Klare mål for miljøpolitikken

Hvis Torben Hansen var miljøminister, ville han prioritere planlægning af vores miljøindsats højt og sørge for klare og forpligtende mål og delmål. Indsatsen skal kunne måles og vejes.

04.04.2008

CSR.dk

Hvis jeg var miljøminister vil natur, miljø, teknologiudvikling og menneskers sundhed få en anden og betydeligt mere aktiv og målsat placering i politikken. Miljøpolitik er værdipolitik. Det er helt grundlæggende et spørgsmål om, hvorledes naturen og miljøet skal have det nu, men så sandelig også hvilke vilkår vi giver vores efterkommere. Det er store og vigtige spørgsmål, og det kræver efter Socialdemokratiets opfattelse sektorintegration af miljøpolitikken. Der skal udarbejdes klare mål med delmål, der kan måles og vejes, så enhver kan se hvad der er sandt og falsk. Tiden for tom snak skal være slut.

Drømmen
Socialdemokratiet har en drøm om naturen og miljøet i Danmark, men så sandelig også globalt. Det er dog ikke alene Socialdemokratiets drøm. Det er også danskernes drøm om et miljø og en natur i samklang med vores liv og drømmen om et godt liv, hvor man kan trække vejret i ren luft, bade i rent vand, nyde naturen, og ikke gå i konstant frygt for ukendte kemikalier i hverdagen. Derfor skal der træffes en række kritiske valg nu. For Socialdemokratiet er dette ikke symbolpolitik, men ærlige politiske løsninger, med hjerte, vilje og ressourcer bag.

Vi tror på, at man skal turde træffe de kritiske valg og lade hensynet til miljøet veje langt tungere i lovgivningen i Danmark. Vi vil ikke stille os tilfredse med, at en femtedel af danskerne hver dag må trække vejret i decideret sundhedsskadelig luft, at vores børn vokser op i børnehaver, hvor jorden er giftig og at truede dyrearter og planter i Danmark uddør, mens regeringen ser til fra sidelinien.

Alle gode gange – fire.
Regeringens mantra om, at "ikke en fugl, ikke en fisk, ikke en frø har fået det ringere som følge af regeringens miljøpolitik" falder vingeskudt til jorden. Det er den helt soleklare konklusion efter de indtil videre fire stærkt kritiske rapporter om regeringens miljøpolitik, der indtil nu er kommet i 2008. Foreløbig har regeringen modtaget en sønderlemmende kritik hver 3. uge i 2008. Kritikken er ikke fra hvem som helst. Det er fra OECD, Ingeniørforeningen, Danmarks Miljøundersøgelser og de økonomiske vismænd. Diagnoserne er klare. Rapporterne konstaterer bl.a., at en million danskere er udsat for urimelig luftforurening, at landbrugets pesticid- og kvælstofudledning er stigende, at CO2-udslippet stiger, og at der er alvorlige problemer med vandmiljøet i søer, fjorde og kystvande. Endvidere, at næsten 80 pct. af de naturtyper, som vi skal beskytte, er i dårlig tilstand i Danmark. Det gælder også for næsten 60 pct. af de dyre- og plantearter, som vi særligt skal beskytte. Fælles for rapporterne er også, at de påpeger mangel på klare mål og tidsperspektiver for biologisk mangfoldighed og naturbeskyttelse i Danmark.

Det gør det umuligt, at finde ud af, hvad der er målet, hvor langt vi er fra at nå det, og hvem der har ansvaret.
Helt konkret kan det oversættes til; ”Vi ved ikke hvor vi er, vi ved ikke hvor vi skal hen, men vi tror vi skyder en rigtig god fart”. Der skal derfor tages ganske grundigt fat, hvis ikke variationen i dansk natur skal være noget, der kan betragtes på gamle billeder og fotografier og ikke ses, høres og duftes i virkeligheden.

