Vandsektoren bifalder grøn politisk aftale

Vandsektoren er begejstret for det grønne fokus i aftale. Det er baseret på bæredygtighed og på at beskytte grundvand, klima og miljø.

16.07.2019

Sponseret

DANVA

DANVA håber, at disse grønne tanker kan gennemføres med opbakning fra et bredt flertal i Folketinget.

Vandsektorens brancheorganisation, DANVA, modtager aftalen, der ligger til grund for regeringsforhandlinger, med glæde. Den imødekommer nemlig mange af sektorens ønsker.

”Vi ser gerne, at man fortsætter med at søge brede forlig. Og så er det overordentlig positivt, at aftaleparterne vil trække Danmark i den grønne førertrøje igen.

Det er noget, som vil blive bemærket i EU og resten af verden. Når vi sætter os høje miljø- og klimamål, så er det godt for grundvandet, miljøet og klimaet i Danmark, men det får samtidig resten af verden til at se i vores retning for studere og efterspørge vore løsninger.

Det gør Danmark mere bæredygtig, og det giver samtidig anseelse samt muligheder for eksport af vandteknologi,” siger direktør i DANVA, Carl-Emil Larsen.

Han glæder sig over, at aftaleparterne ønsker en bedre beskyttelse af drikkevandet.

”Det er på tide at tage forsigtighedsprincippet alvorligt i forhold til vores drikkevand. Christiansborg skal gøre op med den politiske lemfældighed, der har ført til, vandværkerne hver dag kæmper med at holde pesticid-rester i grundvandet ude af drikkevandet.

For at komme i hus, skal privates brug af pesticider forbydes, ligesom det er nødvendigt at udvide de sprøjtefri boringsnære beskyttelsesområder til også at beskytte vigtige grundvandsdannende oplande,” siger Carl-Emil Larsen.

Aftalen vil sikre klimabidrag fra landbruget ved at tage initiativ til en jordreform.

”En jordreform kan være med til at skabe synergier mellem natur, klima, overfladevand og drikkevandsbeskyttelse. Det vil kunne blive endog meget vigtige virkemidler til at sikre drikkevandet bedre, og samtidig give mulighed for at opfylde EU’s Vandrammedirektiv,” siger Carl-Emil Larsen, der også støtter højere mål for omstilling til økologisk landbrug.

Klimaforandringer over hele kloden inklusiv Danmark påvirker vand. Nogle steder opstår der mangelsituationer, mens der andre steder samles alt for meget vand, der er vanskeligt at håndtere.

Det er derfor godt, at man i aftalen sætter ambitiøse mål for klimaet, som vandsektoren vil være med til at indfri.

Danske vandselskaber bidrager til at sænke klimabelastningen samt understøtter den grønne omstilling og cirkulære økonomi. Renseanlæg producerer grøn energi af spildevandet til at drive deres processer.

Den strøm, der bliver i overskud, sendes ud i el-nettet til forbrugerne som vedvarende energi. Desuden bliver varmeenergien fra spildevandet brugt til klimavenlig fjernvarme flere steder.

”Potentialet er stort, og med de rigtige rammer, kan vandselskaberne opnå endnu bedre resultater og blive endnu mere klimavenlige til gavn for Danmark og resten af verden,” siger Carl-Emil Larsen og fortsætter:

”Hvis den danske fortælling om verdens bedste vandløsninger for alvor skal slå igennem på eksportmarkederne, så skal energi- og klimaneutralitet være normen.

Vi foreslår en model, hvor vandselskaberne/kommunerne frivilligt melder deres målsætning om CO2-neutralitet ind, og at man på den baggrund fastsætter en samlet målsætning for, hvornår hele klima-regnskabet skal give overskud.

Generelt har vi desuden behov for at få afsat 250 mio. kr. på finansloven til innovation og udvikling af ny vandteknologi,” siger Carl-Emil Larsen.

05.08.2019DANVA

Sponseret

Nyt fra medlemmerne: National vandklynge fremmer innovation og eksport af dansk vandteknologi

31.07.2019DANVA

Sponseret

Ambitiøst vandsamarbejde indgået mellem Danmark og Malaysia

16.07.2019DANVA

Sponseret

Vandsektoren bifalder grøn politisk aftale

02.07.2019DANVA

Sponseret

Valgløfter om vand konfirmeret på Folkemødet

17.06.2019DANVA

Sponseret

Lad politisk lemfældighed med drikkevandet få en ende

06.05.2019DANVA

Sponseret

Pesticidrester i grundvandet betyder højere vandpriser