CSR – mere end blot en kamp om ord?

At sproget skaber virkeligheden, det er efterhånden et fortærsket udtryk, som bliver brugt i flæng. Men ikke desto mindre vil vi gerne opfordre til, at man forholder sig til, hvordan CSR som begreb bliver brugt i dag.

Artikel af CSR Advisors DENMARK

Mange har erklæret CSR begrebet dødt, men det er måske endnu ikke så ligetil?

At CSR normalt anvendes som en forkortelse for Corporate Social Responsibility (eller virksomheders samfundsansvar i den fordanskede udgave) er velkendt for de fleste virksomheder. Men budene på, hvad dette begreb så dækker over og omfatter, er mange og mangfoldige, hvilket også gælder antallet af aktører på CSR området.

Det viser en simpel Google-søgning på ”Hvad er CSR”, og følger man søgeresultaterne til dørs, så vidner de om, at CSR-begrebet ikke kun har vundet gehør hos virksomhederne, men også hos deres interessenter og i samfundet generelt. At uddrive en konsensus af de mangeartede definitioner på CSR er dog noget nær en ’mission impossible’, men en variant fra en central aktør rammesætter mange af buddene på, hvad CSR er:

”CSR (Corporate Social Responsibility) kaldes også samfundsansvar, social ansvarlighed, bæredygtighed og tredobbelt bundlinje. Uanset hvilken betegnelse man bruger, handler CSR om, at virksomheder udviser ansvarlighed i forhold til det omgivende samfund. Det handler om at drive forretning på en måde, der minimerer negative påvirkninger og maksimerer positiv værdi for mennesker, miljø og økonomi.” – Dansk Erhverv, 2019.

Fælles for denne og andre udlægninger af CSR er, at der er et stærkt fokus på, at virksomheder udviser ansvarlighed i forhold til det omgivende samfund, hvilket umiddelbart hænger godt sammen med de ord, CSR er en forkortelse for. Til gengæld så adresser ovenstående og andre definitioner kun implicit et CSR- relateret rammeværk som FN’s Verdensmål, som virksomhederne adopterer i stor hast og med stort engagement. Derfor kan man med rette stille spørgsmålet om, hvorvidt virksomhedernes CSR-praksis er i overensstemmelse med definitionerne?

Fra definition til CSR i praksis
Hvorvidt den enkelte virksomhed lever op til det forventede samfundsansvar, vil som udgangspunkt altid bero på en individuel vurdering, men der er også mere generelle pejlemærker at holde øje med. Dansk Erhverv har i september 2019 offentliggjort en analyse 1 , der på lidt mere videnskabelig vis (end Google søgninger og LinkedIn-observationer) gør status på deres medlemsvirksomheders arbejde med CSR og FN’s Verdensmål. Analysen rummer mange interessante indsigter, men følgende skal fremhæves:

  • Lige godt halvdelen af Dansk Erhvervs medlemmer arbejder med CSR
  • Virksomhederne arbejder primært med sociale forhold samt miljø og klima
  • Bemærkelsesværdige forskelle i CSR-arbejdet på tværs af virksomhedsstørrelse
  • CSR-arbejdet forankres hos topledelsen
  • Lige godt hver fjerde rapporterer om virksomhedens CSR-arbejde
  • Virksomhederne omskriver deres forretningsmodel, så̊ den kobler strategi, kerneforretning og CSR
  • Virksomhedernes afrapportering spreder sig ud over mange forskellige kanaler
  • Manglende CSR-kendskab er fortsat en udfordring

Derudover konkluderer analysen:
”Undersøgelsen viser blandt andet, at der er et stort gab såvel i viden som i konkret arbejde med FN’s Verdensmål imellem virksomheder med hhv. flere end og færre end 250 medarbejdere. Samtidig gælder det for de virksomheder, der allerede arbejder med CSR, at kun 28 pct. arbejder med innovation og forretningsudvikling i relation til indsatsen. Det er iøjnefaldende, fordi det er her, at CSR-arbejdet kobles til forretningen, og på grund af erhvervsstrukturen i Danmark spiller især små og mellemstore virksomheder en afgørende rolle for vores bidrag til FN’s Verdensmål.”