Miljøsmileys: Bindende miljømål – en garanti for fremtiden.
Et af de helt grundlæggende problemer i Danmark er som ovenfor beskrevet den fuldstændige mangel på viden om naturens tilstand, samt bindende mål og delmål i forhold til hvor, vi skal hen. Derfor vil Socialdemokratiet prøve at udvikle naturens smiley system. Det indebærer bl.a.

- Genopretning, opdatering og udvikling af indikatorer for bæredygtighed og miljø. Det er vigtigt at udviklingen i de danske miljøindikatorer følges, så det er muligt at foretage en reel vurdering af, hvordan miljøets tilstand og den danske indsats for at forbedre naturen, forbedre miljøet og nedbringe ressourceforbruget udvikler sig.

- Opstilling af klare miljø, natur- og bæredygtighedsmål med delmål, tidsfrister, overvågning mm.

- Gennemskuelighed i målopfyldelsen, således at der gives smileys ved både hovedmål og delmål ved den årlige evaluering.

- At der oprettes en hjemmeside efter svensk forbillede(www.miljomal.nu), således at både indsats, ansvar mm. er klart og overskueligt for alle.

På samme måde, som der stilles krav til dyrevelfærd, restauranter og kantiner er det også på tide, at vi får nogle klare målsætninger for os og vores efterkommeres fælles livsgrundlag, så vi ved, hvad der skal styres efter.

Den frie fabulerende natur – mere hverdagsnatur
Socialdemokraterne fremlagde under valgkampen et samlet naturudspil for perioden 2008-2016 med natur- og miljøinvesteringer for i alt 10 mia. kr.

Naturplanen finansieres ved gradvis at overføre 1,5 mia. kr. årligt fra den direkte landbrugsstøtte til natur- og miljøformål i stedet. Naturplanen vil medføre en markant udvidelse af omfanget og kvaliteten af naturarealer og skov i Danmark, mere miljøvenlig landbrugsdrift især ved sårbare naturområder samt bedre sikring af grundvand, søer og åer. Det betyder bl.a. at Socialdemokratiet vil:

- Udarbejde en national naturplan som markant udvider omfanget og kvaliteten af naturarealer og skov i Danmark. Det vil betyde flere og bedre beskyttede naturområder i Danmark. Der skal sammenhæng i naturområderne.

- Konkretisere, hvorledes Danmark stopper tilbagegangen i den biologiske mangfoldighed inden 2010. Skiftende miljøministre har skrevet under på denne målsætning, men desværre mangler de fine løfter fuldstændig at blive konkretiseret i Danmark, på trods af at der er under to år til.

- Styrke hverdagsnaturen. Nationalparker og internationale naturbeskyttelsesområder gør det ikke alene. Danskernes hverdagsnatur som udgør 90 % af det danske landareal er hverken en del af de kommende nationalparker eller internationale naturbeskyttelsesområder. Socialdemokratiet vil derfor styrke danskernes hverdagsnatur. Den natur, som vi ser, når vi tager på arbejde, cykler en tur, eller bare går en tur sammen.

- Skabe mere natur og miljøvenlig landbrugsdrift, især ved sårbare områder, levesteder mm.
- Gennemføre en markant miljøindsats overfor såvel overfladevand og grundvand. Mere end 90 % af alle kystvande og ¾ af alle søer lever ikke op til målsætningerne.

- Sørge for at der udarbejdes en dansk landskabspolitik. Det er via vores handlinger i dag, vi reelt bestemmer hvorledes Danmark ser ud de næste 20-80 år. Der mangler vi en helt grundlæggende diskussion af, hvad det er for et landskab, med veje, natur, erhverv, boliger m.m., som vi vil efterlade til vores efterkommere.

