Finalister til prisen

De atten stærke kandidater til FBSA’s Jubilæumspris for Samfundsansvar er nu indsnævret til tre endelige finalister, som skal kæmpe om prisen, der uddeles på byggeriets store prisshow, Building Awards, den 7. november i København.

Læs mere om de tre endelige finalister, som er i spil til Jubilæumsprisen:

Boss Ladies udfordrer stereotyper og sætter talenter fri

Boss Ladies er udvalgt for sit stærke fokus på at gøre ligestilling til en god forretning i samarbejde med en række relevante aktører i byggeriet. I en branche præget af udfordringer med at tiltrække og ikke mindst fastholde kvindeligt talent, samt generel mangel på faglært arbejdskraft, er der stort potentiale for forandring. Flere undersøgelser har også vist, at større diversitet på arbejdspladsen er en god forretning – ikke kun for medarbejderne men også for virksomhedens bundlinje.

Med målet om at skabe en mere socialt bæredygtig byggebranche forankret i den danske model, er foreningen Divérs gået sammen med både arbejdsgivere, fagbevægelse, kommuner og fonde i en landsdækkende indsats med Boss Ladies. I forhold til FN’s verdensmål, indskriver projektet sig stærkt under verdensmål 5: ”Opnå ligestilling mellem kønnene og styrke kvinders og pigers rettigheder og muligheder” og verdensmål 8: “Fremme vedvarende, inklusiv og bæredygtig økonomisk vækst, fuld og produktiv beskæftigelse samt anstændigt arbejde til alle.”

Helt konkret skabes der ligestilling i skurvognen, i uddannelsesvejledningen og på erhvervsuddannelser i hele Danmark. Boss Ladies arbejder aktivt med at sikre et godt miljø for både unge mænd og kvinder, så det økonomiske opsving benyttes til at skabe solide og blivende kulturforandringer i branchen. Boss Ladies indskriver sig også under verdensmål 4: ”Sikre alle lige adgang til kvalitetsuddannelse og fremme alles muligheder for livslang læring,” gennem det lærings- og uddannelsesløft der gives til projektets unge kvindelige ambassadører.

Projektet er desuden udvalgt for sit operative arbejde med konkrete handlinger og målbare resultater. Boss Ladies har nemlig allerede i sit første år undervist 2000 folkeskoleelever. Dertil har 51 piger fået praktik i lokale virksomheder gennem samarbejdet. Hele 96 % af folkeskolelærerne har oplevet, at eleverne har fået udfordret deres syn på de håndværksmæssige erhvervsuddannelser, og 91 % oplever, at eleverne har fået nye perspektiver på køn og uddannelse. Alt sammen takket være Boss Ladies.

Afslutningsvist har overførbarheden af projektet til andre dele af samfundet været en afgørende faktor i nomineringen af Boss Ladies. Med seks måneders udviklingsforløb på fem erhvervsuddannelser, er der skabt en model, som kan udbredes på et landsdækkende niveau. Især kan oplysningsdelen af projektet udnyttes til at skabe en øget bevidsthed omkring problemstillingen, ikke kun i byggeriet men i samfundet generelt.

Enemærke & Petersen får udsatte unge i job  

Veluddannede faglærte er en mangelvare i bygge- og anlægsbranchen. Ifølge Danske Regioners prognose vil der i 2025 mangle ca. 70.000 faglærte på landsplan. Mange af dem vil mangle i byggeriet. Enemærke & Petersen er nomineret for sit store sociale engagement i at skabe bedre arbejdsvilkår og flere praktikpladser til unge og udsatte.

Listen af sociale initiativer fra Enemærke og Petersen er lang, men virksomheden udmærker sig særligt i arbejdet med at få unge i socialt udsatte områder i arbejde.

Enemærke & Petersens renovering af Rosenhøj-området i Aarhus er et forbilledligt eksempel på dette. Inden projektets start var arbejdsløsheden i området i aldersgruppen 20-29-årige dobbelt så høj som landsgennemsnittet. Det skulle der laves om på. Derfor havde Enemærke & Petersen, i kraft af sin rolle som hovedentreprenør på projektet, forpligtet sig til, at de i løbet af kontraktperioden ville uddanne seks-otte lærlinge og årligt tage op mod 40 personer ind i virksomhedspraktik og løntilskudsjob i samarbejde med de øvrige underentreprenører.

Resultatet var mærkbart. Hele 43 arbejdsløse beboere kom i beskæftigelse under renoveringen af Rosenhøj. Af dem havde Enemærke & Petersen 14 unge ansat og ni er i dag i uddannelse eller fast job. Hermed kobler indsatsen sig direkte til FN’s verdensmål 8: ”Fremme vedvarende, inklusiv og bæredygtig økonomisk vækst, fuld og produktiv beskæftigelse, samt anstændigt arbejde til alle.”, og mere specifikt delmål: 8.6: ”Inden 2020 skal andelen af unge, der ikke er i beskæftigelse eller under uddannelse væsentligt reduceres.”

