Ledelsesstandarder er et rigtig godt udgangspunkt for al compliance

Mange har allerede et system, der kan hjælpe dem med at blive klar til de nye rapporteringskrav. De ved det bare ikke altid selv.

Charlotte Vincentz Fischer fra Dansk Standard er ikke et øjeblik i tvivl om, at ledelsessystemerne forbundet med standarder er en stor hjælp ift. at kunne f.eks. rapportere i overensstemmelse med CSRD. Foto: Dansk Standard.

For Dansk Standard, som både udvikler egne standarder og repræsenterer Danmark i det internationale standardiseringsarbejde i bl.a. ISO og IEC, er potentialet for standarder og certificering åbenlyst. Men det er langt fra alle virksomheder, der har opdaget det.

”Vi kan se, at hvis man arbejder med ISO-ledelsessystemerne eller tilsvarende europæiske standarder, så har man allerede etableret mange af de processer, som CSRD lægger op til ift. god ledelse, og man har også styr på politikker, målsætninger og dokumentation ift. verdensmål og ESG-krav mere generelt,” siger Charlotte Vincentz Fischer, som er seniorkonsulent i Dansk Standard.

”Vi kan dog også se, at forholdsvis mange af de virksomheder, der arbejder med ledelsesstandarder, ikke nødvendigvis laver den kobling. Jeg tror, det er fordi, at det ikke formmæssigt ligner hinanden – det ene er ledelsessystemer, det andet er lovkrav og spørgeskemaer. Men det er ærgerligt, for man får virkelig meget forærende, når man kobler rapporterings- og ESG-krav med sine ledelsessystemer,” fortsætter hun.

Plan--Do-Check-Act er det fælles princip for ledelsessystemerne i f.eks. ISO-familien. Figur: Dansk Standard.

Lad os pakke gaven ud
Det, der gør ledelsesstandarderne så velegnede til at leve op til kravene i CSRD, er først og fremmest de fire elementer, som er fælles for alle standarderne, hvad enten der er tale om ISO 9001 (kvalitetsledelse), ISO 14001 (miljøledelse) eller noget helt tredje. Nemlig: Plan – do – check-act med udgangspunkt i et tydeligt interessentfokus.

Den tilgang giver de politikker, målsætninger, handlinger, dokumentation og evalueringer, som CSRD beder om. Desuden er der i ledelsesstandarderne indbygget krav om løbende forbedringer, som skubber yderligere på virksomhedens arbejde med at sætte mål og handling bag dem.

Desuden udmøntes standarderne som et ledelsessystem, der kan levere på CSRD’s governancekrav om ledelsesinvolvering og stakeholderdialog.

”Via ledelsessystemerne får man således styrket muligheden for at leve op til CSRD og samtidig koble lovkrav, rapportering, risikostyring og ledelse sammen på en meningsfuld og effektiv måde. Det er essentielt for at flytte noget, at ledelsen er med på det og indser, at non-finansielle data bliver lige så vigtige som de finansielle, hvis ikke vigtigere. Og derfor bør man også organisere sig derefter,” siger Charlotte Vincentz Fischer. 

Endelig er der et udmærket overlap mellem de europæiske rapporteringsstandarder (ESRS-standarderne) og indholdet i DS/ISO-standarderne, som det fremgår af oversigten nedenfor.

”Det kan jo se voldsomt ud, men man skal huske, at fordi alle ISO- og DS-standarderne er bygget op om samme principper, så kræver det kun ét ledelsessystem, som kan rumme alle emnerne. Ikke et nyt sæt procedurer og systemer for hvert emne,” understreger Charlotte Vincentz Fischer.

”Så ledelsessystemerne opbygget ud fra ISO- og DS-standarderne byder på en god måde at systematisere sit arbejde med fremtidens rapportering,” fortsætter hun.

Rapporteringsstandarderne fra EU, som vil indgå direkte i dansk lovgivning, og standarder fra f.eks. ISO komplimenterer hinanden. Grafik: Dansk Standard.

Er man som virksomhed ikke klar til eller ønsker ikke at blive certificeret, så er der stadig meget at hente i standarderne.

”Der er f.eks. nogle meget hjælpsomme men måske minde kendte standarder, som er vejledninger for f.eks. kvalitetsledelse (9004) eller miljøledelse (14004). De opstiller modsat de certificerbare standarder ikke krav, men de giver i stedet en masse vejledning i, hvordan man kommer i gang, udfører opgaven og bygger sit ledelsessystem” fortæller Charlotte Vincentz Fischer.

