Udfordringer i bygge- og nedrivningsaffaldsindustrien

Forøg din driftseffektivitet og bæredygtighed på samme tid.

20.04.2020

Sponseret

AMCS

Vi er nødt til at se på 2016, som var sidste gang, hvor EU sammenstillede tal for bygge- og nedrivningsaffald genereret af medlemsstaterne. Husk på, at det er svært at sammenligne affaldsmaterialer og de omstændigheder, hvorunder affald produceres, da landene har forskellige definitioner. Nogle af landene klassificerer i henhold til EU for eksempel materialer fra jordnivellering som bygge- og nedrivningsaffald (CDW). Andre gør ikke.

Lad os se bort fra detaljerne, det er trods alt det store billede, der tæller: CDW tegnede sig for 36 % af det affald, der produceres i EU. Her er et kig på de mængder af affald, der produceres af medlemsstaterne:

Med 36 % af den samlede affaldsmængde udgør CDW den største enkeltaktivitet for produktion af affald i EU. Tænk nu over, at nogle af de materialer, disse lande genererer, såsom metaller, glas, træ og beton, har en høj ressourceværdi.

Alligevel ender alt for mange af disse materialer som affald. I for eksempel Storbritannien lider mere end halvdelen af CDW den skæbne at ende på et deponeringsanlæg. Det er helt klart ikke bæredygtigt. Af disse årsager har EU udpeget CDW som en højt prioriteret affaldsstrøm.

Potentialet for genanvendelse og genbrug

Genbrug er altid at foretrække frem for genanvendelse, da det indebærer færre processer. Dette er selvfølgelig ikke altid muligt, så det næste skridt bør være genbrug. Nedrevne bygninger kan levere mursten og beton, der kan få nyt liv som økovenlige vejbelægninger. Knust og rekonstitueret asfalt kan genbruges. Ubehandlet træ kan omdannes til tømmer- og spånplader. Selv gips kan genbruges til at lave nye produkter med.

Tyskland genbruger 68 millioner tons CDW om året, men forholdsmæssigt er Holland faktisk førende i Europa med et genbrug på 90 % af deres CDW. Der er så meget mere, der kan gøres, hvilket er grunden til, at affaldsrammedirektivet 2008/98/EF har fastsat det mål, at 70 % (efter vægt) af ikke-farligt CDW skal genanvendes og genbruges i 2020.

Revision: Affaldsrammedirektivet 2018/2008/98/EF

Affaldsrammedirektivet blev i al stilhed revideret i 2018 med nye opstillede mål for kommunalt affald. Direktivet præciserer specifikt for CDW, at dette nu omfatter affald, der er resultatet af mindre gør-det-selv-byggerier og nedrivningsaktiviteter inden for private husholdninger, hvor materialerne falder ind under CDW-beskrivelsen.

Medlemsstaterne skal også træffe foranstaltninger til at fremme selektiv nedrivning. Dette vil (1) fremme sikker fjernelse og håndtering af farlige stoffer; (2) lette genbrug og genanvendelse af høj kvalitet ved selektiv fjernelse af materialer og (3) sikre etableringen af sorteringssystemer til bygge- og nedrivningsaffald i det mindste for træ, mineralske fraktioner (beton, mursten, tegl, keramik og sten), metal, glas, plast og gips.

Endelig overvejer Europa-Kommissionen at forberede nye mål for genbrug og genanvendelse for CDW pr. 31. december 2024. Dette vil omfatte materialespecifikke fraktioner fra: tekstilaffald, erhvervsaffald, ikke-farligt industriaffald og enhver anden relevant affaldsstrøm. Hvis Kommissionen finder det nødvendigt, vil lovgivningen blive fremlagt i en sådan form, at den pålægger alle relevante parter at nå disse mål.

Formålet med disse ændringer er meget enkelt: at motivere EU-medlemsstaterne til at tilslutte sig en cirkulær økonomi.

For alle, der ikke kender begrebet cirkulær økonomi, er det en forretningsmodel, der afviser den lineære økonomi, som vi alle er vant til – hvor vi producerer, forbruger og smider væk. I den cirkulære økonomi genanvendes og genbruges produkter, og materialerne genvindes for at producere nye produkter. Dette minimerer ikke kun skader på miljøet, men det giver samtidig en grad af beskyttelse for virksomhederne. En cirkulær økonomi reducerer mangel på materialer eller ressourcer, samtidig med at den stabiliserer priserne.

