ESG er ikke kun rapportering og compliance - det handler om forandringsledelse og konkurrenceevne

CSRD og ikke mindst de rapporteringskrav, der følger i kølvandet på direktivet, fylder meget hos virksomhederne lige nu. Men rapportering er ikke målet i sig selv. ESG handler om at skabe forandringer - og det kræver strategi og struktur. Future Flights er én af måderne at sikre at ledelse, organisation og omverden kommer med på rejsen, så ESG bliver andet og mere end compliance

Foto: Advice

19.03.2024

Sponseret

Advice

Skåret ind til benet er ESG en konkurrence i forandringsledelse, hvor virksomhederne skal presse hinanden til at skabe en bæredygtig udvikling og bidrage til at løse de store samfundsudfordringer, vi står overfor. 

Virksomhederne skal netop ikke begynde med data og rapportering. De skal begynde med at finde ud af, hvad der er vigtigt for dem – dét, som har væsentlig betydning. De har brug for at lave en ubarmhjertig, troværdig og transparent dobbelt væsentlighedsanalyse – en analyse, som både skitserer, hvordan virksomheden påvirker omverdenen, og hvordan omverdenen påvirker virksomheden. Fremover skal virksomhederne i højere grad se sig selv som en del af en sammenhæng – som et led i lange værdikæder. 

Det er et kæmpe skifte for virksomhederne, som giver det gamle Milton Friedman-citat ”the business of business is business” en helt ny dimension. Tiden, hvor bæredygtighed var et vedhæng til den egentlige forretning, er forbi. Mange virksomheder skal se bæredygtighed på en ny måde – fra at være noget, man kommunikerede om, til at være et formål og ledetråd for forretningen. Det kan lyde storladent, men det er dén opgave, ESG-ansvarlige står med i dag. 

ESG er en investering i din virksomheds fremtid 
Først når analysen er klar, begynder indsamlingen af data og rapportering. Men data driver ingen udvikling i sig selv. Data sætter ingen retning og skaber hverken alignment eller engagement. Det er blot et grundlag. For at få værdi ud ESG, skal ESG integreres i virksomhedernes strategi og håndteres som en investering i fremtiden. 

De virksomheder, der vil opnå succes, bliver dem, der bruger de nye krav konstruktivt til at arbejde med udfordringer og styrker - som ikke blot reducerer deres egen negative påvirkning, men rent faktisk bygger en god forretning på at løse vores fælles samfundsproblemer, uanset om det sker via E (klima og miljø), S (sociale forhold) eller G (governance). 

Først og fremmest vil de kunne tiltrække kunder og kapital ved at vise eget bidrag og den værdi, de kan skabe for andre, bl.a. fordi deres kunder også skal rapportere og levere på ESG. Derudover er en mere undervurderet pointe, at ESG også giver mulighed for at sætte en stærk og engagerende retning, som både tiltrækker dygtige medarbejdere og mobiliserer disse og organisationen til at udvikle virksomheden. Det er jo først reelt bæredygtigt, hvis virksomheden også eksisterer i morgen.

Anbefalinger til at få mest muligt ud af ESG

 1. Brug væsentlighedsanalysen til at skabe afsæt for forandring hos ledelse og organisation 
  En klar, troværdig og transparent dobbelt væsentlighedsanalyse kræver, at ledelsen er helt tæt på processen og forstår implikationerne af den. Analysen skal vise virksomhedens styrker og svagheder og dermed risici og muligheder for fremtiden. Det er grundlaget for enhver troværdig ESG-rapportering – og dermed compliance-delen – men den er også nødvendig for skabe en platform og fortælling om virksomheden, der giver mening og retning; for medarbejdere, omverden og kunder. Ingen investerer i eller løber stærkt for en virksomhed og mod en fremtid, man ikke tror på. 
   
 2. Få organisationen med, før I kommunikerer eksternt. Og brug data til at drive forandring. 
  ESG er så stor og grundlæggende en forandring af rammerne for virksomhedsdrift, at medarbejderne er vigtigere end nogensinde. Brug tid og ressourcer på at forankre ESG i organisationen. Hvis en virksomhed skal lykkes, skal medarbejderne helt grundlæggende begribe, hvad der er formålet med virksomheden – hvilket også hænger uløseligt sammen med, hvor den er på vej hen. Data skal gøres forståeligt og levende internt for at kunne drive forandring og skabe værdi eksternt. De bedste ambassadører for virksomheden er egne medarbejdere, og det er også medarbejderne, der skal omsætte strategien i praksis og skabe værdi for virksomheden og omverdenen. Det er bl.a. relevant at identificere og mappe centrale medarbejdere, involvere dem i væsentlighedsanalysen og efterfølgende engagere dem som pionerer for den retning, virksomheden søger. 
   