Mere hjælp at hente
Hvis man gerne vil have hjælp til, hvordan man kan bruge ledelsessystemer, som man måske har eller gerne vil have, som ramme for ens arbejde med bæredygtighed og rapportering, så har Dansk Standard et kursus i netop dette.

”Vi udbyder en uddannelse som Sustainability Manager, hvor man får den nødvendige viden og overblik til at arbejde med bæredygtighed ud fra relevante standarder,” siger Charlotte Vincentz Fischer.
Dansk Standard vil med uddannelsen gerne klæde alle - uanset virksomhedens størrelse - på til at kunne levere på de oplysningskrav, der venter forude. For de kommer til at påvirke alle, også selvom man ikke direkte er underlagt CSRD eller får henvendelser fra investorer om ESG.

“Det er jo ikke sikkert, at man selv skal rapportere, men man skal kende setuppet og kunne gøre sig klar til at samle og levere data på sine aktiviteter, hvis man f.eks. er leverandør til store virksomheder. Man bør ikke lukke øjnene for de nye krav. Det er så omfattende, og det vil indirekte også involvere selv små virksomheder,” siger Charlotte Vincentz Fischer.

Uddannelsen består af fire moduler med hvert sit fokus: Bæredygtighedsstrategi, ledelsessystemer, troværdige data og rapportering samt assessment og audit. Den varer i alt 10 dage og afsluttes med en eksamen. Mellem hvert modul arbejder man med indholdet i sin egen virksomhed, og der er mulighed for sparring med en eller flere af underviserne undervejs.

Indsats for at skabe sammenhæng
Og selv om CSRD og de tilhørende standarder er en stor mundfuld, så stopper det ikke her. Allerede nu er de sektorspecifikke standarder fra EU under udvikling. Og her prøver standardiseringsorganisationerne – inklusiv Dansk Standard – at skabe tydeligere sammenhænge.

”Vi arbejder lige nu – på egen hånd og sammen med den europæiske standardorganisation – med at bringe de sektorspecifikke standarder på linje med eksisterende standarder fra f.eks. ISO,” fortæller Charlotte Vincentz Fischer.

Herudover står Dansk Standard i spidsen for et nyt projekt om en ny og certificerbar ledelsesstandard på implementering og rapportering på FN’s verdensmål. Den standard har altså ikke udgangspunkt i CSRD, men er tænkt som en hjælp til alle, der ønsker at bevise et reelt bidrag ift. FN’s verdensmål, imødekomme dokumentationsbehov og skille sig ud fra mængden.

”Lige nu handler rigtig meget om CSRD og risiciperspektivet drevet af den finansielle sektor. Men virksomhedernes virkelighed er reelt større end det. Arbejder man internationalt har man jo ikke kun aktiviteter i Europa, så der er det vigtigt med en bredere international ramme. Så den har vi også taget fat på nu i Dansk Standard,” afslutter Charlotte Vincentz Fischer.

------

Forkortelser brugt

ESRS: European Sustainability Reporting Standards
ESG:  Environment, Social and Governance (Miljø, Sociale og Selskabsledelse)
CSRD: Corporate Sustainability Reporting Directive (Direktivet for bæredygtighedsrapportering) …
PDCA: Plan-Do-Check-Act – er en iterativ design- og ledelsesmetode, der bruges i erhvervslivet til kontrol og løbende forbedring af processer og produkter -og er det centrale element i opbygningen af alle ledelsesstandarder.

Denne artikel er del af et tema:

ESG uddannelse - kompetenceudvikling til tiden

Efterspørgslen på ESG-kompetencer er enorm i takt med at alle prøver at få deres kompetence-beredskab inden for arbejdet med bæredygtighed og ESG på plads i takt med at lovgivnings- og investorkrav stiger. Temaet viser en palette af uddannelsesmuligheder - med hovedfokus på hvordan man kan udvikle eksisterende medarbejdere.

27.11.2023Dansk Standard

Sponseret

Sådan gør du din virksomhed mere modstandsdygtig

07.11.2023Dansk Standard

Sponseret

Ledelsesstandarder er et rigtig godt udgangspunkt for al compliance

06.11.2023Dansk Standard

Sponseret

Danmark i spidsen for historisk FN-samarbejde om international verdensmålsstandard

16.10.2023Dansk Standard

Sponseret

Diplomkursus i Energiledelse - ISO 500001

14.08.2023Dansk Standard

Sponseret

OL 2024 skal bæredygtighedscertificeres – og Danmark er med til at udvikle standarden

25.07.2023Dansk Standard

Sponseret

Investering i energibesparelser – hvornår kan det betale sig?