Holdbare investeringer

C WorldWide har siden 1986 investeret aktivt og langsigtet med fokus på udvælgelse af selskaber med holdbare forretningsmodeller, stærk ledelse samt en sund og ansvarlig forretningsskik – selskaber, der vokser sig større over tid, og som giver de bedste muligheder for at sikre langsigtede attraktive afkast. Det kalder vi Compounding.

Vi inddrager miljø, samfund, og ledelse – også kendt som ESG (Environmental, Social and Governance) – som en del af vores analyse, inden vi beslutter os for at investere i et selskab.

Vi fokuserer på at forstå de krav og forventninger, der stilles til selskaberne og på, hvordan disse påvirker selskabernes langsigtede muligheder for at opretholde en holdbar forretning i forhold til alle interessenter til gavn for os som investorer. Ikke bare det næste kvartal eller to, men flere år frem i tiden. Derfor overvåger og analyserer vi ESG-faktorer på linje med andre relevante faktorer såsom virksomhedsstrategi, konkurrencesituation samt økonomiske resultater. Aktivt ejerskab i form af dialog med de selskaber, vi investerer i, og stemmeafgivelse på deres generalforsamlinger er for os i dag en integreret del af det at være en langsigtet aktiv investor.

God ESG starter med G
Udgangspunktet for en solid ESG-profil starter med god selskabsledelse (Governance) og en langsigtet tidshorisont. Har det enkelte selskab en ansvarlig ledelse, der træffer beslutninger for at skabe værdi på langt sigt, medfører det alt andet lige, en mere proaktiv tilgang ift. at tilgodese krav og forventninger fra selskabets forskellige interessenter. Det er med til at sikre holdbarheden af selskabets forretningsmodel, hvilket i sidste ende kommer os til gode som investorer.

Dialog frem for eksklusion
Vi ser dialog med selskaberne som et vigtigt redskab og en del af vores ansvar som aktive investorer. Når vi er i tæt kontakt med vores porteføljeselskaber, øges vores forståelse af selskabet, den langsigtede strategi samt konkurrence- og markedssituationen. Samtidigt har vi også mulighed for at påvirke selskaberne til at foretage ESG-relaterede forandringer.

I første omgang udøver vi indflydelse via dialog frem for at ekskludere selskaberne fra vores porteføljer. Dette sker bl.a. på dedikerede møder om ESG med repræsentanter for selskaberne. Vi ser det som en vigtig del af vores aktive ejerskab, da det er med til at skabe opmærksomhed omkring eventuelle uhensigtsmæssige forhold i selskaberne samt medvirke til at integrere ESG i ledelsen og strategien for det enkelte selskab.

Udover vores deltagelse i møder og den direkte dialog med selskaberne samarbejder vi med andre investorer via serviceudbyderen Sustainalytics’ engagementnetværk. Her interagerer Sustainalytics med selskaberne på vores og andre investorers vegne. Samarbejdet giver os adgang til en gennemprøvet proces og højt kvalificerede specialister, der overvåger og følger op på selskaberne omkring forhold som f.eks. menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder og miljøspørgsmål. Samarbejdet styrker vores ind¬flydelse som mindretalsaktionær, idet vi sammen med andre investorer opnår større gennemslagskraft over for selskaberne og mulighed for at drøfte specifikke og nye ESG-relaterede spørgsmål. Således opnår vi en holistisk såvel som strategisk dialog.

Investering i en mere holdbar verden
Vi har gennem flere år styrket vores indsats og fokus på integration af ESG og ansvarlige investeringer og fortsætter dette arbejde fremover. Derfor er det et samlet indtryk af forretningsmodellen, selskabets økonomi, dets ledelse samt strategi, ESG og andre selskabsspecifikke forhold, der ligger til grund for den enkelte investeringsbeslutning. Lidt firkantet kan man sige, at ESG-risici, der ikke bliver adresseret, vil før eller siden medføre finansielle konsekvenser for det enkelte selskab. Derfor er der reelt ingen forskel mellem ESG-risici og de mere traditionelle forretningsrisici.

Eksempel på afstemning
I 2020 stemte vi på generalforsamlingerne hos 380 selskaber på tværs af vores porteføljer. I 92 pct. af tilfældene var vi enige med ledelsen i selskaberne. Det stemmer godt overens med vores fokus på at vurdere og udvælge selskaber med stærke ledelser og holdbare forretningsmodeller. Derfor må det forventes, at vi i størstedelen af tilfældene er enige med ledelsen af selskaberne. Når vi vælger at stemme imod en ledelse, er det ofte på områder som forbedring af rettigheder for minoritetsaktionærer, øget transparens og rapportering f.eks. på miljøområdet eller omkring ledelsens aflønning.

Vores langsigtede og tematiske tilgang har gennem mere end tre årtier bevist sit værd. I en verden, der agerer mere og mere kortsigtet, er det endnu vigtigere end tidligere at investere i langsigtede og holdbare Compounding-selskaber. Vil du vide mere om holdbare investeringer, kan du finde det her: https://www.cworldwide.com/sustainable-investing/

Denne artikel er del af et tema:

I fokus: ESG

Finanssektorens interesse for og krav til information om environment, social og governance-emner (ESG) er vokset markant, på grund af et ændret risikobillede og ny lovgivning. Hvad betyder det for sektorens arbejde og for relationen mellem finans og virksomheder? 

07.11.2022C WorldWide Asset Management

Sponseret

White Paper: Energiomstillingen har skabt ny energikrise

05.02.2022C WorldWide Asset Management

Sponseret

Whitepaper - CO2-neutral – er det overhovedet muligt?

15.09.2021C WorldWide Asset Management

Sponseret

C WorldWide og nedbringelsen af CO2-udledning hos Vestas

05.08.2021C WorldWide Asset Management

Sponseret

Holdbare investeringer