Fra affaldsbehandling til ressourcestyring

Knaphed på ressourcer og energi tvinger os til at ændre syn på affald. Som det afspejles i EU’s nye forslag til affaldsstyring, bliver affaldet i stigende grad betragtet som en ressource. En konflikt mellem affaldets anvendelse som enten energikilde eller råstof ligger lige for. En ny analyse bestilt af EU afdækker det europæiske affalds veje og vildveje.

09.05.2008

CSR.dk

Af Kristina Øby Pedersen

Energi- og råvarepriser sætter nye rekorder. Årsagen er øget efterspørgsel og en voksende konkurrence om begrænsede ressourcer. Samtidig tvinger klimaforandringerne os til at sætte fuldt tryk på bestræbelserne for at nedbringe vores CO2-udslip. Behovet for vedvarende energi skaber en øget konkurrence mellem udnyttelse af råvarer til henholdsvis fremstillings- og energiformål. Det gælder blandt andet for træ, som er en primær ressource ved fremstilling af papir og samtidig bruges som energikilde. Til begge formål er vi altså tvunget til at finde alternativer til primære råstoffer. Dermed kommer affaldet til ære og værdighed.

Kortlægning af affaldsstrømme
Formålet med et igangværende EU-projekt er at foretage en gennemgribende kortlægning af den skæbne, der bliver forskellige former for affald til del. Opgaven gennemføres i praksis i et samarbejde mellem Prognos AG (Europäisches Zentrum für Wirtschaftsforschung und Strategieberatung) og ”The Institute for Environmental Research” ved universitetet i Dortmund. Project manager er Dr. Bärbel Birnstengel, som præsenterer de vigtigste resultater af kortlægningen. Resultaterne af det hidtidige arbejde kan læses i ”European Atlas of Secondary Raw Material”. Bärbel Birnstengel har konstateret en holdningsændring til affaldet.”I et vist omfang er vores syn på affald stadig negativt. Det opfattes som snavset og stinkende og som en trussel mod både miljøet og menneskers helbred. Indtil nu har hovedspørgsmålet været, hvordan vi slipper af med det. Men vi er ikke længere i en situation, hvor vi kan tillade os blot at afskrive affaldet. Det rummer et stort potentiale som både råstof og energikilde,” siger hun.

Hun peger på, at mens industrien for længst har erkendt affaldets potentiale, har man fra politisk hold først for nylig opdaget den positive side af affaldet. Til gengæld er der nu etableret en mere differentieret holdning til affald – også på europæisk plan. Alligevel viser de aktuelle diskussioner ifølge Bärbel Birnstengel, at det ikke bliver let at integrere affaldspolitik med energipolitik, miljøpolitik og økonomi.

Hun mener, at revisionen af Affaldsrammedirektivet er en lejlighed til at ændre kursen for vores fremtidige forståelse af affald og til at definere den rigtige retning for affaldsstyring, hvor udgangspunktet er et syn på affaldet som en værdifuld ressource og energikilde.

Projekt skaber overblik
Spørgsmålet er så hvad denne ressource og energikilde kan betyde for Europa. Hvad er potentialet, og hvor stor en andel udnyttes allerede i dag?

Indtil i dag har vi ikke haft et sammenhængende overblik. Først med et regulativ fra 2004 blev EU-landene forpligtet til at indberette data om affaldsmængder og –behandling til EUROSTAT. Men disse data kan langt fra besvare alle spørgsmål om affaldsmængder. Hvert land har forskellige former for affaldsstyring og forskellige klassificerings- og dataindsamlingsmetoder. Adskillige lande har gode statistiske systemer, mens andre først for nylig er begyndt at opbygge dem. Det betyder sammen med holdningsforskelle, at direkte sammenligninger er vanskelige. Det har stillet store krav til analysearbejdet.

For at sikre analyseresultaternes troværdighed blev alle tilgængelige data struktureret, analyseret, verificeret og revideret af Prognos AG og INFU (Dortmund Universitet) på vegne af IPTS (Institute for Prospective Technological Studies of the European Commission’s joint Centre).

