NEKST – Farvel til gas i danske hjem

Den Nationale Energistab (NEKST) har offentliggjort sin rapport Farvel til gas i danske hjem. Rapporten indeholder anbefalinger for en hurtig, effektiv og klog omstilling til grøn varme i boliger. Borgeren skal have gode forudsætninger for at kunne træffe et oplyst valg om konvertering af deres gasfyr.

Foto: Horten

Baggrunden for arbejdet med grøn omstilling af boligopvarmning er Klimaaftale om grøn strøm og varme 2022: "Danmark skal udfase anvendelsen af naturgas hurtigt. Det er den politiske ambition, at der ikke skal anvendes gas til rumvarme i danske husstande fra 2035, samt at Danmark senest i 2030 vil være 100 pct. forsynet med grøn gas."

NEKST-arbejdsgruppen Farvel til gas

NEKST – Farvel til gas i danske hjem har arbejdet med tre spor for at sikre:

  1. Hurtig afklaring til borgere, hvor der er usikkerhed om muligheder for fjernvarme.
  2. Effektiv og hurtig udrulning og drift af fjernvarme til borgerne.
  3. Grønne individuelle varmeløsninger til borgere i områder, hvor der ikke kommer fjernvarme.

I sine anbefalinger har NEKST også taget stilling til anvendelse af den grønne gas. NEKST er ikke afvisende over for, at gas fortsat skal kunne anvendes til boligopvarmning, fx hvor der er behov for gasdistributionsnet til industri og konvertering ikke er økonomisk rentabelt.

Rapporten er i det hele taget meget afbalanceret med hensyn til det samlede energisystem, hvor grøn gas, fjernvarme og individuelle varmeløsninger skal spille sammen.

Anbefalingerne

NEKST anbefaler, at borgeren får klar information om fremtidens gassystem, og fortsatte løbende støtteordninger til både fjernvarme og varmepumper. Der skal være en fleksibel tilgang til støtten med hensyn til 2028-ambitionen.

Priserne på entreprisekontrakterne er steget betydeligt som følge af den store samtidige efterspørgsel. En større fleksibilitet kan holde priserne nede. Hvis fjernvarmeselskaber reelt skal have fleksibilitet til at udskyde gennemførelse af de godkendte projekter i 2023, vil det dog kræve ændring af reglerne om forsyningspligt i projektbekendtgørelsen. I dag har et fjernvarmeselskab forsyningspligt i området efter maksimalt 5 år, hvilket står i vejen for fleksibel udrulning.

Evida skal ifølge anbefalingerne få hjemmel til at afkoble kunder senest primo 2026. Det kræver bl.a. en ophævelse af naturgasselskaberne forsyningspligt i gasforsyningsloven.

En del af anbefalinger var allerede besluttet i klimaaftalen, fx ændring af afskrivningsreglerne, så der kan afskrives over levetid. En del af anbefalingerne bygger på allerede gældende lovgivning. Fx anbefaler NEKST, at Energistyrelsen vejleder om eksisterende muligheder for at fordele omkostninger ved etablering af fjernvarme og for varmeforsyning ved nedbrud af gasfyr.

Rapporten indeholder herudover anbefalinger om hurtig afgivelse af forpligtende kundetilbud, undersøgelse af muligheder for at organisere sig med fælles service- og indkøbsselskaber samt kampagnetilbud i eksisterende fjernvarmeområder.

Disse anbefalinger lægger dog ikke op til regelændring, fx for at skabe mere klare, eller udvidede, rammer med hensyn til prisfastsættelse og kommuners hjemmel.

NEKST har klarlagt barrierer for lokale initiativer for termonet. Bl.a. kan finansiering og klarhed om rammevilkår være en udfordring for lokale borgere. NEKST anbefaler, at kommuner kan spille en rolle ved udrulning af termonet. Det skal som minimum være en vejledende rolle.

I øvrigt er det også i aftalen mellem regeringen og KL om fremskyndet varmeplanlægning forudsat, at kommunerne bidrager til understøttelse og udvikling af fælles varmeforsyningsprojekter i mindre målestok. Ifølge denne aftale kan kommuner yde bistand til borgerne i udvikling af konkrete projekter til forsyning af flere boliger, hvor fjernvarme ikke bliver udrullet.

Den langsigtede strategi for energisystemet

Vi bemærker, at NEKSTs udmelding om, at (grøn) gas under visse kriterier fortsat skal kunne anvendes til boligopvarmning, peger i en anden retning end fjernvarmesektorens og varmepumpeleverandørernes ønske om en klar slutdato, der skal motivere borgere med et gasfyr om at konvertere.

Det er netop vigtigt i de områder, hvor der er gode andre VE-alternativer end gas. Hvis den grønne omstilling gøres afhængig af, om konvertering er økonomisk rentabel – hvilket kan variere fra år til år afhængig af gasprisen – kan det være en barriere for den langsigtede fornuftige udvikling af energisystemet.

Læs NEKST – Farvel til gas i danske hjem her

25.04.2024HORTEN ADVOKATPARTNERSELSKAB

Sponseret

Nyt skridt mod et mere bæredygtigt EU – Due Diligence-direktiv godkendt af Europa-Parlamentet

25.04.2024HORTEN ADVOKATPARTNERSELSKAB

Sponseret

NEKST – Farvel til gas i danske hjem

17.04.2024HORTEN ADVOKATPARTNERSELSKAB

Sponseret

Stor interesse for opførelse af bæredygtige anlæg på fast ejendom

11.04.2024HORTEN ADVOKATPARTNERSELSKAB

Sponseret

Lovforslaget om implemen­tering af Rapporterings­direktivet (CSRD)

04.03.2024HORTEN ADVOKATPARTNERSELSKAB

Sponseret

Horten indgår samarbejde med professionelt barselsnetværk

10.11.2023HORTEN ADVOKATPARTNERSELSKAB

Sponseret

Udkast til lovforslag, der skal implementere CSRD, sendt i høring