CSRD & CSDDD - Nye lovkrav til virksomheders bæredygtighed i 2024

Der stilles flere krav til virksomheders arbejde med bæredygtig omstilling. Disse krav omfatter blandt andet bæredygtighedsrapportering (CSRD) og bæredygtighed i værdikæder (CSDDD).

EU-direktivet CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) er et nyt direktiv fra Den Europæiske Union, der indfører nye lovkrav til virksomheders bæredygtighedsrapportering i årsrapporten.

CSRD erstatter det eksisterende direktiv (NFRD) og udvider dets rækkevidde og krav. Direktivet baseres på ESRS-standarder og forpligter en række virksomheder til at indsamle og rapportere på deres indvirkning på mennesker, miljø samt om deres selskabsledelse (ESG). 

Forskellen fra NFRD til CSRD:

 • Større antal virksomheder.
 • Krav om tredjepartsforsikring
 • Nye retningslinjer for ESRS-rapportering
 • Digital "tagging"
 • Implementering af princippet om dobbelt væsentlighed

Direktivet blev vedtaget den 7. juni 2021 som en del af EU's overordnede bæredygtighedsdagsorden og skal være indarbejdet i dansk lovgivning i sommeren 2024.

Nogle af de vigtigste træk ved CSRD inkluderer:

 • Udvidelse af rapporteringskravene til flere virksomheder. Det gælder i første omgang for store børsnoterede og senere de ikke-børsnoterede virksomheder. Herefter også de store offentlige virksomheder med mere end 250 ansatte. SMV’er vil også blive påvirket via de større virksomheders værdikæder.
 • Direktivet sigter mod at harmonisere rapporteringskravene og standarderne på tværs af EU-landene for at sikre sammenlignelighed og kvalitet i rapporteringen.
 • Virksomhederne skal rapportere om en bred vifte af bæredygtighedsaspekter, herunder miljømæssige, sociale og governance-relaterede oplysninger.
 • CSRD kræver ekstern bekræftelse af bæredygtighedsrapporter fra uafhængige revisorer eller revisionsfirmaer.

Hvorfor?

Formålet med CSRD er at sikre, at virksomheder rapporterer mere omfattende og præcise oplysninger om deres indvirkning på samfundet og miljøet. CSRD forventes at styrke virksomhedernes ansvarlighed og gennemsigtighed på bæredygtighedsområdet og bidrage til en mere sammenhængende og bæredygtig EU-økonomi.

Hvem er omfattet af CSRD?

1. januar 2024 for børsnoterede virksomheder (regnskabsklasse D) med +500 ansatte.

1. januar 2025 for børsnoterede og ikke-børsnoterede virksomheder (regnskabsklasse C stor) med +250 ansatte.

1. januar 2026 for småbørsnoterede virksomheder med mindre end 250 ansatte.

1. januar 2028 for tredjelands-virksomheder med væsentlige aktiviteter i EU

Det forventes, at SMV’er også vil blive påvirket af direktivet via de større virksomheders værdikæder.

Hvordan skal virksomhederne rapporterer?

Direktivet baseres på ESRS-standarder og forpligter en række virksomheder til at indsamle og rapportere på deres indvirkning på mennesker, miljø samt om deres selskabsledelse (ESG):

 • Miljømæssige faktorer: tilpasning og afbødning af klimaforandringer, ressourceforbrug, cirkulærøkonomi, forurening, biodiversitet etc.,
 • Sociale faktorer: lige muligheder og rettigheder, gode arbejdsforhold, menneskerettigheder etc.
 • Governance: ledelses- og tilsynsorganer, forretningsetik, virksomhedskultur, politisk engagement, intern kontrol, systemer til risikostyring etc.

Udover de emnespecifikke standardarder som berører ESG-faktorerne, er der også en række tværgående standarder, hvor den tværgående standard ESRS 2 Generelle oplysninger er obligatoriske.

Rapporteringen skal gives i årsrapporten og forsynes med en revisorerklæring (limited assurance). Der stilles krav om digital "tagging" af oplysningerne således at alle oplysninger indberettes i lighed med den digitale indberetning af årsrapporten. Herudover er der krav om 3. partscertificering.