Så hvad er problemet egentlig? Med undtagelse af et par EU-medlemsstater genbruges kun 50 % af CDW. Vi er nødt til at se på forhindringerne, og hvordan vi kan overvinde disse for at komme tættere på målet om 70 %.

EU's protokol for håndtering af bygge- og nedrivningsaffald

Ifølge EU er det følgende problemer, der forhindrer genbrug og genanvendelse af CDW:

  1. Mangel på tillid til kvaliteten af det affald, der genereres.
  2. Utryghed i forhold til affaldshåndteringsprocessen, dvs. potentielle sundhedsrisici for arbejdstagere, der håndterer CDW-materialer til genanvendelse.

Genanvendt beton virker for eksempel lige så godt som ny beton, men bekymringerne varer ved. Disse bekymringer begrænser efterspørgslen efter genbrugsmaterialer, hvilket igen forsinker udviklingen af infrastrukturer for CDW-genanvendelse. For at imødegå denne usikkerhed fastsatte EU's protokol for håndtering af bygge- og nedrivningsaffald i 2016 nogle retningslinjer for at hjælpe brugere, offentlige myndigheder, certificeringsorganer og købere af genanvendelsesmaterialer med at håndtere DCW på korrekt vis.

Protokollen skitserede, hvordan disse mål skal nås. I overbliksform er disse mål:

  • Forbedret identifikation af affald, kildesortering og indsamling

Det opdaterede affaldsrammedirektiv opfordrer til selektiv nedrivning og forbedrede processer på stedet. Det skal ske her ved kilden, hvor CDW-håndteringsprocessen starter. Der skal formuleres og implementeres auditter og affaldshåndteringsplaner før nedrivning. Auditterne, der skal udføres af en ekspert, skal identificere materialer og mængderne af disse. Farligt affald og farlige materialer, som griber forstyrrende ind i genanvendelsesprocessen, skal skilles fra.

  • Forbedret affaldslogistik

Dette indebærer gennemsigtighed, sporing og lokalisering, som giver købere tillid til ordningen. Auditterne før nedrivning afslører, hvilke materialer der skal forventes. Elektroniske registre muliggør registrering og sporbarhed. Det er også vigtigt, at farligt affald deklareres.

Den anden kritiske del af en forbedret affaldslogistik er at få CDW frem til sorterings- og genanvendelsesanlæggene via den korteste afstand. Materialer såsom asfalt og beton er tunge, hvilket gør transporten af affaldet omkostningskrævende. Og hvis det er dyrt, er det ikke økonomisk rentabelt. Hvis affaldet transporteres over lange afstande, skal skadevirkningerne på miljøet også medregnes, da dette ophæver de positive effekter ved genanvendelse. 

  • Forbedret affaldsbehandling

Dette understreger vigtigheden af auditter før nedrivning og kildesortering. Farligt affald skal for eksempel holdes adskilt fra ikke-farligt affald. Dette klargør også på effektiv vis materialerne til genanvendelse – på stedet, hvis der er behov herfor – hvilket som allerede nævnt er at foretrække i forbindelse med genanvendelse. De relevante teknologier til håndtering og behandling af affald eksisterer allerede. Jo mere ihærdige og stringente entreprenører er med at forfølge denne mulighed, jo større tillid opstår der hos køberne, hvilket således igen skaber større efterspørgsel.

  • Kvalitetsstyring

Dette skal ses i lyset af de etaper, vi har talt om indtil nu. Selektiv nedrivning, auditter før nedrivning, planlægning, sporing og lokalisering, korrekt håndtering og behandling af CDW – alt dette og mere til er en del af den kvalitetsstyring, som skal ske i hele forsyningskæden.

Brug europæiske produktstandarder, hvor dette er relevant. Hvor det ikke relevant, så anvend europæiske tekniske vurderinger, som stadig kan CE-godkendes. Dette sikrer kunderne fuld gennemsigtighed.

Når kvalitetsstyring fremvises over for potentielle købere, skaber det den fornødne tillid. Dette er især vigtigt, når vi taler om high-end applikationer og store mængder. Potentielle købere er nødt til at vide, at det, de får, er af højeste kvalitet.

