Har vi styr på praktikken i madspildsbekæmpelse?

Den nye affaldsbekendtgørelse gør det lovpligtigt for alle virksomheder, såvel som private husholdninger at sortere affald i ti fraktioner.

Med de nuværende teknologier for genanvendelse og bearbejdning af affald – herunder madaffald – burde vi kunne opnå en høj grad af genanvendelse af vores fælles værdifulde ressourcer. Dog har vi en udfordring i, at meget organisk materiale ikke bliver genanvendt selv der, hvor der allerede sorteres.

På papiret burde affaldsbekendtgørelsen langt hen ad vejen løse den udfordring – men skal vi sørge for, at den i praksis får den effekt, vi ønsker. Vi ved erfaringsmæssigt, at der hvor der allerede sorteres, er det kun 70 procent af det organiske materiale, der bliver udsorteret til genanvendelse. De sidste 30 procent ender for ofte i beholderen med affald, der sendes til forbrænding.

Det skyldes i høj grad en af de typiske udfordringer, som vi og vores kunder har – optimal genanvendelse af emballerede fødevarer. Når uåbnet emballeret mad smides ud, findes der lige nu ikke en effektiv og rentabel metode, der kan adskille emballage fra mad og dermed sikre, at både plastik og organisk indhold kan genanvendes og dermed sikre en høj genanvendelsesværdi.

Hos Daka Refood håndterer vi organisk affald efter højeste standard. Vi leverer oprenset organisk materiale til bioenergi, og olierester fra frituren bliver lavet til biodiesel. Med de metoder og det udstyr, der er tilgængeligt lige nu, kan vi dog kun sikre høj genanvendelse af det organiske materiale. De varer, vi får ind, gennemgår en to-trins-rensningsproces med en mellemliggende hygiejniseringsproces. Efter vores af-emballeringsmaskines indledende proces sigter vi først affaldet af to omgange ved henholdsvis 12 millimeter og efterfølgende én millimeter. Det efterlader os med en ren organisk pulp,  vi kan sende videre til genanvendelse og et ’reject’, som vi lige nu må sende til forbrænding. Vores ’reject’ består af al mademballagen samt de øvrige urenheder, som er en del af det affald, vi modtager.

Efter første behandling af plastikken vil genanvendelseskvaliteten allerede være faldet markant. Derfor arbejder vi lige nu på både at finde nye teknologier og nye håndteringsmæssige løsninger samt på at uddanne vores kunders medarbejdere i god sortering.  

Den mest effektive måde at sikre optimal genanvendelse af alle vores affaldsressourcer er nu engang ved at sikre en så god kildehåndtering som muligt.

Nye teknologi og oplysning skal sikre optimal genanvendelse
På bagkant af affaldsbekendtgørelsen vil der naturligvis komme et tilsyn. Men det vil tage tid, før vi vil se fuld effekt af den indsats og dermed en fuldt optimeret sortering i alle virksomheder. Umiddelbart ligger den valgte tilsynsmetode op til, at det er de største aktører, der vil få tilsyn først. Hvis vi skal udnytte ressourcer til mere grøn energi og miljøsikker gødning, skal vi også have fokus på at optimere affaldssorteringen blandt de mindre aktører, som eksempelvis aktørerne i restaurationsbranchen.

Vi skal derfor have et dobbeltfokus i den kommende tid. På kort sigt kan vi forbedre vores genanvendelsesgrad gennem oplysning og uddannelse. Men på den lidt længere bane har vi brug for nye teknologiske løsninger, der bedre kan adskille mademballage fra indhold, således at værdien af begge materialer bibeholdes. De løsninger, der lige nu er til genanvendelse af madaffald, er udviklet med henblik på at få så rent og miljørigtigt et organisk produkt ud på den anden side. De nuværende teknologier er ikke udviklet til, at vores ’reject’ også skal kunne genanvendes – det skal vi finde løsninger til.

Derfor må vi på kort sigt forstå, at oplysning og uddannelse er vejen frem for at sikre en bedre kildehåndtering. For de fleste virksomheder er affaldssortering en lille bi-ting i en travl hverdag, og man kan ikke altid kan afsætte ressourcer til at skille mad fra emballage manuelt. Der er ofte mange andre ting, der har højere prioritet end at sortere sit affald korrekt.

Vi bør derfor uddanne så mange medarbejdere, der arbejder med organisk affald, som muligt i, hvordan deres sortering giver mest værdi til miljø og klima. Vi skal skabe en større forståelse for værdien i at genanvende og fortælle, hvor værdien er størst. En halv tube ketchup giver på nuværende tidspunkt mere værdi til klima og miljø ved at blive sorteret som madaffald end ved at lade den ende i det brandbare restaffald, som det ofte sker, da de færreste ved, hvor den giver mest værdi. Dette er uagtet, at plastikken dermed måske ikke genanvendes optimalt.

Det er er en meget lille del af den samlede mængde plastik, der skal genanvendes, der udgøres af det frasorterede plastik fra mademballagen. Derfor er det lige nu afgørende, at vi sikrer, at så meget madaffald som muligt bliver sendt til genanvendelse og ikke til afbrænding. Det er gennem en høj genanvendelsesprocent af affaldet, vi opnår mere grøn energi og miljøsikre gødningsprodukter.

Affaldsbekendtgørelsen er et stort skridt i den rigtige retning. Vi skal derfor arbejde henimod god kildehåndtering, bedre muligheder for genanvendelse af ’reject’ og oplysning om gråzonevalgene.

Debatindlæg til Ingeniøren 29.september 2022
Skrevet af Lars Brødsgaard, Administrerende Direktør hos Daka ReFood

04.12.2023Daka Denmark A/S

Sponseret

Organisk gødning giver harmoniske juletræer

29.09.2023Daka Denmark A/S

Sponseret

Ufattelige mængder mad går stadig til spilde - kan detailhandlen gøre mere, hurtigere?

12.07.2023Daka Denmark A/S

Sponseret

Virksomhederne risikerer bøde for ikke at affaldssortere, men er dårligt informerede

26.05.2023Daka Denmark A/S

Sponseret

Daka Denmarks A/S årsregnskab 2022

19.05.2023Daka Denmark A/S

Sponseret

ISS Facility Services og Bygningsstyrelsen modtager certificering fra REFOOD mærket

19.05.2023Daka Denmark A/S

Sponseret

Dansk 2. generationsbiodiesel er fra animalske biprodukter - ikke friturefedt