskabelse, som selskabet leverer til sine aktionærer, øvrige interessenter og til samfundet. En virksomhed kan nemlig øve en betydelig indflydelse på det lokale, nationale og internationale samfund. Denne påvirkning handler om virksomhedens produkter og tjenester, de arbejdspladser det skaber, og om hvordan virksomheden potentielt bidrager positivt eller negativt til samfundet som helhed. Tilsvarende påvirker det omkringliggende samfunds opfattelse af virksomheden virksomhedens handlemuligheder og værdiskabelse.

Komitéen anser et selskabs ’purpose’ for at være en væsentlig drivkraft i selskabets strategi og beslutningsprocesser. Komitéen har derfor i sin opdatering af anbefalingerne fokuseret mere på begrebet og anbefaler, at bestyrelsen, som led i at understøtte selskabets vedtægtsmæssige formål og langsigtede værdiskabelse, forholder sig til selskabets purpose, samt sikrer og fremmer en god kultur og gode værdier i selskabet. Selskabet bør forklare herom i ledelsesberetningen og/eller på selskabets hjemmeside. I anbefalingerne uddybes det desuden, at mange selskaber allerede har et purpose, som de benytter aktivt i selskabets strategi, eksempelvis under betegnelserne ”mission” eller ”vision”.

Mangfoldighed i bestyrelsen
Dette er ikke en ny anbefaling, men fortjener ikke desto mindre, at blive nævnt, da bestyrelsens diversitet ofte indgår i selskabets CSR-strategi. Komitéen anbefaler, at bestyrelsen årligt gennemgår og i ledelsesberetningen og/eller på selskabets hjemmeside oplyser om bestyrelsens sammensætning og mangfoldighed, som er at forstå bl.a. alder, køn eller uddannelses- og erhvervsmæssig baggrund. En politik for mangfoldighed bør have fokus på forhold, som styrker ledelsens kvalifikationer og kompetencer og understøtter selskabets fremtidige udvikling. Selskabet kan i sin politik med fordel forklare, hvordan man aktivt arbejder med at øge mangfoldigheden, herunder den kønsmæssige balance i selskabets ledelsesniveauer.

Læs alle anbefalinger fra Komitéen for god selskabsledelse her: Anbefalinger for god Selskabsledelse.

Læs også: 

28.05.2024Dansk Erhverv

Sponseret

Er din virksomhed en SMV? Få her en skabelon til at komme i gang med ESG-rapporteringen

27.05.2024Dansk Erhverv

Sponseret

Nye EU-regler på vej: Forbyder produkter fremstillet ved tvangsarbejde

24.05.2024Dansk Erhverv

Sponseret

Få hjælp til at strukturere og opbygge din ESG-rapportering

16.05.2024Dansk Erhverv

Sponseret

Erhvervsstyrelsen er klar med hjælp til den dobbelte væsentlighedsanalyse

19.04.2024Dansk Erhverv

Sponseret

Virksomheder kan få hjælp til rapportering om deres globale værdikæde gennem partnerskaber

17.04.2024Dansk Erhverv

Sponseret

Få hjælp til din ESG-rapportering med digitale løsninger