 3. Kommunikér om den værdi, I skaber for samfundet – ikke affaldssortering på kontoret. 
  Find de dele af jeres forretning, hvor I har noget at tilbyde medarbejdere, kunder eller samfundet som sådan; hvor I har styrker og er relevante. Styrkerne bør bruges som udgangspunkt for offensiv kommunikation om, hvordan virksomheden bidrager til at skabe forandring med reel værdi for omverdenen. Vær transparent om udfordringerne og fortæl, hvad I gør for at løse dem. Kommunikation om isolerede tiltag, der ikke er integreret i jeres forretning, indebærer risici; de kan opfattes som utroværdige eller som greenwashing, de kan virke demotiverende for egne medarbejdere og tage energien ud af den udvikling, virksomheden søger at skabe. Hvis man lever af at producere energikrævende byggematerialer, er affaldssortering på kontoret ikke væsentligt. Kommunikation giver værdi, når den formidler værdier, indsatser og ambitioner, der er forankret i virksomheden, og bidrager til at styrke organisationens evne til at arbejde sammen og udvikle forretningen.

Måske skal vi flyve mindre, men vi har brug for at rejse til fremtiden i dag 
Når vi skriver, at ESG handler om at bidrage til positive forandringer, har vi også allerede sagt, at virksomhederne bør arbejde med fremtiden som en del af deres ESG-indsats – ikke som spåkoner med kaffegrums, men som samfundsaktører med strategi og struktur. Én vej til det, er en metode, vi kalder Future Flights. 

Future Flights handler om at forudse og forestille sig den fremtid, hvori virksomheden lever op til sit formål og lykkes. Ikke fordi den fremtid vil udspille sig 1:1, men fordi det svært at opfylde et mål, man ikke kan forestille sig i sin helhed – som en samfundsmæssig realitet. Det er vigtigt at opnå et fælles målbillede af, hvordan virksomheden og dens produkter og services indgår i kundernes liv, i samfundet, i relevante værdikæder mm. 

Metoden kan supplere de hårde data fra rapporteringen og bygger på virksomhedens og kundernes egen viden, kompetencer og forestillinger om fremtiden – om alt fra markedet, regulering og kunder til forsyningssikkerhed, kompetencer og ressourcer. 

Future Flights kan tænkes sammen med den dobbelte væsentlighedsanalyse, så den ikke kun er udgangspunkt for rapportering, men også peger fremad og kan giver ledelsen et fælles udgangspunkt for at arbejde med strategiudvikling. Senere kan metoden bruges til at forankre ESG i organisationen og som et afsæt for at forløse ESG-kommunikation med omverdenen og ny forretningsudvikling. 

Virksomhederne bør bruge ESG som udgangspunkt for at arbejde strategisk med hele organisationen – og ikke stirre sig blind på compliance-opgaven, der bliver en hygiejne-faktor i løbet af ganske få år. En fælles forestilling om fremtiden kan være et meget stærkt og forandringsskabende redskab, der kan binde strategi, forankring i organisationen og kommunikation sammen. Future 

Flights kan bruges på forskellige niveauer 

For ledelsen: strategiudvikling 

 • skaber fælles forståelse i ledelsen af, hvordan virksomheden skaber værdi for omverdenen – og om og hvordan en fremtid, hvor virksomheden lykkes ser ud i praksis
 • synliggør afhængigheder – af andre virksomheder, af regulering, af politiske mål og tiltag, af egne beslutninger.
 • bidrager til at identificere risici og muligheder – interne såvel som eksterne, politiske såvel som markedsmæssige samt teknologiske eller sociologiske

For organisationen: forankring, engagement og omsætning af strategi 

 • forankrer forståelse af ESG hos medarbejderne – og hvad det betyder for virksomheden
 • Identificerer eventuelle kløfter mellem ledelsen, medarbejdernes og kundernes forestillinger om virksomhedens udfordringer, bidrag og muligheder.
 • skaber engagement hos de medarbejdere, der skal forstå og omsætte en strategi i praksis til forretningsudvikling og markedsandele.

For kommunikationen: tillid og positionering 

 • etablerer tillid til virksomhedens ESG-arbejde ved at vise den fremtid, virksomheden forestiller sig og vil skabe, såvel som de udfordringer, den forventer
 • bygge broer til omverdenen ved at skabe engagerende fortællinger om, hvor virksomheden ønsker at bevæge sig hen og hvordan det skaber værdi – for kunderne og for samfundet.

Få mere information om strategi for bæredygtig kommunikation, kontakt Director of Public Affairs, Mikkel Brandrup, på email mikkel.b@adviceagency.com

www.adviceagency.com

Denne artikel er del af et tema:

Tema: Bureauer viser vejen til ansvarlig kommunikation

Et presserende spørgsmål i ESG-arbejdet er, hvordan virksomheder på en ansvarlig og værdiskabende måde kan kommunikere deres ESG-initiativer? Bureauer spiller en nøglerolle i det arbejde, og i dette tema kommer nogle af de førende i feltet med deres bud på, hvordan det kan og bør gå for sig. 

19.03.2024Advice

Sponseret

Fremtiden tilhører dem, der tør handle

19.03.2024Advice

Sponseret

ESG er ikke kun rapportering og compliance - det handler om forandringsledelse og konkurrenceevne