I alt har Prognos og INFU undersøgt 18 affaldsfraktioner, som alle bruges som sekundære råstoffer eller til energiproduktion, og som derfor har en positiv effekt på energi- og ressourceforbrug.

Baseret på tallene for 2004 analyserede projektgruppen i alt 2,4 milliarder tons affald fra adskillige kilder, såsom fast husholdningsaffald, bygge- og nedrivningsaffald, skrottede køretøjer, industrielt affald osv. For hver affaldsstrøm udarbejdede gruppen nationale profiler for affaldsflow, og affaldsfraktionerne blev allokeret til de respektive affaldsstrømme.

Flest mineraler
Der er meget stor forskel på andelen af de enkelte affaldsstrømme, således udgør mineraler ikke mindre end 74 procent (1.794 megatons) af den samlede mængde. Mineraler stammer især fra nedrivning, byggeri, industri og minedrift.

Aske og slagger udgør 131 megatons, mens jern og stål tegner sig for næsten 103 megatons. Se i øvrigt figur 1.
Analysen begrænsede sig ifølge Bärbel Birnstengel ikke til separat indsamlede affaldsfraktioner. Også indsamling af blandet affald er medregnet, så der er taget højde for hele potentialet.

Mere end halvdelen spildes
Den samlede opgørelse viser at ca. 46 procent af alt affald genvindes eller bruges til at generere energi, mens resten går til spilde. Der er dog meget store forskelle mellem de forskellige affaldsstrømme. De højeste genanvendelsesandele er beregnet for gummi og dæk med 78 procent, jern og stål med 76 procent og træ med 65 procent. Tallene omfatter både genvinding og anvendelse til energiformål.

Ikke overraskende er der store forskelle mellem de enkelte medlemslande. For eksempel genvindes i gennemsnit 65 procent af jern og stål. De lande som bedst udnytter de sekundære råstoffer præsterer en udnyttelsesandel på op til 85 procent, mens de lande, som klarer sig dårligst udnytter ned til 48 procent af potentialet. Bärbel Birnstengel konkluderer på den baggrund, at også de nye medlemsstater har succes med genvinding.

”Kvaliteten af genvundet jern og stål er lige så høj som det jomfruelige råstof, og det sekundære råstof er med den stigende efterspørgsel blevet vores vigtigste kilde til de to materialer. Det bidrager til en endnu større indsats for genvinding. Dertil kommer de yderligere incitamenter i WEEE-direktivet,” siger hun og tilføjer at det ikke alene sparer råstoffer, for genvundet jern og stål kræver langt mindre energi ved forarbejdning, så heri ligger yderligere energibesparelser.

Hun finder genvindingsraten på 76 procent imponerende, men tilføjer at der er plads til forbedring, 25 megatons jern og stål blev spildt.

En række lande har traditionelt ligget meget lavt, hvad angår genvinding, de er nu ved at komme med. Æren for den udvikling har en række EU-direktiver, mener Bärbel Birnstengel, som nævner WEEE-direktivet, ELV-direktivet og emballagedirektivet. Men selvom udviklingen er gået i den rigtige retning – også for de øvrige affaldsfraktioner, mener hun ikke der er grund til at være tilfreds.

”Vi er nødt til at huske, at 54 procent af vores affald svarende til 1,3 milliarder tons i 2004 fortsat blev deponeret eller afbrændt uden energiudnyttelse,” siger hun.

Forbered fremtiden
”EU’s eneste mulighed er at definere fælles mål for affaldsstyring, og næst efter begrænsning af affaldsmængderne er genvinding helt bestemt den rigtige vej, men vi bør ikke reducere vores aktiviteter til udelukkende at genvinde materialer. Anvendelse til elproduktion i effektive forbrændingsanlæg repræsenterer et vigtigt potentiale for ressource- og energibesparelser,” siger Bärbel Birnstengel, som mener, at for eksempel plastik og træ er særdeles velegnede til formålet.