  • Passende politikker og rammebetingelser

Ingen af de tidligere nævnte trin kan ske uden en streng reguleringsmæssig ramme. Dette indebærer lovgivning og håndhævelse samt tilladelser og licenser udstedt af lokale myndigheder. Dette vil kræve et klart grundlag for ejerskab af CDW.

Besøg og evalueringer fra myndigheder gør det muligt at overvåge og rapportere arbejdet og processerne. For at realisere alt dette må det involverede administrative arbejde ikke være så besværligt, at det skaber flaskehalse. Forbud eller restriktioner vedrørende deponeringsanlæg – og helt afgjort høje deponeringsafgifter – kan tilskynde en vækst i genbrug og genanvendelse, men den nødvendige infrastruktur og alternative faciliteter skal stilles til rådighed. (Dette er set i Hongkong; en deponeringsafgift førte til en stigning i antallet af faste og mobile knusnings- og genanvendelsesanlæg).

SE VORES WEBINAR

Opfyldelsen af disse mål: Ja, kan det kan lade sig gøre

Selve implementeringen af disse foranstaltninger skal for det første være økonomisk overskuelig, hvis det skal gennemføres, hvilket betyder, at effektiviteten skal maksimeres. Fremgangsmåden er i realiteten meget simpel. Smarte teknologier, herunder en EPR-platform designet specielt til styring af CDW, kan automatisere og standardisere de nødvendige processer, hvilket resulterer i betydelige omkostningsbesparelser, samtidig med at miljøbelastningen formindskes. 

Effektivitet udspringer af evnen til at centralisere realtidsdata og informationer i en let tilgængelig database i stedet for at arbejde i siloer. Dette giver brugerne mulighed for at være agile, hvilket frembringer en endnu større grad af effektivitet.

Forbedret identifikation af affald, kildesortering og indsamling: løsninger

Gipspladeaffald indeholder for eksempel urenheder som for eksempel plast og endda metal. Det kan stadig genanvendes, efter at urenhederne er fjernet. Dette indebærer udskillelse af gips fra papir, hvilket kan udføres manuelt, og udskillelse af metallerne ved hjælp af elektromagneter. Genanvendelsesprocessen består derefter i at knuse gipsmaterialet og omdanne det til et pulver, som kan bruges til at lave nye gipsplader med.

I henhold til protokollen skal der ske en fuld auditering og sporing af materialerne, så de havner i den rigtige container. Hvordan kan dette gøres?

Radio Frequency Identification (RFID) sporer aktiver ved brug af sensorer. Dette identifikationssystem har evnen til at integrere med andre teknologier, såsom GPS- og overvågningssystemer, der sporer materiale- og komponentbeholdninger. Data kan registreres og sendes elektronisk til en database. RFID-teknologi kan fortælle os om placering, volumen, dato, containerbevægelser og meget mere. Integreret med teknologier, såsom industrispecifikt software, transmitterer RFID disse informationer tilbage til det relevante kontor i realtid, således at beslutninger kan træffes med hensyn til behandling.

Dette gør, at der sikres dokumentation for, at materialet er sendt til det rigtige anlæg. Dette er dokumentation for kvalitetsstyring. Mobile enheder kan endda optage billeder og video. GPS kan rapportere transportruter.

Forbedret affaldslogistik: løsninger

RFID letter genbrug, som næst efter affaldsforebyggelse, er det mest ønskværdige og bæredygtige slutresultat af CDW. Komponenter – for eksempel mursten eller kabler – kan tagges, spores og lokaliseres. Oplysningerne fra RFID om disse komponenter kan indhentes i alle faser – lige fra de vender tilbage til forsyningskæden og til de ender som genbrug. Eftersom RFID validerer og overvåger indsamlinger, forbedrer systemet ligeledes styringen af chauffører.

En anden teknologi, der i væsentligt omfang kan forbedre affaldslogistik, er intelligent optimeringssoftware. Igen skal det være designet til CDW-industrien for at opnå maksimal værdi og effektivitet. Intelligent optimering bør omfatte ruteoptimering. Den vejer ruteomkostninger op mod serviceniveau og ikke-overlappende ruter op mod ruteomkostninger. Dette sikrer, at CDW transporteres til sit bestemmelsessted via smartere og kortere ruter. For nogle virksomheder på tværs af affaldshåndteringsindustrien har ruteoptimering resulteret i en reduktion på op til 25 % i antal kørte kilometer, køretid og CO2-emissioner.

