Er jeres affald sorteret? Bliv klogere på kravene til affaldssortering.

Affald på arbejdspladser skal sortereres. I 2023 træder nye krav i kraft, men allerede nu gælder der krav til sortering af erhvervsaffald, som alle virksomheder skal være opmærksom på.

Erhvervsvirksomheder har i flere år skulle sortere deres affald, så affald der kan genbrugs, genanvendes eller på anden måde udnyttes, bliver udsorteret. Fra 2023 træder nye krav i kraft i forhold til husholdningslignende affald fra erhverv.

Gældende krav til sortering af erhvervsaffald
Erhverv skal som udgangspunkt sortere alt affald egnet til materialenyttiggørelse. Af Affaldsbekendtgørelsen fremgår det at affald egnet til materialenyttiggørelse er:

 1. Glasaffald.
 2. Metalaffald.
 3. Plastaffald.
 4. Papiraffald.
 5. Papaffald.
 6. Madaffald.
 7. Haveaffald.
 8. Træaffald.
 9. Tekstilaffald.
 10. Mad- og drikkekartonaffald.
 11. Genanvendeligt farligt affald, herunder batterier og elektronik.
 12. Genanvendeligt PVC-affald.
 13. Andet affald, der er egnet til materialenyttiggørelse.

Man kan som affaldsproducerende virksomhed overlade affaldet til en affaldstransportør eller en affaldsindsamler. En affaldsindsamler overtager den affaldsproducerende virksomheds ansvar for bl.a. at sikre en høj genanvendelse, og på anmodning fra kommunalbestyrelsen at dokumentere hvor meget, der reelt er genanvendt. En affaldstransportør er alene ansvarlig for at transportere affaldet fra et sted til et andet, dermed er det forsat den affaldsproducerende virksomhed, der er ansvarlig for bl.a. at sikre høj genanvendelse. Kontakt den virksomhed der afhenter jeres affald, hvis I er i tvivl om jeres aftale.

Definitioner

Affald egnet til materialenyttiggørelse er: Affald, som kan forberedes til genbrug, genanvendes eller anvendes til anden endelig materialenyttiggørelse eller forbehandling med henblik på en af de nævnte behandlingsformer.

Materialenyttiggørelse er: Enhver nyttiggørelsesoperation bortset fra energiudnyttelse og oparbejdning til materialer, der skal anvendes til brændsel eller andre midler til energifremstilling. Omfattet er bl.a. forberedelse med henblik på genbrug, genanvendelse og opfyldning.

Husholdningslignende erhvervsaffald er: Affald, som er frembragt af virksomheder og som i sammensætning svarer til affald fra private husholdninger.
I praksis består det husholdningslignende erhvervsaffald primært af affald fra servicesektoren, men omfatter også fx affald fra kantiner og kontorer på industrivirksomheder.

Kilde Affaldsbekendtgørelsen og Miljøministeriet www.mim.dk

Nye krav til sortering af husholdningslignende erhvervsaffald fra 2023
Fra 2023 skal affaldsproducerende virksomheder sortere deres husholdningslignende affald i overensstemmelse med sorteringskriterierne i bilag 6 i Affaldsbekendtgørelsen. Der er sorteringskriterier for 10 affaldsfraktioner, madaffald, papir, pap, glas, metal, plast, mad- og drikkekartoner, farligt affald, tekstilaffald og restaffald.

Affaldet skal som udgangspunkt sorteres særskilt, altså skal man have en spand til hver affaldsfraktion f.eks. en til metal og en anden til plast. For husholdningslignende affald er følgende kombinationer dog tilladt at indsamle sammen:

 1. Papiraffald og papaffald.
 2. Metalaffald og glasaffald.
 3. Metalaffald og plastaffald.
 4. Plastaffald og mad- og drikkekartonaffald.
 5. Metalaffald, plastaffald og mad- og drikkekartonaffald.

28.05.2024Dansk Erhverv

Sponseret

Er din virksomhed en SMV? Få her en skabelon til at komme i gang med ESG-rapporteringen

27.05.2024Dansk Erhverv

Sponseret

Nye EU-regler på vej: Forbyder produkter fremstillet ved tvangsarbejde

24.05.2024Dansk Erhverv

Sponseret

Få hjælp til at strukturere og opbygge din ESG-rapportering

16.05.2024Dansk Erhverv

Sponseret

Erhvervsstyrelsen er klar med hjælp til den dobbelte væsentlighedsanalyse

19.04.2024Dansk Erhverv

Sponseret

Virksomheder kan få hjælp til rapportering om deres globale værdikæde gennem partnerskaber

17.04.2024Dansk Erhverv

Sponseret

Få hjælp til din ESG-rapportering med digitale løsninger