Ny regulering af overskudsvarme på¨ vej

Et lovforslag om nye pris- og afgiftsregler for overskudsvarme er på lovprogrammet for 2021-2022. Lovforslaget har til formål at fremme udnyttelse af effektiv overskudsvarme.

Lovforslaget udmønter bl.a. overskuds­varmeaftalen fra september 2021. Forslaget lægger op til ændring af:

  • Prisreguleringen af kollektive varme­forsyningers køb af overskudsvarme.
  • Den afgift, som virksomheder skal betale, når de sælger overskudsvarme.

NY PRISREGULERING: PRISEN KAN FRIT AFTALES UNDER ET VE-LOFT

Overskudsvarme skal i dag leveres til kostpris. Kun ved industriel over­skuds­varme og overskudsvarme, der udnyttes med en eldreven varmepumpe, er der mulighed for overskud. Overskud kan opnås op til substitutionsprisen, fx egen­produktionsprisen.

Forslaget er, at små overskuds­varme­leverandører (maks. 0,25 MW) helt undtages fra prisreguleringen. De større leverandører vil være omfattet, men vil frit kunne aftale en pris op til et VE-prisloft. Forsyningstilsynet vil fastsætte pris­loftet med udgangspunkt i gennemsnits­omkostningerne for VE-varme­produktion. Det prisloft, der gælder, når aftalen indgås, kan fastholdes for hele aftale­perioden. Substitutionsprisen vil stadig fungere som loft.

Overskudsvarmeleverandører skal ikke anmelde priser og vil ikke være under­lagt tilsyn. Fjernvarmevirksomhederne skal anmelde priser for køb af over­skudsvarme og vil være ansvarlige for, at reglerne overholdes. Finder tilsynet, at VE-prisloftet eller substitutionsprisen ikke er overholdt, vil et påbud kun få konsekvenser for fjernvarme­virksomheden, men ikke for overskudsvarme­leverandøren.

De nye regler vil først og fremmest lempe overskudsvarmeleverandørers administrative byrder. Desuden vil kredsen af overskudsvarme­leverandører, der kan opnå et overskud, udvides. De vil dog ikke kunne få et større overskud end i dag, eftersom VE-prisloftet forventes at være lavere end substitutionsprisen.

Varme fra eldrevne varmepumper, der ikke udnytter overskudsvarme, og fra køle-/varmepumper (samproduktion) er ikke berørt af de nye regler.

NY ENSARTET AFGIFTSSATS MED MULIGHED FOR FRITAGELSE VED ENERGIEFFEKTIVISERINGSORDNING

Forslaget er at indføre en ensartet overskudsvarmeafgift. Hvis overskuds­varmeleverandører indgår i en energi­effektiviseringsordning, kan de blive fritaget for at betale afgiften.

Overskudsvarmeleverandører, der deltager i energieffektiviserings­ordningen, skal foretage energi­gennem­gange af processer og overskudsvarmeanlæg og kan blive pålagt at gennemføre effektiviserings­tiltag. Klima-, energi- og forsynings­ministeren holder tilsyn og kan bl.a. udføre kontrolbesøg. Det er forudsat, at ordningen vil være en betydelig mindre administrativ byrde end den certificerings­ordning, som blev aftalt i 2019.

Overskudsvarmeleverandøren kan også vælge at aftale med fjernvarme­virksomheden, at den betaler overskuds­varmeafgiften. Betingelserne er, at leverancen udelukkende består af overskudsvarme og ydes vederlagsfrit. Fjernvarmevirksomheden kan dog kompensere leverandøren for etablering og styring af overskudsvarmeanlæg.

Der gælder allerede i dag en vederlags­regel, hvorefter der ikke betales over­skudsvarmeafgift, når overskudsvarmen leveres vederlagsfrit. Undtagelsen er ikke betinget af deltagelse i en ordning. Den afgiftssats og certificeringsordning, der blev aftalt i 2019, er endnu ikke trådt i kraft og vil blive erstattet af det nye forslag. De nye regler vil derfor indeholde en afgiftslempelse og administrativ lettelse i forhold til de tidligere foreslåede regler, men ikke i forhold til de gældende regler.

25.04.2024HORTEN ADVOKATPARTNERSELSKAB

Sponseret

Nyt skridt mod et mere bæredygtigt EU – Due Diligence-direktiv godkendt af Europa-Parlamentet

25.04.2024HORTEN ADVOKATPARTNERSELSKAB

Sponseret

NEKST – Farvel til gas i danske hjem

17.04.2024HORTEN ADVOKATPARTNERSELSKAB

Sponseret

Stor interesse for opførelse af bæredygtige anlæg på fast ejendom

11.04.2024HORTEN ADVOKATPARTNERSELSKAB

Sponseret

Lovforslaget om implemen­tering af Rapporterings­direktivet (CSRD)

04.03.2024HORTEN ADVOKATPARTNERSELSKAB

Sponseret

Horten indgår samarbejde med professionelt barselsnetværk

10.11.2023HORTEN ADVOKATPARTNERSELSKAB

Sponseret

Udkast til lovforslag, der skal implementere CSRD, sendt i høring