Affaldsenergi gavner klimaet

I dag udsorterer Vestforbrænding hovedparten af det affald, selskabet modtager, til genanvendelse. Resten bliver omdannet til elektricitet og fjernvarme på forbrændingsanlægget i Glostrup. Og det giver god mening for klimaet, fortæller Per Wulff, der er energichef på Vestforbrænding.

I Danmark har vi aflivet lossepladserne og har en lang tradition for at kombinere affaldsforbrænding med energiproduktion. I mange andre lande ender affaldet stadig på lossepladser, som står for omkring 10 pct. af de globale, menneskeskabte udledninger.

Affaldet danner nemlig drivhusgassen metan, som er 25 gange så kraftig som CO2.

Når vi brænder affaldet og omdanner det til elektricitet og fjernvarme, sparer vi derfor atmosfæren for drivhusgasser, fortæller Per Wulff, der er energichef på Vestforbrænding.

Dertil kommer, at vi fortrænger fossile brændsler som olie og gas og erstatter dem med affaldsenergi.

”Ved at energinyttiggøre affaldet sparer vi årligt atmosfæren for ca. 300.000 ton CO2 fra fossile brændsler svarende til den ikke fossile andel af affaldet.

Samtidig undgår vi at udlede metangasser, og derfor er forbrænding af restaffaldet et langt mere klimavenligt alternativ end at deponere affaldet, som man jo gør i mange andre lande,” siger Per Wulff og uddyber:

”Vi lever i et samfund, hvor vi dagligt producerer affald fra vi står op, til vi går i seng, og det skal af vejen på den mest hensigtsmæssige måde.

Vi kan genanvende store mængder af affaldet blandt andet ved at sortere i hjemmet og på genbrugspladserne, men der er også noget, som vi ikke kan genanvende.

Og det er det restaffald, vi forbrænder og omdanner til elektricitet og fjernvarme, som erstatter fossile brændsler i form af gas, olie og kul.”

Restprodukterne bliver genanvendt
Når vi brænder affald, opstår der restprodukter, blandt andet slagge og flyveaske. Alle dele bliver behandlet miljømæssigt forsvarligt og i så vidt mulig omfang genanvendt.

Per Wulff forklarer, at for hvert 1.000 tons restaffald, der bliver energiudnyttet, bliver der dannet 180 kg til slagge, som er et restprodukt fra forbrændingsprocessen og blandt andet indeholder metaller, der bliver udsorteret til genanvendelse.

Slaggen bliver i dag bl.a. brugt som anlægsmateriale til veje i stedet for grus – men har inden været igennem en modningsproces, som sikrer, at tungmetallerne bliver bundet til slaggen og ikke forurener.

Et andet restprodukt er flyveasken, som har meget høje indhold af opløselige salte og tungmetaller i form af primært zink. Det bliver derfor betegnet som farligt affald og i dag kørt på deponi i Tyskland eller Norge.

Men det skal et helt nyt EU-støttet udviklingsprojekt lave om på.

”Vi arbejder på at udvinde zink og salt fra flyveasken, og vi er midt i at etablere et anlæg, der gør det muligt. Zinken skal genanvendes og saltet bruges som vejsalt.

Det betyder også, at affaldsforbrænding bliver endnu mere klimavenligt i fremtiden, og at vi kører langt mindre til deponi,” fortæller Per Wulff.

Ren røg fra skorstenen
Den grundigt rensede røg, der bliver sendt ud gennem forbrændingsanlæggets skorsten, består primært af vanddamp, luft og kuldioxid – og stik mod, hvad folk antager, er den fri for giftige stoffer, pointerer Per Wulff:

”Når man ser røgen komme ud af skorstenen, er der mange, der tænker, at det må være giftigt. Tværtimod er det, der kommer ud af vores skorsten, rent og har været igennem en større rensningsproces i vores røgrensningsanlæg,” forklarer Per Wulff.

Energien fra affaldsforbrændingen bliver omdannet til fjernvarme og afsat i det storkøbenhavnske fjernvarmenet samt i Vestforbrændings eget fjernvarmenet, som løbende bliver udbygget.

Fremtid i fjernvarme
Vestforbrænding har de seneste 14 år arbejdet målrettet på at understøtte kommunernes grønne omstilling ved at konvertere fra opvarmning med naturgas og olie til miljørigtig fjernvarme bl.a. fra affaldsbehandling.

Udvidelsen af fjernvarmenettet har gjort det muligt at udnytte kapaciteten i affaldsenergianlægget bedre og derved er både varme- og affaldsbehandlingsprisen faldet.

”Samtidig med, at kunderne har fået en mere miljørigtig løsning, så sparer de også på varmeregningen, da affaldsvarme er et billigere alternativ til opvarmning med olie og gas”, siger Per Wulff og forklarer, at det ikke er den eneste fordel.

”Udbygning af fjernvarmenettet er med til at sikre udnyttelse af affaldsvarmen i samspil med andre vedvarende energiformer fra fx sol, vind og geotermi.

Det vandbårne fjernvarmenet egner sig til nyttiggørelse af alle energiformer, og dermed er det rygraden i et fleksibelt intelligent energisystem.

Fjernvarmenettet kan også blive brugt til at udnytte overskudsvarme fra køling, spildevand og industri”, siger Per Wulff og forklarer, at man også ved hjælp af varmepumper kan sikre en mere effektiv udnyttelse af overskuds-el fra vindmøllerne.

Samarbejde på tværs
”Et fortsat udbygget og sammenhængende fjernvarmesystem, hvor alle former for varmeproduktion nemt kan kobles til, er et væsentligt bidrag til at sikre den grønne omstilling,” forklarer Per Wulff og spår, at der i fremtiden i endnu højere grad kommer samarbejder på tværs af energiselskaber og brancher:

”Vi samarbejder allerede på tværs af sektoren gennem bl.a. det regionale klimaprojekt Energi på Tværs, hvor 33 kommuner har en vision om et sammenhængende energinet og en fossilfri energisektor i 2035.

Det er vigtigt, at vi tænker i helhedsløsninger i samarbejdet mellem energiselskaberne og kommunerne for at sikre en effektiv grøn omstilling, hvor affaldsenergien spiller en central rolle,” siger Per Wulff og forklarer, at Vestforbrænding arbejder målrettet på, at selskabets energisystemer understøtter denne udvikling.

Det sker ved udbygning af fjernvarmenettet og en målrettet indsats i forhold til samarbejder om varmelagring, indfasning af geotermi og aftaler om udnyttelse af industriel overskudsvarme.

22.04.2024Vestforbrænding

Sponseret

Nyt projekt: bedre sortering af affaldet i etageboliger

15.05.2023Vestforbrænding

Sponseret

Vi er nomineret til DAFs verdensmålspris

16.12.2022Vestforbrænding

Sponseret

Fra madaffald til biogas

27.08.2022Vestforbrænding

Sponseret

Vestforbrænding indsamler rekordstor mængde madaffald

25.01.2022Vestforbrænding

Sponseret

Fremtiden er grøn - og belagt med genbrug

31.10.2021Vestforbrænding

Sponseret

Grøn fjernvarme til flere i Lyngby