Til understøttelse af oplysningskravene i CSRD’et, har EFRAG udviklet 12 standarder for bæredygtig rapportering (European Sustainability Reporting Standards - ESRS), som omfatter:

 • 2 standarder om betingelser og oplysninger, som går på tværs af ESG-standarderne
 • 5 standarder om miljø (E)
 • 4 standarder om sociale forhold (S)
 • 1 standard om ledelse (G)

Rapporteringsområder i CSRD:

 • Business model og værdikæde
 • Strategi og politikker
 • KPI’s og målsætninger
 • Definition af ressourcer
 • Handlingsplaner for oplysningskrav
 • Risiko og væsentlighedsanalyse
 • Bæredygtig styring og organisation

Obligatoriske oplysningskrav - ESRS 2

‍ESRS 2 er obligatorisk og handler om oplysningskravene i forbindelse med virksomhedens generelle strategi, ledelse og væsentlighedsniveau.

‍ESRS 2 omfatter:

• Krav om oplysninger af generelkarakter (10 GR)

• Krav om oplysninger om virksomhedens strategi og forretningsmodel

• Krav om oplysning om ledelse i henhold til bæredygtighed

• Krav om oplysning af virksomhedens syn på dobbelt væsentlighed i forhold til indvirkning, muligheder og risici i forbindelse med bæredygtighed.

CSDDD - Due Diligence for bæredygtighed bliver lovpligtigt

CSDDD (Corporate Sustainability Due Diligence Directive) indebærer, at større virksomheder skal forpligte sig til at udføre due diligence-processer for at undgå at medvirke til bl.a. miljøskader og brud på menneskerettigheder.

Due diligence-processen tager udgangspunkt i internationale retningslinjer fra OECD og FN og består af seks trin. Denne metode hjælper virksomheder med at identificere, forebygge og begrænse deres negative påvirkninger på menneskerettigheder og miljø i globale værdikæder.

Som følge heraf skal virksomheder forberede sig på at imødekomme nye lovkrav, der kræver aktiv håndtering af risici, ikke kun inden for egen organisation, men også hos deres leverandører.

Det er dog endnu uklart, hvordan disse lovkrav konkret vil tage form, hvilke virksomheder der vil blive omfattet, og hvornår de træder i kraft, da forslaget stadig er under forhandling i EU.

SMV'er påvirkes også

Det forventes, at store virksomheder omfattes først, men det kommer også til at påvirke SMV'er gennem virksomhedernes værdikæder. Det er derfor en god idé, at I allerede nu forbereder jer og igangsætter arbejdet med due diligence for bæredygtighed.

Ønsker I vejledning til at komme i gang?

Der kan laves en stor del af arbejdet på forhånd, som gør rapporteringen mere håndterbar. For eksempel kan I kigge ind i og analysere, hvilke ESRS der er væsentlige at rapportere på for jeres virksomhed.

I DEM klæder vi jer godt på og hjælper jer i gang med den forbyggende proces, så I kan opfylde de nye krav. Herudover tilbyder vi bl.a. rapportering af scope 1,2 og 3 drivhusgasemissioner (GHG), strategi og handlingsplaner. Kontakt os på cda@dem.dk eller +45 20652665 for en uforpligtende samtale.

07.02.2024Dansk Energi Management & Esbensen

Sponseret

LCA: Livscyklusvurdering på produkt- og bygningsniveau

23.01.2024Dansk Energi Management & Esbensen

Sponseret

Energiforum Danmark d. 6. marts: Hør om DEM's erfaringer med DGNB Drift

19.01.2024Dansk Energi Management & Esbensen

Sponseret

Derfor skal din virksomhed få lavet en EPD

19.01.2024Dansk Energi Management & Esbensen

Sponseret

Harrestrup Å Skole – certificering til DGNB-Guld og LCA

11.01.2024Dansk Energi Management & Esbensen

Sponseret

CASE: EN SYNLIG GRØN OMSTILLING FOR HELE BOLIGORGANISATIONEN

16.10.2023Dansk Energi Management & Esbensen

Sponseret

DGNB Drift: Strategisk værktøj til at energieffektivisere og opnå CO2-neutralitet