”Med mere effektive forbrændingsanlæg kunne vi øge energiudbyttet fra 46 til 48 procent, og selvom to procent ikke lyder af meget, ville det have stor betydning i det samlede billede. For olieholdigt affald ville det øge energiudbyttet fra 41 til 75 procent, og for plastik fra 35 til 52 procent,” siger hun og opfordrer til videreudvikling af kollektive indsamlingssystemer, bindende genbrugsmål og deponeringsforbud for udvalgte affaldsfraktioner.

De første egentlige analyseresultater vil være tilgængelige i juni. Indtil videre kan ”The European Atlas of Secondary Raw Material” findes på engelsk på www.prognos.com/download-sekundaerrohstoffatlas-europa.478.0.html

Dansk Standard

Sponseret

Psykisk arbejdsmiljø - introduktion til standarden DS/ISO 45003:2021

Bureau Veritas

Sponseret

Online forum om food waste & loss

Relateret indhold

19.04.2024CSR.dk

Fædre i finanssektoren tager mere barsel

19.04.2024CSR.dk

Efter investordialog: Shell vil oplyse om lobbyaktiviteter i vækstlande

16.04.2024Topsoe A/S

Sponseret

Navigating the routes to decarbonized shipping

16.04.2024SUSTAINX ApS

Sponseret

CO2-kreditter: Måske en del af løsningen

16.04.2024Bureau Veritas

Sponseret

Vil du Wake Up ⏰ med os?

15.04.2024CSR.dk

To miljømilliarder til bedre vandmiljø, mere skov og rent drikkevand

15.04.2024Etisk Handel Danmark

Sponseret

Key insights: The OECD – OCDE Forum on due diligence in the garment and footwear industry

15.04.2024CSR.dk

85 procent ønsker globalt forbud mod engangsplastik

Jobmarked

Se alle

Daka Denmark A/S

Studiejob i en af Danmarks største genanvendelsesvirksomheder

Studerer du kommunikation eller markedsføring, og har lyst til at udfordre dine kompetencer i et studierelevant job. Så tilbyder vi et studejob på 15 timer om ugen, med mulighed for at arbejde med hele værktøjskassen inden for markedsføring og kommunikation.

Område

Midtjylland

Ansøgningsfrist

05.05.2024

Andel

Biodiversitetsspecialist til investeringer i vedvarende energi

Vil du være med til at fremme biodiversitet i udbygningen af vedvarende energiproduktion? Har du et solidt fagligt grundlag og indsigt i den jura, som knytter sig til naturforvaltning?

Område

Sjælland

Ansøgningsfrist

05.05.2024

Andel

Due diligence manager, menneskerettigheder og sociale forhold til investeringer i vedvarende energi

Vil du være med til at sikre menneskerettigheds-due diligence i udbygningen af vedvarende energiproduktion? Har du blik for den forretningsstrategiske værdiskabelse, som due diligence kan bibringe?

Område

Sjælland

Ansøgningsfrist

05.05.2024

Andel

Due diligence manager, miljømæssige forhold til investeringer i vedvarende energi

Vil du være med til at sikre miljømæssig due diligence i udbygningen af vedvarende energiproduktion? Har du blik for den forretningsstrategiske værdiskabelse, som due diligence kan bibringe?

Område

Sjælland

Ansøgningsfrist

05.05.2024

Etisk Handel Danmark

Rådgiver i bæredygtig udvikling og handel

Vi søger en erfaren rådgiver i bæredygtig udvikling og handel til sekretariatet i Etisk Handel Danmark.

Område

Hovedstaden

Ansøgningsfrist

04.05.2024

BESTSELLER

SENIOR ENVIRONMENTAL IMPACT SPECIALIST

Are you passionate about making a difference in the apparel and textiles industry by measuring and communicating environmental impacts? At BESTSELLER, we are committed to accelerating our journey towards a more sustainable future for our industry. Join us on this exciting journey!