Den samlede liste er alenlang, men indsatsen lykkes kun, hvis der sikres flere ressourcer, færre næringsstoffer fra landbruget til naturen, bedre overvågning, mere plads til dyr og planter og færre pesticider for bare at nævne nogle af områderne. Socialdemokratiet vil arbejde hårdt for at det lykkes, således at naturen i Danmark igen kan sikres og udbygges. Vi kan nemlig godt se at både fisk, fugle og frøer har fået det meget værre de seneste år.
.
Det gode byliv: Luft, støj, jord og grønne åndehuller.
En million danskere udsættes dagligt for meget sundhedsskadelig luftforurening. Det svarer til, at en femtedel eller 20 % af alle danskerne lever med en utilfredsstillende luftkvalitet, og i hovedstaden overstiger koncentrationen af sundhedsskadelige partikler de fastsatte grænseværdier. Endvidere er 150.000 boliger stærkt støjbelastede, med store sundhedsskader til følge.

Blandt OECD-landene har Danmark nogle af de højeste dødelighedsrater indenfor forskellige kræftformer, og op mod en femtedel af danskerne lider af allergi og luftvejsproblemer. Desuden dør op mod 500 mennesker ifølge Miljøstyrelsen årligt som følge af sundhedsskadelige småpartikler fra trafikken. Derfor skal der i bymiljøet i den kommende tid fokuseres på:

- Indførelse af miljørigtige SCR-katalysatorer, samt eftermontering af partikelfiltre.

- Udbygning af den offentlige transport. Der er behov for bedre styring af transportefterspørgslen sådan, at brugen af personbiler i områder med tæt trafik begrænses gennem f.eks. roadpricing, fysisk planlægning og intelligente transportsystemer.

- En bedre integration af transport- og miljøpolitikker med klare målsætninger og gennemsigtig ansvarsplacering.

- En effektiv indsats mod støjen gennem skærme, planlægning, støjreducerende asfalt, støjsvage offentlige køretøjer mm, således at antallet af stærkt støjbelastede boliger dykker fra de nuværende 150.000 til 50.000 i løbet af få år.

- Flere grønne åndehuller i byerne. Byernes børn skal også have mulighed for at undres. Undres og glædes over haletudsens korte hektiske liv. Naturen skal have plads i byerne.

Offentlige indkøb og det globale fodaftryk.
Reelt har både danskerne og resten af verden to valg de kommende år. Enten at fremskaffe tre jordkloder mere, eller helt grundlæggende reducere vores ressourceforbrug. Umiddelbart vil jeg nok anbefale det sidste.

I et socialdemokratisk perspektiv betyder det, at vores ressourceforbrug skal reduceres markant og at et af de første redskaber, der skal bruges, er de offentlige indkøb. Den offentlige sektor køber ind for 150 mia. kr. om året. Der mangler helt grundlæggende krav om bæredygtighed og økologi i de offentlige indkøb. Hvis bare alene den offentlige sektor stillede disse krav, ville det på nationalt plan give et stort løft til de miljørigtige løsninger. Danmark skal nedbringe vores globale fodaftryk og det sker kun ved heroiske politiske beslutninger. Det er Socialdemokratiet parat til. En sådan politik kræver også sektorintegration, således at vi tager højde for miljø, og klimapåvirkninger på alle politikområder, så de bliver justeret i forhold til deres virkning på miljøet og det enkelte
menneskes sundhed.

Rent drikkevand til alle danskere.
Vi insisterer på, at rent drikkevand skal være en menneskeret for alle danskere. Adgang til rent drikkevand er en forudsætning for den enkeltes sundhed og livskvalitet. Desværre er mindst 200.000 danskeres drikkevand kraftigt forurenet i form af betydelige overskridelser af de tilladte grænseværdier for enten pesticider, nitrat eller bakterier. Samtidig er Danmarks grundvand truet af forurening, ligesom vores drikkevandsressourcer ifølge nyere undersøgelser måske kun er halvt så store som tidligere antaget. Derfor skal vi have en ny pesticidhandlingsplan der reducerer pesticidanvendelsen, sprøjtefrie beskyttelseszoner omkring vandindvindingsområder, sprøjtefrie randzoner omkring målsatte vandløb og søer, bedre rådgivning, kvoteordninger mm. Vi kan ikke til stadighed passivt se på, at brugen af sprøjtegifte stiger og danskernes fælles ressource, grundvandet, forringes.