Køretøjer og mobile teknologier kombineret med en best-in-class industri-ERP muliggør dokumentation af den leverede serviceydelse, herunder vejning og fotoregistrering. Chauffører, der er udstyret med tablets, kan modtage digitale opdateringer af deres tidsplaner. Vejeanlæg kan drives langt mere effektivt med teknologier, der frigør operatører. De kan oprette vejesedler med hidtil uset hastighed og spore materialer efter oprindelse, destination, vægt, volumen og enheder og dermed indsamle data til at dokumentere overholdelse af gældende bestemmelser.

Med et fuldt integreret ERP-system er synligheden i lagermængde reel. Mæglerteams inden for salg og materialer til at understøtte deres aktiviteter. Alt kan styres – leverandører, sælgere, indkøb, omkostninger og meget mere. Dette er eksempler på præcision i arbejdets udførelse, som er en integreret del af det at højne tilliden til CDW.

Forbedret affaldsbehandling: løsninger

Før du kan sende CDW til korrekt behandling, er du nødt til at vide, hvilke materialer du har. Et integreret ERP-system kan give dig et komplet overblik over din beholdning, samtidig med at det understøtter justeringer i realtid. Dette er gjort muligt med fuld synlighed i dine driftsaktiviteter. Du kan se, hvilke færdige og ufærdige materialer du har, og lagerniveauer efter placering. Du vil også modtage automatiske lageropdateringer.

Rigtig meget af kvalitetsstyringen består i på ethvert tidspunkt at vide, hvad der sker med dine driftsaktiviteter i realtid. Det kan et ERP-system, som er designet til CDW-industrien, give dig.

Kvalitetsstyring: løsninger

Alt det, der hidtil er nævnt, er en del af kvalitetsstyringen. En god ERP-platform strømliner dine processer og automatiserer med indbyggede arbejdsgange, som håndterer indgående og udgående beholdning, materialesortering og lagerstyring. Platformen evaluerer kontamineringer og fugt og håndhæver kvalitetsvalidering og gældende bestemmelser.

Dit ERP-system bør også bruges til at generere rapporter, så du tilfører værdi til dine samtaler og relationer med leverandører. Sundhed og sikkerhed er også på dagsordenen med sikkerhedskontroller af køretøjer og chauffører samt debriefing af chauffører og håndtering af køretøjssammenbrud.

Passende politikker og rammebetingelser: løsninger

Indtil videre har vi talt om det private erhvervsliv, men politikker og rammebetingelser ligger i hænderne på offentlige myndigheder på lokalt, regionalt, nationalt og EU-plan. Et CDW-industrispecifikt ERP-system fungerer også glimrende ud fra dette perspektiv, da det håndterer styringen af underleverandører, dokumenterer compliance og håndterer dokumentation for overførsel af affald.

Husk på, at det rigtige ERP-system er et skridt i retning mod en cirkulær økonomi. Papirprocesser erstattes af digitalisering. Ruter planlægges bedre, og der køres betydeligt færre kilometer, hvilket reducerer CO2-emissionerne. Det gør genanvendelse og genbrug af CDW økonomisk rentabelt, hvilket bidrager til udviklingen af den cirkulære økonomi. 

Konklusion

Husk på, at hvis vi ikke gør en indsats nu for at genbruge og genanvende CDW, jo mere sandsynligt er det, at lovgivningen vil gennemtvinge en løsning på dette område. De, der vælger at udnytte det industrispecifikke ERP-system her og nu, vil opnå en dramatisk effektivitetsforøgelse i kraft af funktioner som for eksempel øjeblikkelig rapportering og intelligent optimering. Det er de organisationer, der vil vække tillid hos potentielle købere og nå de største resultater.

06.09.2022AMCS

Sponseret

Transport af husdyr og CO₂-emissioner

7 Essential Takeaways from our Inspire Webinar on the UPS Transport Optimization Journey

06.10.2021AMCS

Sponseret

29.06.2021AMCS

Sponseret

Towards net-zero: How are we doing?

11.03.2021AMCS

Sponseret

Are You Joining the Zer0-Waste Movement?

07.03.2021AMCS

Sponseret

Smart waste planning drives value

17.02.2021AMCS

Sponseret

AMCS Helps Waste and Recycling Companies Combat Challenges with Digital Solutions