Cirkulær omstilling er en vigtig lokal vækstdriver

På DAKOFAs konference d. 22. maj blev en lang række regionale og kommunale erfaringer, under hatten grøn omstilling og cirkulær økonomi, præsenteret og debatteret. Det overordnede budskab var klart – den cirkulære omstilling er en vigtig lokal vækstdriver

01.06.2017

Sponseret

DAKOFA

Erfaringerne viser, at hvis der skal skabes en grøn omstilling og nye jobs, er det vigtigt, at der ikke kun arbejdes med enkeltstående initiativer -  der er brug for, at der også arbejdes med en lokal mobilisering på det strategiske niveau. Regionerne og kommunerne har en enestående mulighed for at understøtte den lokale vækst ved at arbejde strategisk med mobiliseringen af den grønne omstilling.

Omstillingen handler bl.a. om at være med til at styrke den kommunale identitet. Når der arbejdes med mobilisering i de regionale og kommunale projekter er det vigtigt at se processen som en del af målet i sig selv. Det er netop igennem processen og mødet imellem mennesker, at der skabes en ”common playground”, hvor den kommunale identitet kan styrkes.

Ser man omstillingen som en grundlæggende forandring af vores økonomiske og politiske tænkning, blev det nævnt, at kommunerne i højere grad vil gå fra at være den forvaltende kommune til at være den faciliterende kommune. Der er derfor behov for at gentænke kommunernes rolle og kompetencer i fremtiden. Der blev bl.a. peget på, at kommunerne i et deleøkonomisk perspektiv i fremtiden kunne indtage rollen som den distribuerende enhed af velfærdsservices.

Som eksempel på en deleøkonomisk kommunal serviceordning, blev en re-tænking af madordningen for ældre nævnt. En deleøkonomisk version af denne kunne være, at kommunen udbyder selve madlavningen til en nabo, som så betales af kommunen for denne service. Inden for den deleøkonomiske tankegang kan det således tænkes, at velfærdssystemet i fremtiden vil ændre sig til at være et adgangssystem, hvor selve udførelsen af ydelsen ikke længere ligger hos kommunen og at borgerne i stedet fremover kun betaler for adgangen til serviceydelserne. Herved får kommunen rollen som værende distributør af service og logistik fremfor at stå for selve driften af fx velfærdssystemet.

I samme forbindelse blev det også nævnt, at både den offentlige og private sektor i dag beskæftiger sig med at drifte systemet, men at disse sektorer i fremtiden skal udvikle det der af Hans-Christian Holmstrand fra Aalborg Universitet blev kaldt udviklingen af produkt servicesystemer (PSS). Der arbejdes i øjeblikket på Bornholm under "Bright Green Test Island" med at teste designet af sådanne systemer, herunder i samarbejde med affaldsselskabet BOFA.

De nye kommunale og regionale roller, som blev nævnt på dagen, kredsede især om at facilitere dannelsen af en common playground:

 • Facilitere gode partnerskaber imellem offentlige og private, hvor det er vigtigt at systemerne tænkes sammen.
 • Regionerne kan facilitere samarbejde på tværs af kommunerne og private aktører
 • Facilitiere dannelsen af digitale markedspladser
 • Rådgive virksomhederne til bedre designs samt udarbejdelse af designmanualer – dette kan bl.a. komme fra den kommunale affaldssektor, som har erfaringer med udfordringerne ved genanvendelsen af visse produkter (se bl.a. den designmanual, som Københavns kommune har været med til udarbejde under projektet plastic zero)
 • Kommunerne kan gennem deres rolle i affaldssystemet understøtte udviklingen af arbejdspladser inden for reparation og genbrug.
 • Kommunerne og regionerne kan i fremtiden drive udviklingen igennem anvendelsen af cirkulære udbud
 • Kommunerne og regionerne kan lægge hus til, når det kommer til test af nye forretningsmodeller

I afslutningsdebatten blev det diskuteret, hvordan vi i fællesskab kan understøtte omstillingen. Følgende punkter blev især nævnt:

 • Videndeling om alle de regionale og kommunale projekter
 • En kulturforandring er vigtig, og her er uddannelsessystemerne en vigtigt driver. Der er brug for et nyt mindset.
 • Omstillingen skal ud over at ses som en vækst-driver også ses som en måde hvorpå kommuner og regioner kan bibeholde lokale arbejdspladser i en global økonomi
 • Kommunernes miljøtilsyn på virksomhederne skal tænkes ind i omstillingen
 • First-movers skal identificeres og italesættes
 • Der skal skabes partnerskaber mellem det private og det offentlige, så der kan skabes en fælles vision
 • Der er behov for at samle de gode historier, da nye initiativer ofte tager afsæt i netop disse. 

Se alle præsentationerne fra konferencen her på DAKOFAs hjemmeside.

24.04.2024DAKOFA

Sponseret

Endnu et ”ja tak” til genbrugsemballagerne

21.06.2023DAKOFA

Sponseret

Genbrug skal belønnes i byggeriets klimaregnskab

15.03.2023DAKOFA

Sponseret

Et tættere nordisk samarbejde kan accelerere den cirkulære økonomi

26.01.2023DAKOFA

Sponseret

Ny LCA-baseret vurdering af det europæiske genbrugsmarked for tekstiler

23.01.2023DAKOFA

Sponseret

Når plast ikke er emballager

07.07.2022DAKOFA

Sponseret

Nyt plast-opråb fra OECD