Politisk handling – ikke spin
Miljø- og naturområdet skal højere op på den politiske dagsorden – ikke ved hjælp af spin, men ved handling. Socialdemokratiet deler danskernes drøm om naturen og miljøet. En drøm der kun kan blive til virkelighed med en ny regering der er parat til virkelige forandringer.

Dansk Standard

Sponseret

Psykisk arbejdsmiljø - introduktion til standarden DS/ISO 45003:2021

Bureau Veritas

Sponseret

Online forum om food waste & loss

Relateret indhold

19.04.2024CSR.dk

Fædre i finanssektoren tager mere barsel

19.04.2024CSR.dk

Efter investordialog: Shell vil oplyse om lobbyaktiviteter i vækstlande

16.04.2024Topsoe A/S

Sponseret

Navigating the routes to decarbonized shipping

16.04.2024SUSTAINX ApS

Sponseret

CO2-kreditter: Måske en del af løsningen

16.04.2024Bureau Veritas

Sponseret

Vil du Wake Up ⏰ med os?

15.04.2024CSR.dk

To miljømilliarder til bedre vandmiljø, mere skov og rent drikkevand

15.04.2024Etisk Handel Danmark

Sponseret

Key insights: The OECD – OCDE Forum on due diligence in the garment and footwear industry

15.04.2024CSR.dk

85 procent ønsker globalt forbud mod engangsplastik

Jobmarked

Se alle

Daka Denmark A/S

Studiejob i en af Danmarks største genanvendelsesvirksomheder

Studerer du kommunikation eller markedsføring, og har lyst til at udfordre dine kompetencer i et studierelevant job. Så tilbyder vi et studejob på 15 timer om ugen, med mulighed for at arbejde med hele værktøjskassen inden for markedsføring og kommunikation.

Område

Midtjylland

Ansøgningsfrist

05.05.2024

Andel

Biodiversitetsspecialist til investeringer i vedvarende energi

Vil du være med til at fremme biodiversitet i udbygningen af vedvarende energiproduktion? Har du et solidt fagligt grundlag og indsigt i den jura, som knytter sig til naturforvaltning?

Område

Sjælland

Ansøgningsfrist

05.05.2024

Andel

Due diligence manager, menneskerettigheder og sociale forhold til investeringer i vedvarende energi

Vil du være med til at sikre menneskerettigheds-due diligence i udbygningen af vedvarende energiproduktion? Har du blik for den forretningsstrategiske værdiskabelse, som due diligence kan bibringe?

Område

Sjælland

Ansøgningsfrist

05.05.2024

Andel

Due diligence manager, miljømæssige forhold til investeringer i vedvarende energi

Vil du være med til at sikre miljømæssig due diligence i udbygningen af vedvarende energiproduktion? Har du blik for den forretningsstrategiske værdiskabelse, som due diligence kan bibringe?

Område

Sjælland

Ansøgningsfrist

05.05.2024

Etisk Handel Danmark

Rådgiver i bæredygtig udvikling og handel

Vi søger en erfaren rådgiver i bæredygtig udvikling og handel til sekretariatet i Etisk Handel Danmark.

Område

Hovedstaden

Ansøgningsfrist

04.05.2024

BESTSELLER

SENIOR ENVIRONMENTAL IMPACT SPECIALIST

Are you passionate about making a difference in the apparel and textiles industry by measuring and communicating environmental impacts? At BESTSELLER, we are committed to accelerating our journey towards a more sustainable future for our industry. Join us on this exciting journey!