Indsatsen, og Enemærke & Petersens generelle arbejde for at tage udsatte unge under vingerne, yder et direkte bidrag til delmålet og fungerer samtidigt som inspiration for branchen i forhold til, hvordan manglen på arbejdskraft i byggeriet kan imødekommes. Indsatsen har yderligere betydet at: 1) der har været mindre hærværk på pladsen, 2) større accept hos beboere af byggeri og gener i forbindelse med byggeriet, og 3) bedre beboerdialog. Erfaringerne har også været et vigtigt konkurrenceparameter i andre almene udbud for Enemærke & Petersen.

Fremadrettet skal resultaterne fra projektet integreres i hele den danske byggebranche. Det skal ske gennem igangsættelse af et nyt projekt, som skal medvirke til at få sat erfaringerne fra Rosenhøj og andre beskæftigelsesprojekter på formel - og dermed udvikle en guide for byggebranchen til at løfte socialt udsatte unge ind på arbejdsmarkedet.

Himmerland Boligforening løfter alment boligområde med erhvervsintegration

Udsatte boligområder har alle hver sine udfordringer når det kommer til at skabe et bedre miljø for beboerne. Himmerland Boligforening har med Aalborg-modellen formået at renovere et udsat boligområde og forvandlet det til en blomstrende og mere åben bydel, der integrerer både erhverv, sundhedshus og en blandet beboersammensætning i området.

Med en storstilet renovering for 1,4 mia. kr. understøttet af en række boligsociale indsatser, har Himmerland opnået samskabelse mellem både det private, offentlige, foreningslivet og boligforening gennem aktive partnerskaber. Det har bl.a. resulteret i højere uddannelsesniveau og -parathed samt lavere kriminalitet blandt beboerne.

Lokalsamfundet har allerede nydt godt af projektets resultater, som kobler sig til FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling. For eksempel arbejdes der med mål 1: ”Afskaf fattigdom i alle dens former overalt”. I den forbindelse er den gennemsnitlige husstandsindkomst i området steget med 19 % i perioden 2011 – 2017, ligesom kriminalitetsraten i udvalgte kategorier er faldet med 53 % siden projektets opstart.

Resultater på verdensmål 4: ”sikre alle lige adgang til kvalitetsuddannelse og fremme alles muligheder for livslang læring” er også tydelige, da karaktergennemsnittet i folkeskolen for dansk og matematik er steget fra 4,1 til 6,5 i perioden 2013-2017. Desuden er andelen af 15+-årige med grundskole som højest fuldførte uddannelse faldet med 22,89 % siden 2011. Herudover er der foretaget undervisning af minoritetsforældre i ligestilling i kommunale institutioner, hvilket indskriver sig under verdensmål 5: ”opnå ligestilling mellem kønnene og styrke kvinders og pigers rettigheder og muligheder”.

Afslutningsvist har Himmerland Boligforening arbejdet med verdensmål 17: Partnerskaber for handling. Her har Center for Samskabelse og det tætte samarbejde med kommunen bl.a. betydet, at der nu ligger et sundhedshus midt i boligforeningen, som både anvendes af beboere og borgere uden for boligforeningen og således er med til at nedbryde fordomme om området og få sundhedsinitiativer ud til en udsat målgruppe. Med Erhvervsnetværk 9220 og jobcenteret som tætte medspillere, er det private erhvervsliv også meget involveret i udviklingen af området, hvilket har været med til at skabe en række arbejdspladser for beboerne og uddannet unge i kraft af kravet om 10% lærlinge på byggerierne.

I forlængelse af Himmerland Boligforenings brede samarbejde om at skabe en ny og mere inkluderende og attraktiv bydel, er de blandt finalisterne til prisen, da juryen i høj grad ser konkrete resultater og skalerbarhed, som andre udsatte boligområder også har mulighed for at lære af i sin udviklingsproces. 

Vinderen af FBSA's Jubilæumspris offentliggøres på Building Awards den 7. november.
Prisen er støttet af Realdania.

28.06.2024Byggeriets Samfundsansvar

Sponseret

ESG-råd skal kortlægge udfordringer og muligheder i bygge- og anlægsbranchen

18.06.2024Byggeriets Samfundsansvar

Sponseret

Anbefalinger fra unge skal sikre en god start for nye i byggebranchen

22.05.2023Byggeriets Samfundsansvar

Sponseret

Stærk almen profil overtager forpersonsposten i Byggeriets Samfundsansvar

16.05.2023Byggeriets Samfundsansvar

Sponseret

Byggeriets Samfundsansvar opruster med ny stærk CSR-profil

18.11.2022Byggeriets Samfundsansvar

Sponseret

Derfor skal du interessere dig for eu-taksonomiens sociale minimumsgarantier

03.10.2022Byggeriets Samfundsansvar

Sponseret

FBSA vil sætte diversitet på skoleskemaet