Område

Hovedstaden

Ansøgningsfrist

01.05.2024

Etisk Handel Danmark

Rådgiver i bæredygtig udvikling og handel

Vi søger en erfaren rådgiver i bæredygtig udvikling og handel til sekretariatet i Etisk Handel Danmark.

Ansøgningsfrist

04.05.2024

Compass Group Danmark A/S

Forretningsanalytiker til nyoprettet stilling i ESG

Brænder du for bæredygtighed, springer nye muligheder i komplekse data frem i dine øjne og vil du have ansvaret for at implementere strategiske nøgleinitiativer på ESG-området? Så er det måske dig vi søger.

Område

Hovedstaden

Ansøgningsfrist

21.04.2024

Fortum Waste Solutions A/S

Apprentice Warehouse

Vil du være lagerelev hos os? Er der en indkøber gemt i dig med flair for god kundeservice, så læs videre her om en spændende mulighed for dig!

Område

Syddanmark

Ansøgningsfrist

30.04.2024

Hold dig opdateret med CSR.dk

Tilmeld dig nyhedsbrevet og følg med i alt som rører sig indenfor ESG og bæredygtig udvikling Nyhedsbrevet kommer kun to gange ugentligt. Herudover sender vi dig relevante temaer og spændede events.

Se flere temaer

Events

Se alle
Sustainable Business Solutions ApS
Efteruddannelse
Sustainability Management i praksis - Forår 24 i Aarhus

Sustainability Management i praksis er en eksklusiv, konkret og handlingsorienteret uddannelse til dig, der har ansvar for ESG og bæredygtighed. Du får overblik og indblik, der gør dig klar til at sætte mål og eksekvere på dem med det samme.

Dato

16.04.2024

Tid

08:30

Sted

Comwell Aarhus, Værkmestergade 2 8000 Aarhus C

Klimakurser
Kursus
Klimahandling og klimaregnskab i praksis - onlineforløb i april

Klimakurser er effektiv uddannelse, der giver ledere og medarbejdere de vigtigste kompetencer til at tage ansvar og arbejde med klimahandlinger og klimaregnskab i praksis – så virksomheden lykkes med at honorere klimakravene nu og i fremtiden.

Dato

17.04.2024

Tid

09:00

Sted

Live online (Zoom)

Dansk Standard
Kursus
Psykisk arbejdsmiljø – introduktion til standarden DS/ISO 45003:2021

ISO 45003 er en systematisk ramme for hvordan organisationer kan arbejde proaktivt med trivsel og psykisk arbejdsmiljø.

Dato

22.04.2024

Sted

København, Nordhavn

Dansk Standard
Kursus
Psykisk arbejdsmiljø – introduktion til standarden ISO 45003

På dette kursus får du en indsigt i konkrete metoder og værktøjer til at identificere, håndtere og forebygge psykosociale risici og dermed løbende forbedre det psykiske arbejdsmiljø.

Dato

22.04.2024

Tid

09:00

Sted

Göteborg Plads 1 2150 Nordhavn

UN Global Compact Network Denmark
Konference
Årskonference 2024: Fremtidens bæredygtighed og ESG

Hvordan bliver fremtidens bæredygtighed og ESG påvirket af eksterne stakeholdere? Og hvilke forventninger skal virksomheder imødekomme, hvis de ønsker at være konkurrencedygtige og gøre noget bedre for samfundet og planeten?

Dato

22.04.2024

Tid

12:30

Sted

Industriens Hus, H.C. Andersens Blvd. 18, 1553 København

Aros Business Academy
Kursus
Klimaregnskabet i praksis – få styr på jeres CO2-beregninger!

Få tal på jeres bæredygtighedsindsats og CO2-udslip – helt simpelt og uden forkundskaber inden for regnskab. Og brug klimaregnskabet til at se, hvor I nemt og effektivt kan sætte ind for at mindske jeres CO2-udledning.

Dato

22.04.2024

Sted

Radisson Blu Scandinavia Hotel, Aarhus