Nu er Dansk Erhvervs medlemsvirksomheders CSR-praksis ikke nødvendigvis retningsgivende for alle virksomheder i Danmark, men analysen peger alligevel på nogle tendenser og udfordringer, som må formodes at være gældende generelt. Men hvad kendetegner så de virksomheder, som i den grad har taget CSR-begrebet til sig og arbejder seriøst med området?

Praksis set fra CSR Advisors DENMARKs perspektiv
I CSR Advisors DENMARK kommer vi lidt tættere på disse virksomheder, og når vi betragter udviklingen de senere år, står det ret tydeligt, at CSR er blevet en integreret og helt naturlig del af mange virksomheders ledelsesmekanismer.

CSR-muligheder og -risici indtænkes nu bredt på både operationelt og strategisk niveau i hverdagen – og det er ikke længere kun et spørgsmål om at realisere besparelser på energikontoen. På lige fod med funktioner som økonomi, HR, marketing osv. er CSR også blevet en fundamentalt vigtig funktion i flere virksomheder.

CSR har fået betydning for virksomhedens evne til fortsat at udvikle sig frem for blot at være et kortlivet fænomen, som forsvinder, når eksempelvis energibesparelserne er opnået. CSR er med andre ord i dag forretningsdrevet på en måde, hvor virksomhedernes CSR-praksis ikke alene er drevet af forretningsmæssige hensyn, men er på vej til at blive en del af fundamentet for forretningen. I den optik og hvis vi brændende ønsker os, at flere virksomheder adopterer CSR-begrebet og styrker deres praksis, skal vi måske genbesøge CSR-begrebet og den måde, som vi definerer det på?

CSR = Corporate Sustainability & Responsibility
I den sammenhæng kan vi med fordel lade os inspirere af den internationale udvikling og her først og fremmest i Europa, hvor den forrige EU-kommission har arbejdet ihærdigt på CSR-agendaen og på integrationen af FN’s Verdensmål i udviklingen af ny politik og på sigt også i lovgivning. Delvist afledt heraf har virksomhedsnetværket CSR Europe valgt at redefinere CSR-begrebet som led i deres nye 2030-strategi, og de betegner nu sig selv som ”Europe’s leading business network for Corporate Sustainability & Responsibility (CSR)”

Bæredygtighed er på denne måde integreret i selve begrebet, og dermed undgår man den til tider (og specielt for virksomheder) forvirrende tvetydighed omkring CSR og bæredygtighed, som man i en dansk kontekst har brugt som overlappende begreber. Når bæredygtighed samtidig knyttes til virksomheden med corporate sustainability, så peger det også i retning af et mere fundamentalt aspekt af virksomheden; dens overlevelse.

Vi ville være ærgerlige over at gøre CSR til en kamp om ord, men en gang imellem betaler det sig at stoppe op og overveje, om den måde, vi taler om tingene på, er hensigtsmæssig i forhold til, hvor vi gerne vil hen. Så nu giver vi hermed bolden op, ikke alene til en diskussion om, hvorvidt vi skal redefinere, hvilke begreber forkortelsen CSR dækker over, men også om hvordan vi så definerer CSR på en fyldestgørende og robust måde, som også virker appellerende for virksomhederne.

Artikel af CSR Advisors DENMARK, oktober 2019

www: https://csr-advisors.dk/
Mail: https://csr-advisors.dk/contact/
LinkedIN: https://www.linkedin.com/company/14829062/

CSR Advisors Denmarks mindeord om Lars Konggaard

15.03.2023CSR-rådgivning.dk

Sponseret

14.10.2019CSR-rådgivning.dk

Sponseret

CSR – mere end blot en kamp om ord?