Område

Hovedstaden

Ansøgningsfrist

01.05.2024

Etisk Handel Danmark

Rådgiver i bæredygtig udvikling og handel

Vi søger en erfaren rådgiver i bæredygtig udvikling og handel til sekretariatet i Etisk Handel Danmark.

Ansøgningsfrist

04.05.2024

Compass Group Danmark A/S

Forretningsanalytiker til nyoprettet stilling i ESG

Brænder du for bæredygtighed, springer nye muligheder i komplekse data frem i dine øjne og vil du have ansvaret for at implementere strategiske nøgleinitiativer på ESG-området? Så er det måske dig vi søger.

Område

Hovedstaden

Ansøgningsfrist

21.04.2024

Fortum Waste Solutions A/S

Apprentice Warehouse

Vil du være lagerelev hos os? Er der en indkøber gemt i dig med flair for god kundeservice, så læs videre her om en spændende mulighed for dig!

Område

Syddanmark

Ansøgningsfrist

30.04.2024

Hold dig opdateret med CSR.dk

Tilmeld dig nyhedsbrevet og følg med i alt som rører sig indenfor ESG og bæredygtig udvikling Nyhedsbrevet kommer kun to gange ugentligt. Herudover sender vi dig relevante temaer og spændede events.

Se flere temaer

Events

Se alle
Sustainable Business Solutions ApS
Efteruddannelse
Sustainability Management i praksis - Forår 24 i Aarhus

Sustainability Management i praksis er en eksklusiv, konkret og handlingsorienteret uddannelse til dig, der har ansvar for ESG og bæredygtighed. Du får overblik og indblik, der gør dig klar til at sætte mål og eksekvere på dem med det samme.

Dato

16.04.2024

Tid

08:30

Sted

Comwell Aarhus, Værkmestergade 2 8000 Aarhus C

Klimakurser
Kursus
Klimahandling og klimaregnskab i praksis - onlineforløb i april

Klimakurser er effektiv uddannelse, der giver ledere og medarbejdere de vigtigste kompetencer til at tage ansvar og arbejde med klimahandlinger og klimaregnskab i praksis – så virksomheden lykkes med at honorere klimakravene nu og i fremtiden.

Dato

17.04.2024

Tid

09:00

Sted

Live online (Zoom)

Dansk Standard
Kursus
Psykisk arbejdsmiljø – introduktion til standarden DS/ISO 45003:2021

ISO 45003 er en systematisk ramme for hvordan organisationer kan arbejde proaktivt med trivsel og psykisk arbejdsmiljø.

Dato

22.04.2024

Sted

København, Nordhavn

Dansk Standard
Kursus
Psykisk arbejdsmiljø – introduktion til standarden ISO 45003

På dette kursus får du en indsigt i konkrete metoder og værktøjer til at identificere, håndtere og forebygge psykosociale risici og dermed løbende forbedre det psykiske arbejdsmiljø.

Dato

22.04.2024

Tid

09:00

Sted

Göteborg Plads 1 2150 Nordhavn

UN Global Compact Network Denmark
Konference
Årskonference 2024: Fremtidens bæredygtighed og ESG

Hvordan bliver fremtidens bæredygtighed og ESG påvirket af eksterne stakeholdere? Og hvilke forventninger skal virksomheder imødekomme, hvis de ønsker at være konkurrencedygtige og gøre noget bedre for samfundet og planeten?

Dato

22.04.2024

Tid

12:30

Sted

Industriens Hus, H.C. Andersens Blvd. 18, 1553 København

Aros Business Academy
Kursus
Klimaregnskabet i praksis – få styr på jeres CO2-beregninger!

Få tal på jeres bæredygtighedsindsats og CO2-udslip – helt simpelt og uden forkundskaber inden for regnskab. Og brug klimaregnskabet til at se, hvor I nemt og effektivt kan sætte ind for at mindske jeres CO2-udledning.

Dato

22.04.2024

Sted

Radisson Blu Scandinavia Hotel, Aarhus