Genanvendelse af slagger klinger godt, men kan have alvorlige konsekvenser for fremtidens generationer

Genanvendelse er hot. Men vi bør være kritiske, og ikke genanvende fraktioner, hvor der er risiko for at det sker på bekostning af miljø og sundhed. Med slagger fra affaldsforbrænding er vi endnu ikke der, hvor vi bør gå genanvendelsens vej.

KE Foto.

Ambitionerne for mere effektiv genanvendelse af de store og stigende affaldsmængder, vi genererer særligt i den vestlige verden, skal øges betragteligt, er praktisk talt alle sektorer enige om. Samtidig peger NGO’er og forskere på, at genanvendelse reelt ikke kan løse affaldsproblemet, hvorimod affaldsforebyggelse, reduktion og smarte genbrugssystemer er reelle bæredygtige løsninger.

Mens genanvendelse er hot for særligt industri og politikere, der således ikke tvinges til at tage livtag med og for alvor gentænke (over)forbrugssamfundet og engangskulturen, er det dog heller ikke altid, at genanvendelse reelt er den rigtige og sikre vej frem for visse specielle restfraktioner. I hvert fald ikke på nuværende tidspunkt, hvor skadelige kemikalier fortsat er en del af produkter, som vi skal håndtere, når det bliver til affald.

Affaldsforbrænding er jo ikke mindst i Danmark og andre udviklede lande stadig den mest dominerende teknologi til at få de store affaldsmængder til at forsvinde nemt, men foruden at være helt uden for den cirkulære tankegang - efterlader det også et uønsket solidt restprodukt i form af slagger.

EU overvejer genanvendelse af forurenet slagger som en del af den cirkulære økonomi

En netop udkommet rapport fra Zero Waste Europe og Gaia stiller skarpt på, hvordan og hvorfor genanvendelse af slagger endnu er langt for risikabelt af hensyn til miljø og sundhed. Anledningen for rapporten er, at EU som en del af arbejdet med EU Taxonomy (”a classification system, establishing a list of environmentally sustainable economic activities”) er i gang med at se på, hvordan de kan økonomisk kan understøtte genanvendelse af slagger fra moderne forbrændingsanlæg som en del af en fremtidig cirkulær økonomi.

Det sker bl.a. på foranledning af en forbrændingsindustri, som kalder genanvendelse af slagger til byggebranchen for en klimavenlig løsning (se eksempelvis side 20 i rapporten fra Powerfuel Portland Energy Recovery Facility 2020). NGO’ers modstand mod dette drejer sig om de mange problematiske kemikalier, der er en del af slaggen, foruden de synlige rester af sand, sten, glas og metal. Her taler vi om stoffer, der er giftige for miljø og/eller sundhed, og persistente organiske miljøgifte, forkortet POP – som eksempelvis kan komme fra plastik, bilskrot, elektronik og behandlet træ.

Slagger som restprodukt fra affaldsforbrænding – og hvad der her følger med af diverse problematiske stoffer, som bør behandles som farligt affald - er mindre alment kendt, end dét der kommer ud af skorstenen. Derfor er det let at blive overbevist om, at brugen af slagger til f.eks. byggematerialer og belægning på veje selvfølgelig er og må være en grøn løsning. At genanvende et restprodukt frem for at sende det til deponi klinger jo umiddelbart rigtig godt i en cirkulær tankegang, og det ser ud til at EU er i gang med at blive forført. Men det er et alvorligt problem, at vi stadig ikke ved, hvad præcis der brændes af i de store ovne, når vi kommer ned på kemikalie-niveau.

Trods lovgivning og krav om tests for indhold og risiko for lækage af problematiske stoffer, som varierer mellem EU-lande og oftest er mangelfulde, er der således fortsat risiko for at potentielt skadelige kemikalier findes i slaggen, viser den nye rapport med al tydelighed. Ved genanvendelse af slagger i bygge- og anlægsbranchen, slipper vi på den måde de problematiske stoffer fri i miljøet og integrerer det i materialer, som vi ikke kan undgå at komme i kontakt med, nu og i mange år fremover. Vi udsætter således fremtidens miljø og generationer for giftige stoffer, der burde være deponeret sikkert væk som farligt affald. Måske man i fremtiden finder på teknologiske løsninger, der reelt kan behandle og nedbryde de farlige stoffer. Derfor er sikkert deponi af det farlige restaffald, vi genererer i dag, en bedre midlertidig strategi end at slippe problematiske stoffer løs i genanvendelsens og den cirkulære økonomis navn.

Giv i stedet for alvor affaldsforbrænding dødsstødet

Vigtigst er selvfølgelig, i videst muligt omgang, at stoppe bruge af samtlige kemikalier, der er giftige for miljø, dyr og mennesker, i ethvert produkt – og ikke mindst at sikre at sundheds- og miljøskadelige kemikalier, der evt. stadig måtte bruges i samfundskritiske anvendelser, indtil bedre alternativer er fundet, absolut ikke finder vej ind i materialer, som vi og miljøet udsættes for, hverken nu eller fremover.

Artiklen er oprindeligt blevet bragt i Ingeniørens Waste Tech d. 22. februar 2022.

07.06.2024Plastic Change

Sponseret

Hvis havet kunne fælde en tåre, ville den være af plastik

24.11.2023Plastic Change

Sponseret

PEPSICOs brandede emballager rammer som en boomerang ved retssag anlagt af staten New York

20.11.2023Plastic Change

Sponseret

En ambitiøs aftale mod plastikforurening blev modarbejdet og hindret under FN-møde

15.11.2023Plastic Change

Sponseret

Miljøministeren modtager 14.775 underskrifter for et EU-forbud mod eksport af plastikaffald

15.11.2023Plastic Change

Sponseret

Dansk NGO kæmper for at begrænse plastikproduktion under aktuelle FN-forhandlinger

24.10.2023Plastic Change

Sponseret

Erhvervsliv, NGO’er og forskere: Danmark skal have et nationalt system til genbrug af takeaway-emballage